De strijd der Goden en planeten
Vandaag is een belangrijke dag in de astrologie, net als gisteren. Er komt positief nieuws naar buiten [rond 21 u 37 vanavond CET] . De Maan staat inmiddels in Vissen, naast Mercurius en zij staan prachtig. Er kunnen nu constructieve maatregelen genomen worden en samenwerkingsverbanden. Ook al lijkt het nieuws nu negatief, het is voor ons bestwil.
Uniek is nu dat de mythologische Goden allemaal op een kluitje bij elkaar staan, zeg maar spoedoverleg onder de Goden Jupiter, Mars, Pluto en Saturnus. Dit zijn de giganten van het universum en zij gaan de strijd met elkaar aan, maar spannen nu ook samen om HUN wereld te verdedigen, want ook onder de Goden is alles onderverdeeld in werelden. Ook Venus en Neptunus doen mee via de Zon.
Vandaag staat Mars precies tussen Jupiter en Pluto en zal een grote mediator zijn in de strijd tegen het Corona virus. Mars is de God van de oorlog en die trekt ten strijde tegen Hades, God van de onderwereld. Pluto, oftewel Hades gaat over leven en dood. Je kan spreken van een strijd van Mars tegen de dood. Het hangt van onszelf af en ons verantwoordelijkheidsgevoel hoe we universeel deze strijd beslechten. De Goden vertegenwoordigen allemaal hun wereld en verdedigen die wereld. De strijd onder de Goden is begonnen. Wanneer wij niet onze verantwoordelijkheid nemen dan zal een Lockdown en militair ingrijpen onvermijdelijk worden. De planeet Mars gaat snel, maar zal nog voorbij Saturnus moeten voor dat gevaar een beetje geweken is. En dat is op 1 april.
Neptunus beheerst de wereld van de wateren, de oceanen. Jupiter gaat over de hemelen, de luchten, de bliksem. Pluto is heer en meester over de onderwereld, Hades, het rijk der doden.
Saturnus is de grote meester in dit gegeven en die gaat 22 maart ’20 om 05 uur 38 min en 30 sec CET over naar het sterrenbeeld Aquarius. Een nieuwe fase, erea breekt aan.|
Saturnus was en is koning der Goden, heer van Karma en Saturnus was boos. Zo boos dat hij  zijn kinderen begon op te eten. Zijn kinderen Ceres, Juno, Vesto, Neptunus en Pluto. Zijn vrouw Rhea was in verwachting van Jupiter, zoals wij ook nu in afwachting van Jupiter zijn. Jupiter is namelijk ondanks de zware aspectering, onze healer, onze redder.
Rhea was ook niet op haar achterhoofd gevallen en gaf een steen omwikkeld in doeken aan Saturnus, en redde zodoende Jupiter.
In Jip en Janneke taal kan je dus zeggen dat Saturnus Ceres [land- en veeteelt], Juno [liefde], Vesta [huiselijkheid], Neptunus [oceanen] en Hades [onderwereld] had verzwolgen, omdat hij ergens had vernomen dat één van zijn kinderen hem zou verslaan en van de troon zou stoten.
Jupiter groeide [in quarantaine] op en toen hij groot en machtig genoeg was, bedacht een slim plannetje om Saturnus, zijn vader, te laten overgeven. Jupiter zijn broers en zussen kwamen uit de maag van Saturnus en overmeesterden de kwaadwillende Saturnus.
Het is “slechts” mythologie maar zien jullie de link met vandaag?
Om al deze deugden te redden; Ceres [landbouw en veeteelt], Juno [liefde], Vesta [huiselijkheid], Neptunus [oceanen en wateren] en Hades [onderwereld] zijn we in afwachting van Jupiter die ons komt redden. Dit heeft nog wel een uitwerking van 2 jaar, maar nu zijn er echt cruciale planeetstanden.
Het is prachtig weer, geniet, maar houd rekening met de gegeven omstandigheden en volg de raadgevingen van gezondheidsorganisaties en regering op.
Donaties zijn welkom
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium
©astromedium annette kok

The battle of the Gods and planets
Today is an important day in astrology, just like yesterday. Positive news is coming out. The Moon is now in Pisces, next to Mercury and they are beautiful. Constructive measures and partnerships can now be taken. Although the news now seems negative, it is for our good.
Unique is now that the mythological Gods are all in a bunch, say emergency consultation among the Gods Jupiter, Mars, Pluto and Saturn. These are the giants of the universe and they compete against each other, but now also conspire to defend THEIR world, because also among the Gods everything is divided into worlds. Venus and Neptune also participate via the Sun.
Today Mars is exactly between Jupiter and Pluto and will be a great mediator in the fight against the Corona virus. Mars is the God of war and goes to war against Hades, God of the underworld. Pluto, or Hades, is about life and death. You can speak of a battle of Mars against death. It depends on ourselves and our sense of responsibility how we universally settle this struggle. The Gods all represent and defend their world. The battle among the Gods has begun. If we do not take our responsibility, a Lockdown and military intervention will become inevitable. The planet Mars is moving fast, but will have to pass Saturn before that danger has passed a little. And that is on April 1.
Neptune controls the world of the waters, the oceans. Jupiter is about the heavens, the skies, the lightning. Pluto is lord and master of the underworld, Hades, the realm of the dead.
Saturn is the great master in this fact and it will transfer to the zodiac sign Aquarius on March 22, 20 at 05h38 min and 30 sec CET. A new phase, erea is dawning
Saturn was and is king of the Gods, lord of Karma, and Saturn was angry. So angry that he started eating his kids. His children are Ceres, Juno, Vesto, Neptune and Pluto. His wife Rhea was expecting Jupiter, just as we are now awaiting Jupiter. Jupiter is, despite the heavy aspect, our healer, our savior.
Rhea had not fallen on the back of her head either and gave a stone wrapped in cloths to Saturn, thereby saving Jupiter.
In Jip and Janneke language you can say that Saturn had engulfed Ceres [agriculture and livestock], Juno [love], Vesta [domesticity], Neptune [oceans] and Hades [underworld], because he had heard somewhere that one of his children would defeat him and would knock off the throne.
Jupiter grew up [in quarantine] and when he was big and powerful enough, he devised a clever scheme to make Saturn, his father, throw up. Jupiter’s siblings came out of Saturn’s stomach and overpowered malicious Saturn.
It is “just” mythology but do you see the link with today?
To save all these virtues; We are Ceres [agriculture and livestock], Juno [love], Vesta [domesticity], Neptune [oceans] and Hades [underworld] awaiting Jupiter who will come to our rescue. This still has an effect of 2 years, but now there are really crucial planet positions.
The weather is beautiful, enjoy, but take into account the circumstances and follow the advice of health organizations and government.
Donations are welcome
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium
© astromedium annette kok

Zeus_Jupiter_Greek_God_Art_10_by_davidap

Advertentie