De aankomende Nieuwe Maan van 8-8-’21

8 Augustus is de eerstvolgende Nieuwe Maan. Dit is best een bijzondere dag, want de 8e van de 8e wordt in verband gebracht met de Lion Gate. Dit portaal wordt geopend vanwege de speciale dubbele betekenis van het getal 8, maar ook omdat de Nieuwe Maan zich dicht bij Sirius bevindt en niet te vergeten bij de “Christusster” Regulus, de koningsster.

Regulus wordt van ouds her gezien als een van de belangrijkste fortuinlijke vaste sterren in het sterrenbeeld Leeuw. De aankomende Nieuwe Maan neemt deze invloeden met zich mee, maar heeft nog veel meer betekenisvolle planeetstanden, die we allemaal in ogenschouw nemen.

Wat voor planeetstanden spelen er rond 8-8?

De Zon en Maan staan op 16 graden Leeuw, met Mercurius niet ver verwijderd, namelijk op 23 graden Leeuw. de Nieuwe Maan vindt plaats om 15 uur 49 CEST. De liefdesplaneten Venus en Mars staan beiden in het teken Maagd. Dit geeft een schone en zuivere energie, maar niet zo zeer hartstochtelijk. Op liefdesgebied zal deze Nieuwe Maan eerder afwachtend zijn dan super romantisch. Neptunus zorgt ook voor enige verwarring, waardoor we ons afvragen of onze gevoelens wel beantwoord worden. Probeer het een beetje los te laten en ga in het vertrouwen zitten, dat werkt het beste met Neptunus oppositie.

Mercurius staat tegenover Jupiter, hetgeen niet heel erg is, maar in combinatie met Jupiter Retrograde krijgen we wel het gevoel dat alles muurvast zit. Forceren helpt momenteel niet. De communicatie komt slecht op gang
Wat wel meespeelt is het vierkant van de Zon en Maan naar Uranus en het T-kruis dat met Saturnus [Retrograde] wordt gevormd. Dit vierkant tussen Saturnus en Uranus gaat ons een jaar lang bezig houden en is dan ook het thema van deze Nieuwe Maan.

Wat is het thema?

Het thema van deze Nieuwe Maan is de vraag hoe wij in onze zelfstandigheid, zelfredzaamheid en authenticiteit kunnen blijven volharden tegenover alle eisen die de maatschappij nu aan ons stelt. We willen graag uniek blijven, autonoom, maar de wereld is aan verandering onderhevig. Deze veranderingen zorgen voor veel onrust. Natuurlijk spelen de maatregelen omtrent het Covid-19 virus hier ook in mee. En met Uranus in Stier is de klimaatproblematiek ineens ook heel actueel.
Om deze Nieuwe Maan goed te doorstaan kan het helpen om te kijken waar wij zelf kunnen veranderen om de wereld een warmer hart toe te dragen, minder vervuilend en belastend. Stier gaat ook over voeding, de landbouw en veeteelt. Misschien dat we veranderingen kunnen aanbrengen in ons voedselpatroon, om zodoende de aarde minder uit te putten en zo ons steentje bij te kunnen dragen.

Fijne Nieuwe Maan!
©astromedium annette kok

afbeelding Space com

Google Translate

Der bevorstehende Neumond von 8/8’21

Am 8. August ist der nächste Neumond. Dies ist ein ganz besonderer Tag, da der 8. vom 8. mit dem Löwentor verbunden ist. Dieses Portal wird wegen der besonderen Doppelbedeutung der Zahl 8 geöffnet, aber auch weil der Neumond in der Nähe von Sirius ist, ganz zu schweigen vom “Christ Star” Regulus, dem Königsstern.

Regulus gilt traditionell als einer der glücklichsten Fixsterne im Sternbild Löwe. Der bevorstehende Neumond nimmt diese Einflüsse mit sich, hat aber viele weitere bedeutsame Planetenpositionen, die wir alle berücksichtigen sollten.

Welche Planetenpositionen gibt es zwischen 8 und 8?

Sonne und Mond stehen auf 16 Grad Löwe, Merkur ist nicht weit entfernt und hat 23 Grad Löwe. der Neumond tritt um 15:00 Uhr 49 MESZ ein. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen beide im Zeichen der Jungfrau. Dies gibt eine saubere und reine Energie, aber nicht so leidenschaftlich. In Bezug auf die Liebe wird dieser Neumond eher erwartungsvoll als superromantisch sein. Neptun verursacht auch einige Verwirrung, die uns fragen lässt, ob unsere Gefühle erwidert werden. Versuchen Sie, es ein wenig loszulassen und im Vertrauen zu sitzen, das am besten mit Neptun-Opposition funktioniert.

Mercury steht Jupiter gegenüber, was keine große Sache ist, aber in Kombination mit Jupiter Retrograde haben wir das Gefühl, dass alles feststeckt. Erzwingen hilft im Moment nicht. Die Kommunikation kommt nicht in Gang
Was zählt, ist das Quadrat von Sonne und Mond zu Uranus und das T-Kreuz, das mit Saturn [retrograd] gebildet wird. Dieses Quadrat zwischen Saturn und Uranus wird uns ein Jahr lang beschäftigen und ist daher das Thema dieses Neumonds.

Was ist das Thema?

Das Thema dieses Neumonds ist die Frage, wie wir weiterhin in unserer Unabhängigkeit, Eigenständigkeit und Authentizität gegen alle Anforderungen, die die Gesellschaft heute an uns stellt, durchhalten können. Wir möchten einzigartig und autonom bleiben, aber die Welt verändert sich. Diese Veränderungen sorgen für viel Unruhe. Dazu tragen natürlich auch die Maßnahmen bezüglich des Covid-19-Virus bei. Und mit Uranus im Stier ist das Klimaproblem plötzlich sehr aktuell.
Um diesen Neumond gut zu überleben, kann es helfen zu sehen, wo wir uns ändern können, um der Welt ein wärmeres Herz zu geben, das weniger umweltverschmutzend und belastend ist. Bei Stier geht es auch um Ernährung, Landwirtschaft und Tierhaltung. Vielleicht können wir unser Ernährungsverhalten ändern, um die Erde weniger zu erschöpfen und so unseren Beitrag zu leisten.

Frohen Neumond!
©astromedium annette kok

Image Space com

Google Translate

The upcoming New Moon of 8/8’21

August 8 is the next New Moon. This is quite a special day, as the 8th of the 8th is associated with the Lion Gate. This portal is opened because of the special double meaning of the number 8, but also because the New Moon is close to Sirius, not to mention the “Christ Star” Regulus, the king star.

Regulus has traditionally been considered one of the most important lucky fixed stars in the constellation Leo. The upcoming New Moon takes these influences with it, but has many more meaningful planetary positions for all of us to consider.

What planet positions are there around 8-8?

The Sun and Moon are at 16 degrees Leo, with Mercury not far away, being 23 degrees Leo. the New Moon occurs at 3:00 p.m. 49 CEST. The love planets Venus and Mars are both in the sign of Virgo. This gives a clean and pure energy, but not so passionately. In terms of love, this New Moon will be more expectant than super romantic. Neptune also causes some confusion, which makes us wonder if our feelings are being reciprocated. Try to let it go a bit and sit in the confidence, that works best with Neptune opposition.

Mercury is opposite Jupiter, which is not a big deal, but in combination with Jupiter Retrograde we do get the feeling that everything is stuck. Forcing doesn’t help at the moment. Communication is not getting started
What does matter is the square of the Sun and Moon to Uranus and the T-cross that is formed with Saturn [Retrograde]. This square between Saturn and Uranus is going to occupy us for a year and is therefore the theme of this New Moon.

What is the theme?

The theme of this New Moon is the question of how we can continue to persevere in our independence, self-reliance and authenticity against all the demands that society now places on us. We would like to remain unique, autonomous, but the world is changing. These changes are causing a lot of unrest. Of course, the measures regarding the Covid-19 virus also play a part in this. And with Uranus in Taurus, the climate problem is suddenly very topical.
To survive this New Moon well, it can help to see where we can change ourselves to give the world a warmer heart, less polluting and taxing. Taurus is also about food, agriculture and animal husbandry. Perhaps we can make changes to our food pattern, in order to exhaust the earth less and thus do our bit.

Happy New Moon!
©astromedium annette kok

image Space com

De bronafbeelding bekijken
Advertentie