Voor de sterrenbeelden en de Ascendanten:

Aries, vanaf 7 maart draaien de planeten Venus en Mercurius jouw sterrenbeeld in. Hier kan jij voordeel uithalen, want men vindt jou nu aantrekkelijker. Ook verbaal weet jij je beter uit te drukken.
Taurus, op romantisch vlak word je deze week goed bedeeld. Vooral rond 6, 7 en 8 maart kan jij hier profijt uit halen. Alles staat in het teken van de liefde. Geef je relatie een boost! Singles hebben waarschijnlijk leuke dates.
Gemini, je werkt hard en dat is niet altijd goed voor je gezondheid. Daar kan je deze week verbetering in aanbrengen. Vooral wanneer de Maan en Jupiter samenstaan. Dat is op 7 maart. Begin dan met een ander dieet of andere levensstijl.
Cancer, goed nieuws op het gebied van creativiteit, kinderen en sport. Mocht je er even tussenuit willen; dan kan dat deze week nog, want vanaf 9 maart krijg je het druk en is er geen tijd meer voor.
Leo, een mooie driehoek vergezelt jouw week, vooral rond 7 maart. Vooral op huiselijk vlak trek jij nu veel geluk naar jezelf toe. Verbeter je woning of kijk eens uit naar een ander huis. Neem ook eens vakantie; fysiek ben je er aan toe.
Virgo, op communicatief vlak heb jij een geluksweek. Je kan ook met je dierbaren interessante, maar ook gevoelige onderwerpen uitdiepen en bespreken. Het wordt emotioneel, maar is zeker de moeite waard.
Libra, je kan er financieel op vooruit gaan deze week. Vooral rond 6 en 7 maart doe je goede aankopen en investeringen. Blijf niet te veel binnen zitten, want thuis kan jij het niet erg vinden.
Scorpio, je hebt deze week een prima intuïtie. Maak daar gebruik van. Verder wacht jou op romantisch en avontuurlijk vlak veel geluk. Evenals op het gebied van kinderen, huisdieren, sport en creativiteit.
Sagittarius, probeer het laatste restje boosheid uit je systeem te werken. Wanneer praten niet helpt, doe dan eens iets gezelligs met je huisgenoten en dierbaren. Vaker onverwacht er op uit gaan zal je goed doen, Sagittarius!
Capricornus, Mars, de planeet van actie en aantrekkingskracht, staat op het punt jous sterrenbeeld in te gaan. Vooral rond 9 maart, wanneer de Maan hier ook bijkomt, voel jij de werking hiervan al.
Aquarius, op materieel vlak kan jij nu er op vooruit gaan. Ook financieel trekken je inkomsten weer aan. Je carrière zit ook in de lift. Alleen kan je de resultaten ervan pas in de zomer zien.
Pisces, Mercurius en Venus verlaten jouw sterrenbeeld, maar de Zon staat nog wel in jouw teken, net als Neptunus. Een creatieve vibe overvalt jou. Doe daar iets mee, Vissen!
Op financieel gebied wordt 9 maart bijzonder gunstig.
Fijne week!
©astromedium annette kok

Google Translate

For the constellations and the Ascendants:

Aries, from March 7 the planets Venus and Mercury will turn into your constellation. You can take advantage of this, because you are now more attractive. You can also express yourself better verbally.
Taurus, on a romantic level you will be well served this week. Especially around 6, 7 and 8 March you can benefit from this. Everything is about love. Give your relationship a boost! Singles probably have nice dates.
Gemini, you work hard and that is not always good for your health. You can improve this week. Especially when the Moon and Jupiter are together. That is on 7 March. Then start with a different diet or lifestyle.
Cancer, good news in the field of creativity, children and sport. If you want to get away from it; you can do so this week, because from 9 March you will get busy and there will be no time left.
Leo, a beautiful triangle accompanies your week, especially around 7 March. Especially on a domestic level, you are now drawing a lot of luck to yourself. Improve your home or look forward to another home. Take a vacation too; physically you are ready.
Virgo, on a communication level you have a happiness week. You can also explore and discuss interesting and sensitive subjects with your loved ones. It becomes emotional, but is definitely worth it.
Libra, you can make financial progress this week. Especially around 6 and 7 March, you make good purchases and investments. Do not stay inside too much, because you can not mind at home.
Scorpio, you have an excellent intuition this week. Make use of it. Furthermore, you are very lucky on a romantic and adventurous level. As in the area of ​​children, pets, sports and creativity.
Sagittarius, try to work the last bit of anger out of your system. When talking does not help, do something cozy with your roommates and loved ones. More often unexpectedly you will do well, Sagittarius!
Capricorn, Mars, the planet of action and attraction, is about to enter into jous constellation. Especially around 9 March, when the Moon also adds, you already feel its effect.
Aquarius, you can now move forward on a material level. Financial income also attracts you again. Your career is also on the rise. Only you can only see the results in the summer.
Pisces, Mercury and Venus leave your constellation, but the Sun is still in your sign, just like Neptune. A creative vibe will overtake you. Do something with that, Pisces!
In financial terms, 9 March is particularly favorable.
Nice week!
© astromedium annette kok

10154017_469147229885323_581103680097734832_n

Advertentie