8 Jan Mercurius is zich aan het voorbereiden om ook over te gaan naar het sterrenbeeld Steenbok, maar eerst profiteren we nog van een mooie driehoek naar Uranus. Tot 10 Januari doet Mercurius erover om uit zijn schaduwfase te komen na zijn Retrogradeperiode en gaat de 11e over naar het sterrenbeeld Steenbok. De beëindiging van de schaduwfase geeft altijd enige spanningen en verwarringen, vooral wat betreft verkeer en communicatie. Er kunnen technische storingen optreden, afspraken niet nagekomen worden of vergeten. Verder is het sterrenbeeld Steenbok alom vertegenwoordigd. Het maakt ons eerzuchtig en actief. De Maan staat vandaag in het zachte teken Libra. Zij verbindt zich iets minder goed met het harde en zakelijke teken Steenbok, waardoor we gevoelsmatig een beetje in de verdrukking komen. Een 150 graden aspect met Neptunus maakt de verwarring compleet. Dit is rond het middaguur.
Wel heel mooi is de exacte conjunctie tussen Mars en Jupiter. Aan de avondhemel zal dan ook alleen Jupiter te zien zijn, want Mars wordt overbelicht door het licht van Jupiter. Met een verrekijker of telescoop kan men wel Mars afgetekend zien tegenover Jupiter, want vanaf de Aarde ligt Mars dichterbij dan Jupiter. Mars tekent zich dan af als een rood puntje. In feite kan je spreken van een Mars eclips ten opzichte van de Aarde en Jupiter. Zoals alle eclipsen uitwerken op het magnetische veld van de Aarde, zal deze eclips ook zijn uitwerking hebben. De kracht van Mars komt heel even stil te liggen. Mars gaat over agressie, seks, actie, oorlog, geweld, woede, jaloezie, daadkracht. Meteen erna zal er een uitbarsting ervan optreden. Dit is voelbaar tot 30 dagen na de eclips. Mars kan ook positief uitpakken. Dan krijgen we meer energie en ondernemen we positieve zaken.

Voor de sterrenbeelden en/of de Ascendanten:
Ram, een mooie stand om diepere emoties te verwerken en over intimiteit na te denken.
Stier, de eclips betreft je liefdesleven.
Tweelingen, op het gebied van gezondheid en dagelijkse bezigheden.
Kreeft, het gezinsleven, hobby en sport.
Leeuw, het huiselijke leven, de familie, de woning zelf.
Maagd, communicatie en correspondentie, contact met anderen.
Weegschaal, de financiën, eigen bedrijf.
Schorpioen, je persoonlijkheid, je optreden naar buiten, je uiterlijk.
Boogschutter, je dromen, je angsten, zelfonderzoek.
Steenbok, je idealen, vrienden, kennissen, collega’s, groepswerk.
Waterman, je maatschappelijke positie, je status, je carrière,
Vissen, hogere kennis, spiritualiteit, reizen, filosofie.
Happy Mars Eclips!
©astromedium annette kok

Google Translate

8 Jan Mercurius is preparing to go over to the constellation Capricorn, but first we benefit from a beautiful triangle to Uranus. Until 10 January, Mercury decides to come out of his shadow phase after his Retrograde period and the 11th moves to the constellation of Capricorn. The end of the shadow phase always gives some tensions and confusion, especially in terms of traffic and communication. Technical failures can occur, agreements can not be fulfilled or forgotten. Furthermore, the constellation Capricorn is widely represented. It makes us ambitious and active. The Moon is today in the soft sign Libra. She connects somewhat less well with the hard and business sign Capricorn, which makes us feel a bit in the oppression. A 150 degree aspect with Neptune completes the confusion. This is around noon.
Very nice is the exact conjunction between Mars and Jupiter. Only Jupiter will be seen in the evening sky, because Mars is overexposed by the light of Jupiter. With binoculars or telescopes one can see Mars silhouetted against Jupiter, because from the Earth Mars is closer than Jupiter. Mars then signs off as a red dot. In fact, you can speak of a Mars eclipse relative to the Earth and Jupiter. As all eclipses work on the magnetic field of the Earth, this eclipse will also have its effect. The power of Mars comes to a stop for a moment. Mars is about aggression, sex, action, war, violence, anger, jealousy, decisiveness. Immediately after, an outburst will occur. This can be felt up to 30 days after the eclipse. Mars can also turn out positive. Then we get more energy and we do positive things.
For the constellations and / or the Ascendants:
Aries, a beautiful stand to deal with deeper emotions and to think about intimacy.
Taurus, the eclipse is about your love life.
Gemini, in the field of health and daily activities.
Cancer, family life, hobby and sport.
Lion, the home life, the family, the house itself.
Virgo, communication and correspondence, contact with others.
Libra, the finances, own company.
Scorpion, your personality, your appearance outside, your appearance.
Sagittarius, your dreams, your fears, self-examination.
Capricorn, your ideals, friends, acquaintances, colleagues, teamwork.
Aquarius, your social position, your status, your career,
Pisces, higher knowledge, spirituality, travel, philosophy.
Happy Mars Eclipse!
© astromedium annette kok

Mars

Advertentie