Monthly – May 2021


De maand staat in het teken van de eclipsentijd die eraan gaat komen. De eerste eclipsen periode is tijdens de eerstvolgende volle maan 26 mei. Het is niet zichtbaar in Nederland, maar duidelijk wel voelbaar. De weken ervoor voelen we en merken we de spanningsopbouw. Heel veel heeft te maken met communicatie, de manier van communiceren, nieuws. Wat is echt nieuws en wat is nep nieuws. Er is collectief achterdocht aanwezig. Er kunnen schandalen omhoog komen. Op dat moment staan er veel planeten in het teken Tweelingen, waardoor er een verhoogd accent op Tweeling eigenschappen komt te liggen. Zoals kennis, nieuws, geschreven en verbaal woord, computers, technologie en telefonie. Door die eclips ontstaat er een T-kruis met Neptunus en Juno. Dit is een spanningsveld waarbij er een planeet in het midden van een oppositie staat. Een soort getouwtrek. Jupiter staat er ook in de buurt. In feite staan Jupiter en Neptunus wel heel erg mooi in Vissen. Want dit bevordert de spiritualiteit en creativiteit. Voor de watertekens is dit een heel goed moment om hun dromen te realiseren. Het aspect is nog niet helemaal rijp, omdat Jupiter ook achteruit gaat lopen. Deze gasreus staat eind mei bijna stil. Jupiter pakt nooit helemaal negatief uit. Dit kan dus juist betekenen dat er extra aandacht naar de Vissen kwaliteiten gaat. Maar het kan even duren voordat het volledig tot uiting komt. De plannen die eronder schuil liggen hebben heel veel power. Deze samenstand komt zelden voor in Vissen. We kunnen op wat tegenwerking rekenen van mensen die sceptisch zijn, of niet in spiritualiteit geloven of meer feitelijk gericht zijn. In de liefde kan het wat problemen geven omdat Juno, de planeet van onvoorwaardelijke liefde, binnen dat getouwtrek staat. Op de hulp van Mars hoeven we niet te rekenen. Het is wel zo dat de Venus bij de Node (lotsbestemming) staat, deze lijkt onderdeel uit te maken van de eclips. Dus op relationeel vlak gezien gaan we komende tijd onderzoek doen. Wat past bij mij, wat wil ik veranderen, wat wil ik niet meer. Waar wil ik over praten op een geschikt moment. Wat wil ik delen en vooral ‘Wat hoort bij mij?’ De basis van wat een eclips doet, is dat wat in het donker is, in het licht zetten.

Djuun ©astromedium annette kokThe month is all about the eclipse time that is coming. The first eclipses period is during the next full moon, May 26. It is not visible in the Netherlands, but it is clearly palpable. The weeks before we feel and notice the build-up of tension. A lot has to do with communication, the way of communicating, news. What is real news and what is fake news. There is collective suspicion. Scandals can arise. At that moment many planets are in the sign of Gemini, which means that there is an increased emphasis on Gemini qualities. Such as knowledge, news, written and verbal word, computers, technology and telephony. This eclipse creates a T-cross with Neptune and Juno. This is a field of tension where there is a planet in the middle of an opposition. Kind of a tug of war. Jupiter is also nearby. In fact, Jupiter and Neptune are very beautiful in Pisces. This promotes spirituality and creativity. For the water signs, this is a very good time to realize their dreams.The aspect is not quite ripe yet, as Jupiter is also going backwards. This gas giant will almost come to a standstill at the end of May. Jupiter never turns out completely negative. This can mean that extra attention is paid to the Pisces qualities. But it may take a while for it to fully materialize, but the plans that lie beneath it have a lot of power. This conjunction rarely occurs in Pisces. We can count on some opposition from people who are skeptical, or don’t believe in spirituality or are more factual.In love it can cause some problems because Juno, the planet of unconditional love, is within that tug of war. We cannot count on the help of Mars. It is true that the Venus is at the Node (destiny), it seems to be part of the eclipse. So from a relational point of view we will be doing research in the near future. What suits me, what do I want to change, what do I no longer want. What do I want to talk about at an appropriate time. What do I want to share and especially “What belongs to me?”The basis of what an eclipse does is that what is in the dark may come into the light.

Djuun