De horoscoop van de uitkomst van het referendum.Eén ding is hier uit af te leiden; voor de economie is het beslist niet goed. Het schept verdeeldheid en isolement. Men wordt meer op zichzelf teruggeworpen.Dat vinden de meeste inwoners van Engeland trouwens minder erg. De Zon, Venus en Mercurius in 12; het huis van afzondering maakt wel een gunstig aspect met Neptunus in Vissen in 10. Engeland is vastbesloten om zichzelf economisch gezien te redden en creatieve oplossingen te zoeken. Zij nemen het voortouw om zichzelf terug te trekken uit de chaos, die onlangs in Europa is ontstaan. Dit zien we aan Neptunus op een hoek van het Grand Cross in het beweeglijke kruis, hetgeen staat voor verandering. De beweeglijke tekens Vissen, Tweelingen, Boogschutter en Maagd vormen een groot vierkant. Wanneer er een aspect gevormd wordt op één van de hoeken van het Grand Cross, dan werkt het vierkant als een molen en gaat net als de wieken van een molen draaien. De Node naast Jupiter in Maagd in huis 4 betekent hier, dat Engeland niet thuis geeft aan andere landen. Zij willen zich concentreren op eigen volk en inwoners. Het vierde huis staat normaal gesproken voor familie en de zorg voor het gezin. Met de Node en Jupiter in 4 kunnen wij ervan uitgaan, dat Engeland meer zorg wil besteden aan het eigen gezin, lees volk. De Node wijst er op, dat dit voorbestemd is. Het is hun Goddelijke opdracht. Jupiter staat voor groei, geluk, gezondheid en welzijn. Engeland heeft zich tot doel gesteld om de komende tijd deze doelen te verwezenlijken voor het eigen volk. Met de Maan in Waterman in 9, het huis van buitenlandse politiek, kan dit vertaald worden als een rebelse daad, die voor navolging kan zorgen, voor die landen, die dat ook willen. De Maan maakt een mooie verbinding met Uranus, Eris in Ram in 11 en met Saturnus in Boogschutter in 6. Hun vertrek uit de Eu zal hen niet in de weg staan om een netwerk te behouden en onderhouden met andere landen. Het zal gunstig uitpakken voor de geestelijke en emotionele gezondheid voor het land. Ook geloofsissues in Engeland zelf kunnen harmonisch opgelost worden. Het vierkant tussen Saturnus en Neptunus in 6 en 10 pakt slecht uit voor de werkgelegenheid in het land en kan boycot van andere landen tot gevolg hebben. Er zullen sancties volgen. Mercurius 18 graden Tweelingen in 12 staat in deze horoscoop erg slecht. Discussies en onderhandelingen met de regering van Europa zal moeizaam verlopen. Bovendien moet er nog een exact vierkant gevormd worden met Neptunus. Dit gebeurt binnen 5 jaar volgens de Bonnatis methode en zal voor veel onbegrip zorgen bij omringende landen, hetgeen wederom niet goed is voor de economische situatie van betreffende landen. Er zullen meerdere schandalen boven tafel komen. Ook Pluto, die hier zakelijke partners vertegenwoordigen en over het grote geld gaat, staat erg slecht, maar niet voor Engeland zelf en ook niet voor de beslissing om uit de EU te stappen. Alhoewel Pluto als partner beslist een dwingende invloed heeft en manipulatief zal uitwerken. Denk hierbij aan landen zoals Amerika. Helemaal vrij zullen de Engelsen dus niet zijn. Wanneer we naar het tweede huis kijken, wat staat voor de financiën, dan zien we dat de laatste graden van het sterrenbeeld Kreeft op de orb staan. Heerser hiervan is de Maan 17 graden waterman in negen. Hieruit zal blijken, dat Engeland in een afrondingsfase zit met betrekking tot financiële banden met Europa. Binnenkort heerst de Zon over het 2e huis. Dat is de Zon 3 graden Kreeft in 12, met Venus op 7 graden Kreeft, eveneens in 12. Hierdoor zal Engeland financieel sterker worden en het geld in eigen land houden. Binnen een paar jaar zal het land sterk en krachtig hier uit komen. Bovendien, en dat is wellicht de allerbelangrijkste reden om uit de EU te stappen, is dat Engeland door dit referendum zich vrijwaart van aanstaande aanslagen. Zij trekken zich eveneens terug uit het politieke toneel waar overige EU landen wel deel aan nemen. Het land zal zelf wel enige moeite hebben om een stabiele regering te vormen, maar uiteindelijk kan, gezien deze horoscoop. toch geconcludeerd worden, dat het Engeland allemaal goed af gaat en hiermee een juiste beslissing neemt door uit het verdeelde Europese Unie te stappen en voor autonomie te kiezen, ©astromedium annette kok

Google Translate

The horoscope of the outcome of the referendum. One thing is to deduce here; the economy is definitely not good. It creates division and isolation. One is thrown back on himself. That itself people in England care less. The Sun, Venus and Mercury in 12; the house of seclusion makes it a favorable aspect with Neptune in Pisces in 10. England is determined to save themselves economically and to find creative solutions. They take the lead to pull himself back from the chaos that has recently emerged in Europe. We see Neptune in the corner of the Grand Cross of the mutable cross, which stands for change. The mutable signs Pisces, Gemini, Sagittarius and Virgo form a large square. When there is an aspect is formed on one of the corners of the Grand Cross, than the square as a mill operation, and moving just run like the vanes of a windmill. The Node next to Jupiter in Virgo in House 4 here means that England are not at home gives to other countries. They want to concentrate on their own nation and people. The fourth house is normally for family and care itself for the family. With the Node and Jupiter 4, we can assume that England will pay more attention to their own family, reading people. The Node indicates that it is destined. It is their divine mission. Jupiter stands for growth, happiness, health and well-being. England has set the target for the coming period to achieve these goals for their own people. With the Moon in Aquarius in the ninth, the home of foreign policy, this can be translated as a rebellious act, which can provide for compliance for those countries who want too. The Moon makes a nice connection with Uranus, Eris in Aries in 11 and with Saturn in Sagittarius in 6. Their departure from the Eu will stand them out of the way to maintain a network and maintained with other countries. It will be beneficial for mental and emotional health for the country. Believe issues can be resolved harmoniously. The square between Saturn and Neptune in 6th and 10th picks bad for employment in the country and to boycott other countries’ lead. There will be sanctions. Mercury 18 degrees of Gemini 12 listed in this chart very bad. Discussions and negotiations with the government of Europe will be difficult. Moreover there is an exact square formed with Neptune. This occurs within 5 years according to the Bonnatis method and will incomprehension precautions for neighboring countries, which again is not good for the economic situation of these countries. Several scandals will be revealed. Even Pluto, representing business partners here and is about big money, is very bad, but not before England itself nor the decision to leave the EU. Although Pluto as a partner certainly has a compelling influence and manipulative will work. Think of countries like America. Quite the English will therefore not free. When we look at the second house which stands for finance, we see that the last degree of the constellation Cancer on the orb. This ruler the Moon is 17 degrees Aquarius in nine. This will show that England in the completion phase is related to financial links with Europe. Soon dominated the Sun on the 2nd house. That’s the Sun, 3 degrees Cancer 12, Venus 7 degrees Cancer, also at 12. As a result England will be financially stronger and keep the money in their own country. Within a few years the country will be strong and powerful come out here. Moreover, and this is perhaps the most important reason to get out of the EU, that England through this referendum will indemnify upcoming attacks. It also withdraw from the political stage where it take part in other EU countries. The country will myself have some difficulty to form a stable government, but in the end, given this horoscope. nevertheless be concluded that the England all goes well off and thus take a right decision by leaving the divided European Union and opt for autonomy © astromedium annette kok

referendum eu

Advertentie