Nieuwe Maan

Op 24 Januari is het Nieuwe Maan om 22.43 uur CET en op 4 graden Waterman.
Het teken Waterman wordt de komende decennia toch al belangrijk omdat Saturnus, heer van Karma daar ook zoetjesaan naartoe gaat lopen. Hierdoor verandert de tijdsgeest. Zoals we allemaal weten is Waterman redelijk eigenzinnig en vrijheidslievend en vaak erg origineel en artistiek. Deze invloeden zullen ook in het wereldgebeuren en ons dagelijks leven belangrijk worden. Ruimte voor persoonlijke vrijheid en een meer vrije geest. We willen ons onderscheiden van anderen en daarbij hoeft het beeld dat we uitstralen beslist niet perfect te zijn. Perfect is maar saai. Het gaat om apart, uniek zijn. Het thema van deze Nieuwe Maan ligt nog heel sterk bij de familie en de thuissituatie. Hoogstwaarschijnlijk hebben we de intentie om vernieuwingen aan ons huis aan te brengen en zoeken we naar een meer praktische of artistieke inrichting of woonomgeving. Bepaalde zaken die we een tiental jaar mooi vonden bekoort ons ineens niet meer en dat willen we aanpakken. We kunnen onze inrichting nu te strak vinden, de tuin te saai of de inrichting nietszeggend. We zoeken naar een personal touch, waar wij ons goed bij voelen. Menigeen start nu met een creatieve of spirituele hobby, want dat is de Waterman ook. Er waait een frisse wind en we hebben er vooral zin in om die wind door ons leven, door ons huis en door onze dagelijske bezigheden te laten waaien. Wat de romantiek betreft is het goed nieuws dat Venus en Neptunus dicht bij elkaar staan. Alleen Mars werkt nog niet erg mee. We moeten het allemaal maar niet te zwaar opvatten, want als er een planeet kan overdrijven dan is het Neptunus. Over het algemeen voelt deze Nieuwe Maan wel positief en brengt weer wat positieve actie in ons leven.
Happy New Moon!
©astromedium annette kok

New Moon

On January 24, the New Moon is at 10.43 pm CET and at 4 degrees Aquarius.
The sign Aquarius will become important in the coming decades anyway because Saturn, lord of Karma, is going to be sweet about it. This changes the spirit of the times. As we all know, Waterman is fairly idiosyncratic and freedom-loving and often very original and artistic. These influences will also become important in world events and our daily lives. Space for personal freedom and a more free mind. We want to distinguish ourselves from others and the image we radiate does not necessarily have to be perfect. Perfect is just boring. It’s about being separate, unique. The theme of this New Moon is still very much with the family and the home situation. We probably intend to make renovations to our house and we look for a more practical or artistic design or living environment. Certain things that we found beautiful for ten years suddenly don’t appeal to us anymore and we want to tackle that. We can now find our interior too tight, the garden too boring or the interior meaningless. We are looking for a personal touch that makes us feel good. Many now start with a creative or spiritual hobby, because that is the Aquarius too. A fresh wind is blowing and we are particularly looking forward to having that wind blow through our lives, through our house and through our daily activities. As far as romance is concerned, the good news is that Venus and Neptunus are close together. Only Mars is not cooperating yet. We should all not take it too heavily, because if a planet can exaggerate then it is Neptune. In general, this New Moon feels positive and brings some positive action into our lives.
Happy New Moon!
©astromedium annette kok

IMG_2634

Advertentie