Abonnementen

Zoals jullie weten verschijnen er maandelijks abonnementen, zowel voor proefabonnees als voor de vaste abonnees. Dit is inmiddels een trouwe groep vaste afnemers geworden. Daar ben ik ontzettend blij mee; en het aantal groeit nog steeds. Nu lopen de abonnementen allemaal nog via de mail. Daar komt binnenkort verandering in. Het is te arbeidsintensief. Voortaan [vanaf 2022] loopt het veel gemakkelijker. De vaste abonnees krijgen binnenkort een nieuwsbrief hierover.

Nieuwsbrief

Mocht je nu denken: dat wil ik ook wel, dan kan ik je via een nieuwsbrief op de hoogte houden. Hiervoor kun je je inschrijven door een mail te sturen naar:

andromediums@gmail.com onder vermelding van nieuwsbrief

September/oktober komt er een belangrijke nieuwsbrief waarin ik alles uitleg over de nieuwe abonnementen. Het zal dan ook veel makkelijker zijn om af en toe een maand uit te proberen; weer even te stoppen en weer opnieuw in te haken. De abonnementen zullen ook uitgebreider zijn, en wat nog belangrijker is, ze kosten hetzelfde. Dit kan ik alvast wel al verklappen. Voor een mand betaal je een bijdrage van 10 euro. Hiervoor krijg je heel veel rekenwerk van mij en astrologische rapporten. Bovendien leg ik heel veel uit over astrologische gebeurtenissen die plaatsvinden.

Hoe ziet een maandabonnement eruit?

Je ontvangt alle beschrijvingen van de maand, dag voor dag. Daarnaast zitten uitgebreide Nieuwe- en Volle Maan rapporten met een vooruitblik op het wereldnieuws maar ook je persoonlijke leven. Verder zit er nog een algemeen maandrapport bij, zodat je globaal kunt verwachten wat de maand brengt, op welke zaken je moet letten wat de planeten betreft. En je krijgt er nog een maandrapport bij voor alle sterrenbeelden. Dus niet alleen jouw persoonlijke voorspellingen voor je zonneteken en je Ascendant worden omschreven, maar ook die van je dierbaren, want je ontvangt ze van alle dierenriemtekens . Die een half jaar abonnement bestellen [zeg maar in oktober/november] krijgen een algemeen jaarrapport cadeau en daarbij ook de jaarrapporten voor alle sterrenbeelden.

Wanneer kun jij je het beste opgeven?

Het heeft nu nog geen zin om je al voor de abonnementen op te geven. Wel kun jij je alvast inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodoende word je op de hoogte gehouden en hoor je binnenkort meer nieuws over de abonnementen.

foto mailcamp.nl

©astromedium annette kok

Astro News

Subscriptions

As you know, monthly subscriptions appear, both for trial subscribers and for regular subscribers. This has now become a loyal group of regular customers. I am very happy with that; and the number is still growing. Now the subscriptions are all still via e-mail. That will soon change. It’s too labor intensive. From now on [from 2022] it will be much easier. Regular subscribers will receive a newsletter about this shortly.

Newsletter

If you now think: I would like to, I can keep you informed via a newsletter. You can register for this by sending an email to:

andromediums@gmail.com quoting newsletter

September/October there will be an important newsletter in which I explain everything about the new subscriptions. It will therefore be much easier to try out for a month now and then; to stop for a moment and then hook up again. The subscriptions will also be more extensive, and more importantly, they will cost the same. I can already tell you this. For a basket you pay a contribution of 10 euros. For this you get a lot of calculations from me and astrological reports. In addition, I explain a lot about astrological events that take place.

What does a monthly subscription look like?

You will receive all descriptions of the month, day by day. In addition, there are extensive New and Full Moon reports with a preview of world news but also your personal life. Furthermore, a general monthly report is included, so that you can roughly expect what the month will bring, which things you should pay attention to with regard to the planets. And you get a monthly report for all zodiac signs. So not only your personal predictions for your sun sign and your Ascendant are described, but also those of your loved ones, because you receive them from all zodiac signs. Those who order a six-month subscription [say in October/November] will receive a general annual report as a gift, as well as the annual reports for all zodiac signs.

When is the best time to sign up?

There is no point in signing up for the subscriptions yet. You can already register for the newsletter. This way you will be kept informed and you will soon hear more news about the subscriptions.

photo mailcamp.nl

©astromedium annette kok

Astro-Neuigkeiten 

Abonnements

Wie Sie wissen, erscheinen monatliche Abonnements sowohl für Testabonnenten als auch für reguläre Abonnenten. Daraus ist mittlerweile eine treue Stammkundengruppe geworden. Damit bin ich sehr zufrieden; und die Zahl wächst weiter. Jetzt sind die Abonnements alle noch per E-Mail. Das wird sich bald ändern. Es ist zu arbeitsintensiv. Ab jetzt [ab 2022] wird es viel einfacher. Regelmäßige Abonnenten erhalten dazu in Kürze einen Newsletter.

Newsletter

Wenn Sie jetzt denken: Ich möchte, kann ich Sie über einen Newsletter auf dem Laufenden halten. Sie können sich dafür registrieren, indem Sie eine E-Mail senden an:

andromediums@gmail.com zitiert Newsletter

September/Oktober gibt es einen wichtigen Newsletter, in dem ich alles zu den neuen Abonnements erkläre. Es wird daher viel einfacher sein, hin und wieder einen Monat lang auszuprobieren; kurz anhalten und dann wieder einhaken. Die Abonnements werden auch umfangreicher und vor allem kosten sie gleich. Das kann ich dir schon sagen. Für einen Korb zahlen Sie einen Beitrag von 10 Euro. Dafür bekommt ihr von mir viele Berechnungen und astrologische Berichte. Außerdem erkläre ich viel über astrologische Ereignisse, die stattfinden.

Wie sieht ein monatliches Abonnement aus?

Sie erhalten alle Beschreibungen des Monats, Tag für Tag. Darüber hinaus gibt es umfangreiche Neu- und Vollmondberichte mit einer Vorschau auf Weltnachrichten aber auch Ihr persönliches Leben. Desweiteren ist ein allgemeiner Monatsbericht beigelegt, so dass Sie grob erwarten können, was der Monat bringen wird, welche Dinge Sie in Bezug auf die Planeten beachten sollten. Und Sie erhalten einen monatlichen Bericht für alle Sternzeichen. So werden nicht nur Ihre persönlichen Vorhersagen für Ihr Sonnenzeichen und Ihren Aszendent beschrieben, sondern auch die Ihrer Lieben, denn diese erhalten Sie von allen Sternzeichen. Wer ein Halbjahres-Abo bestellt [etwa im Oktober/November] erhält als Geschenk einen allgemeinen Jahresbericht sowie die Jahresberichte für alle Sternzeichen.

Wann ist die beste Zeit für die Anmeldung?

Es macht noch keinen Sinn, sich für die Abonnements anzumelden. Sie können sich bereits für den Newsletter anmelden. So bleiben Sie auf dem Laufenden und erfahren in Kürze weitere Neuigkeiten zu den Abonnements.

Foto mailcamp.nl

©astromedium annette kok

De bronafbeelding bekijken
Advertentie