12 Mei De Noordelijke Maansknoop heeft eindelijk defenitief zijn plaats ingenomen in het sterrenbeeld Leo. Ik vind dit persoonlijk een prachtige stand, die veel creativiteit, geluk, loyaliteit en grootsheid in ons naar boven kan halen. De valkuil is zwichten voor egolesjes. De Noordelijke Maansknoop blijft ruim een jaar in dit sterrenbeeld staan. Zodra de Maan ook in Leeuw komt, voelen we deze stand duidelijk [29, 30 en 31 Mei]. Voor nu staat de Maan in het sterrenbeeld Boogschutter en maakt wel een mooi aspect met de Noordelijke Maansknoop, evenals met Venus in Ram. Het zal overwegend een plezierige dag worden, waarbij Jupiter en Mars ook nog eens heel mooi staan in luchttekens. Een goede stand voor liefde, een flirt, romsntiek en aangename zaken.

13 Mei De Maan staat weliswaar oppositie met Mars, hetgeen gevoelens van boosheid en strijd naar boven kan brengen, maar de mooie driehoek naar Mercurius en Uranus tempert deze boze gevoelens, waardoor we ze kunnen omzetten naar goede ideeën. Voor liefde en romantiek is het nog steeds een juiste tijd.

14 Mei De Maan is zojuist Saturnus gepasseerd, maar dat is dit keer niet erg, want Saturnus heeft niets te vrezen van andere planeten. Wat minder gunstig is, dat de Maan zo dadelijk een vierkant met Venus gaat vormen. Venus zelf beweegt naar een oppositie met Jupiter toe, terwijl Mars en Neptunus vierkant staan. Het is gedaan met de superromantische vibe. Als een zeepbal spat het uit elkaar. De liefde wordt op praktische zaken onderzocht en we zijn niet langer gediend van al te rooskleurige voorstellingen. De werkweek kan weer beginnen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

May 12 The Northern Moonknot has finally taken a defensive place in the constellation Leo. I personally find this beautiful position, which can bring us a lot of creativity, happiness, loyalty and greatness. The pitfall is swelling for ego lessons. The Northern Moonknot remains in this zodiac sign for over a year. As soon as the Moon arrives in Leo, we feel this position clearly [29, 30 and 31 May]. For now, the Moon is in the constellation Sagittarius and does a beautiful aspect with the Northern Moonknot, as well as with Venus in Ram. It will be a fun day, with Jupiter and Mars being very nice in air signs. A good stand for love, a flirt, roomy and pleasant business.

May 13 The Moon is opposed to Mars, which can bring up feelings of anger and struggle, but the beautiful triangle to Mercury and Uranus tempers these angry feelings, enabling us to turn them into good ideas. For love and romance it is still a right time.

May 14 The Moon has just passed Saturn, but it’s not bad at this time, because Saturn has nothing to fear from other planets. What is less favorable is that the Moon is about to form a square with Venus. Venus itself moves to an opposition with Jupiter, while Mars and Neptune stand square. It is done with the superromantic vibe. Like a soap ball it splashes apart. Love is being investigated on practical matters and we are no longer served by all-rosy performances. The working week can start again.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1174872_416569961809717_1830397376_n

Advertentie