De maand november begint al direct heel actief met Mercurius die op 1 november Retrograde loopt op 27 graden Scorpio, vlak naast Venus. Mercurius loopt Retrograde tot 20 november en staat dan op 11 graden Scorpio, en dan moet Mercurius zelfs ook nog door zijn schaduwfase heen. De Retrograde brengt altijd veel verwarring op het gebied van communicatie, in het verkeer en in techniek, elektronica. De positieve kanten van Mercurius Retrograde zijn dat we spullen terug kunnen vinden en mensen weer kunnen zien. Ook kunnen we weer een project oppakken dat is blijven liggen. Mercurius kan voor meer verwarring zorgen vanwege Uranus. Uranus lag in oktober behoorlijk onder vuur, namelijk door de Zon, Mercurius en Venus, hetgeen voor verkeerschaos en demonstraties zorgde. Dit keer is het de beurt voor Mars. Mars gaat nu de confrontatie met Uranus aan en die invloed voelen we tijdens het Eerste Kwartier van de Maan ook al en eigenlijk de hele maand november. Mars staat namelijk erg sterk in zijn eigen teken Schorpioen. Tijdens het Eerste Kwartier van de Maan op 4 november rond 11 uur 22 CET staat de Maan in het teken Waterman. Deze positie geeft gewoonlijk al veel stress en frustratie maar kan nu voor nog meer onverdraagzaamheid , opstanden en boosheid zorgen. Met Mars dreigend naar Schorpioen en ook naar Uranus gaan demonstraties waarschijnlijk nu niet vreedzaam te verlopen, helaas, en hoeft er weinig te gebeuren of de vlam is in de pan. Met Mercurius Retrograde is de communicatie toch al ruzieachtig. Ik zou bijna zeggen ruziezoekend. We kunnen de kracht van het Eerste Kwartier het best gebruiken wanneer we de positieve eigenschappen benutten van Venus en Jupiter in Boogschutter, hetgeen veel optimisme, enthousiasme en energie kan geven, maar daar moeten we wel voor open staan.
Tijdens deze heftige en emotionele standen die samen met de aankomende conjunctie van Saturnus en Pluto voor een transformatie in ons leven gaan zorgen, onderzoeken we het best onze gevoelens. Zijn we getraumatiseerd en dragen we die gevoelens met ons mee. Hebben we al voldoende oude ballast losgelaten? Het kan helpen om te accepteren dat alle mensen door deze fase heengaan en iets te verwerken hebben. Het helpt ook door een uitlaatklep te zoeken of om advies of hulp te vragen.
©astromedium annette kok

Google Translate

The month of November starts very actively with Mercury which runs Retrograde on November 1 at 27 degrees Scorpio, right next to Venus. Mercury runs Retrograde until November 20 and is then at 11 degrees Scorpio, and then Mercury even has to go through its shadow phase. The Retrograde always brings a lot of confusion when it comes to communication, traffic and technology, electronics. The positive sides of Mercury Retrograde are that we can find things and see people again. We can also pick up a project that has been left behind. Mercury can cause more confusion because of Uranus. Uranus was quite under fire in October, namely by the Sun, Mercury and Venus, which caused traffic chaos and demonstrations. This time it’s Mars’s turn. Mars is now confronting Uranus and we feel that influence during the First Quarter of the Moon, and actually throughout the month of November. Mars is in fact very strong in its own Scorpio sign. During the First Quarter of the Moon on November 4 around 11 am 22 CET, the Moon will be in the sign of Aquarius. This position usually causes a lot of stress and frustration but can now cause even more intolerance, rebellions and anger. With Mars threatening to Scorpio and also to Uranus, demonstrations are probably not going to be peaceful now, unfortunately, and little has to happen if the flame is in the pan. With Mercury Retrograde, communication is already hassle. I would almost say arguing. We can best use the power of the First Quarter when we use the positive qualities of Venus and Jupiter in Sagittarius, which can give much optimism, enthusiasm and energy, but we have to be open to that.
During these intense and emotional positions that, together with the coming conjunction of Saturn and Pluto, will cause a transformation in our lives, we best investigate our feelings. Are we traumatized and do we carry those feelings with us. Have we already released enough old ballast? It can help to accept that all people go through this phase and have something to process. It also helps by finding an outlet or asking for advice or help.
© astromedium annette kok

IMG_3228

 

Advertentie