Op verzoek een korte uitleg over de schaduwfase, waar de planeet Mercurius zich in bevindt.
Normaal gesproken gaat een schaduwperiode ongemerkt aan ons voorbij, behalve wanneer we met onze persoonlijke horoscoop zelf een sterk aspect maken met de stand van Mercurius.
Of wanneer de Transit planeet sterk gepositioneerd staat en dat is nu het geval.
Mercurius verbindt zich namelijk de komende dagen vóór Mercurius feitelijk Retrograde gaat, met Saturnus. Dit belooft dus een gedenkwaardige Mercurius Retrograde te worden.
Saturnus geeft een beperking, maar ook een verdieping.
Saturnus is heet van Karma. Vanzelfsprekend kunnen we met karmische items aan de slag gaan en loslaten.
Verbale vetes, problemen, oponthoud, verwarring en dergelijk vraagt nu om een oplossing.

Het is echter nog niet zo ver. Mercurius gaat pas 3 december Retrograde lopen.
Wat we de komende dagen wel alvast kunnen doen, is kijken waar we vertraging, beperking of oponthoud ervaren en welke problemen om een communicatieve oplossing vragen.

27 Nov met de Maan in Vissen tussen Neptunus en Cheiron in, zijn we iets gevoeliger dan anders. Hierdoor besteden we ook meer aandacht aan onze herinneringen. Flashbcaks, dromen en actuele gebeurtenissen zorgen ervoor, dat we met onze bottle necks geconfronteerd worden. De mooie energie van de Maan zorgy wel voor een spirituele en een creatieve vibe.
Mercurius en Saturnus samen maken een mooie driehoek naar Uranus.
Mars is vandaag en de volgende dagen echter de boosdoener en die zorgt dat veel onderdrukte woede en agressie naar boven komt.

28 Nov dit wordt een gevoelige dag, waarop we snel overprikkeld kunnen raken.
De Maan en Cheiron staan samen en zij staan ongunstig naar Mercurius en Saturnus.
Het is beslist geen goed idee om nu een verhitte discussie te starten.
Er geldt over het algemeen veel onbegrip naar andermans ideeën en suggesties.
Met deze stand is het lastig tot elkaar te komen en naar elkaar te luisteren.
Mars komt stees dichter bij de oppositie naar Uranus en dat maakt het er niet gezelliger op.

29 Nov de Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Ram. Ons kort aangebonden humeur duurt ook vandaag voort. We kunnen weinig velen van anderen en reageren over het algemeen onredelijk. Belangrijk is, om ook naar onze eigen fouten en achilleshiel te durven kijken.

30 Nov over het algemeen wordt het voor velen van ons een moeilijke dag. Mercurius en Saturnus staan samen. Dat doen de Maan en Uranus ook en die twee staan oppositie met Mars. De nawerking van het T-kruis naar Pluto heeft ook nog zijn uitwerking.
Het zorgt voor veel agressie en onbegrip.
Het tegenwicht wordt geleverd in de vorm van een mooie driehoek tussen Jupiter en Neptunus en tussen Mercurius/ Saturnus en Uranus.
©astromedium annette kok

Google Translate

On request a short explanation about the shadow phase, where the planet Mercury is located.
Normally a shadow period passes by unnoticed, except when we use our personal horoscope to make a strong aspect with the Mercury stand.
Or when the Transit planet is strongly positioned and that is the case now.
Mercury connects the coming days before Mercury actually goes Retrograde, with Saturn. This promises to be a memorable Mercury Retrograde.
Saturn gives a restriction, but also a floor.
Saturn is hot from Karma. Obviously we can get started with karmic items and let go.
Verbal feuds, problems, delays, confusion and the like now require a solution.
However, it is not yet that far. Mercury will only run Retrograde on December 3rd.
What we can do in the coming days is to look at where we experience delays, limitations or delays and which problems require a communicative solution.
27 Nov with the Moon in Pisces between Neptune and Chiron in, we are slightly more sensitive than usual. As a result, we also pay more attention to our memories. Flashbcaks, dreams and current events ensure that we face our bottlenecks. The beautiful energy of the Moon makes for a spiritual and creative vibe.
Mercury and Saturn together make a beautiful triangle to Uranus.
However, Mars is the culprit today and the following days and it causes a lot of suppressed anger and aggression to emerge.
28 Nov this will be a sensitive day, when we can quickly become over-stimulated.
The Moon and Chiron are together and they are unfavorable to Mercury and Saturn.
It is certainly not a good idea to start a heated discussion now.
There is generally a lot of misunderstanding about other people’s ideas and suggestions.
With this mode it is difficult to come together and listen to each other.
Mars is getting closer to the opposition to Uranus and that does not make it more enjoyable.
29 Nov the Moon is now in the constellation Aries. Our short-tempered mood continues today. We can do very few of others and generally respond unreasonably. It is important to also look at our own mistakes and Achilles heel.

30 Nov on the whole, it will be a difficult day for many of us. Mercury and Saturn are together. That is what the Moon and Uranus do and the two are opposed to Mars. The aftereffect of the T-cross to Pluto also has its effect.
It causes a lot of aggression and incomprehension.
The counterweight is provided in the form of a beautiful triangle between Jupiter and Neptune and between Mercury / Saturn and Uranus.
© astromedium annette kok

148599_234342420032473_71954840_n

Advertentie