Maandprognose oktober

Ram, even de gezondheid in de gaten houden, maar verder lijkt het een heerlijke maand te worden. Misschien krijg je ook nog de gelegenheid om een korte vakantie te nemen. Tegen eind oktober ga je ook meer aan je relatie werken en krijgen verliefde gevoelens weer meer de ruimte.

Stier, alles staat in het teken van gezondheid, sport en het wijden aan een nuttige dagbesteding. Je denkt na over je leven en neemt ook je levensstijl onder de loep. Dit is het moment om slechte gewoonten aan te pakken en er gezonde voor in de plaats te nemen.

Tweelingen, voor jou brengt de oktobermaand veel romantiek, gezelligheid en ook avontuur. Het leven is beslist niet saai voor jou. Hierdoor zie je bepaalde zaken wellicht over het hoofd. Tegen eind oktober kan je weer meer prioriteiten stellen en krijg je meer vat op je leven.

Kreeft, je huis en je gezin is nu belangrijk voor jou. In oktober ontvang je veel visite of je trekt regelmatig met je familie op. Je wil het je dierbaren zoveel mogelijk naar de zin maken. Een goede tijd om de familiebanden weer strakker aan te trekken en om herinneringen op te halen.

Leeuw, doordat je veel op pad bent, of juist lange uren achter de computer maakt, vind je het in je vrije tijd belangrijk om veel aandacht aan je huisgenoten en aan je familie te besteden. Thuis is het gezellig en kom je weer helemaal tot rust.

Maagd, je bent in een ordelijke bui. Oktober is een geschikte maand voor jou om je administratie te ordenen of je correspondentie na te kijken. Ook in en rondom huis valt er veel te verbeteren, te verbouwen of op te ruimen. Een ijverige maand voor jou, Maagd!

Weegschaal, op veel vlakken in jouw leven verbetert jouw situatie. Financieel ga jij er flink op vooruit. het is een goede maand om te investeren. Verder merk je dat je energie en levenskracht weer toeneemt, maar dat je conditie nog niet is wat het moet zijn.

Schorpioen, deze oktobermaand heb jij zoveel mogelijk rust en ontspanning nodig. Trek er alleen op uit, of breng gezellig tijd door met je vrienden. Of blijf eens gewoon lekker thuis en doe waar je zin in hebt. Naast je werk heb je ook nog een eigen leven, Schorpioen!

Boogschutter, maatschappelijk en financieel verbetert jouw situatie. Volg je een studie en stagneerde dat, dan krijg je nu weer meer overzicht en focus. Je kan ook een oude studie oppakken. Je wil je horizon verbreden. Een reis en/of workshop valt aan te bevelen.

Steenbok, financieel is het geen gunstige maand voor jou. Begin oktober heb je zelfs de neiging om verkeerde aankopen te doen. Verder is het wel een geschikte maand om je te concentreren en om onderzoek te doen. Het best zoek je meer rust en de stilte op.

Waterman, de samenwerking met anderen is nu belangrijk voor jou; en je netwerk. Je bereikt nu meer samen iets, dan dat jij er helemaal alleen voor staat. Maatschappelijk en financieel gezien doe jij je best, maar daar komt nog even geen verandering in.

Vissen, anderen verwachten veel van jou. Dat is soms best vermoeiend, vooral begin oktober merk jij dat je behoorlijk in beslag genomen wordt. Je wil meer ruimte voor jezelf, jouw eigen plannen en dergelijke. Het is een verwarrende tijd, waarbij vooral je dierbaren, je collega’s en je vrienden op je rekenen en op je leunen.
©astromedium annette kok

Google Translate

Monthly forecast October

Aries, keep an eye on health, but it seems to be a wonderful month again. You may also have the opportunity to take a short vacation. By the end of October, you will also work more closely with your relationship and get lost feelings again the space.

Taurus, everything is in terms of health, sport and dedication to a useful day out. You think about your life and also consider your lifestyle. This is the time to deal with bad habits and to put it in a healthy place.

Gemini, the October month brings you a lot of romance, cosiness and adventure. Life is definitely not boring for you. As a result, you may overlook certain things. By the end of October, you can set more priorities and get more grip on your life.

Cancer, your home and your family is now important to you. In October, you will receive a lot of visitors, or you will meet regularly with your family. You want to make your loved ones as far as possible. A good time to tighten the family ties and to recall memories.

Leo, because you’re on your way, or just long hours behind the computer, you consider it important in your spare time to pay close attention to your family and your family. At home it’s cozy and you’ll be back to rest.

Virgo, you are in orderly mood. October is a convenient month for you to organize your records or check your correspondence. Also in and around the house there is a lot to improve, rebuild or clean up. A diligent month for you, virgin!

Libra, in many areas of your life, improves your situation. Financially, you are going forward a lot. It’s a good month to invest. Furthermore, you notice that your energy and vitality increases again, but your fitness is not yet what it should be.

Scorpio, this October month you will need as much rest and relaxation as possible. Just pull it out, or spend time with your friends. Or just keep home and do what you want. In addition to your work, you also have your own life, Scorpio!

Sagittarius, socially and financially, improves your situation. If you follow a study and stagnate that, you will get more overview and focus. You can also take an old study. You want to broaden your horizons. A trip and / or workshop is recommended.

Capricorn, financially it’s not a good month for you. In early October, you even have the inclination to make wrong purchases. Additionally, it’s a good month to concentrate and to investigate. It’s best to find more peace and quiet.

Aquarius, cooperation with others is now important to you; and your network. You get more together now than you’re all alone in. Socially and financially, you do your best, but there is no change yet.

Pisces, others expect a lot of you. This is sometimes tiring, especially at the beginning of October, you notice that you are pretty confiscated. You want more space for yourself, your own plans and the like. It’s a confusing time, especially your loved ones, your colleagues and your friends count on you and lean on you.
©astromedium annette kok

1795712_443766812423365_377282758_n

Advertentie