Ontwikkelingen mbt het Corona virus

Binnen een maand gaan de meeste planeten Retrograde lopen en met 2 maanden Mercurius ook [tot half juli]. 12 Mei Venus, Jupiter en Saturnus Retrograde, 17 en 23 Juni Mercurius en Neptunus Retrograde. Dan gaat Venus weer vooruit, maar 14 Aug en 8 Sept volgen Uranus en Mars Retrograde. Bizar!

Even een vooruitblik op de komende Nieuwe en Volle Manen en een prognose mbt de maatregelen die genomen worden ivm COVID 19.
De Nieuwe Maan van 23 april laat nog geen veranderd beeld zien van de toestand en gaat alles onverminderd voort. De horoscoop laat wel zien dat er meer onrust onder de bevolking komt en daarmee ook gevoelens van opstandigheid toenemen, evenals depressie. Het land maakt zich ook zorgen om de economie.
De daaropvolgende Volle Maan van 7 mei toont dat de maatschappij langzaam weer op gang komt. Waarschijnlijk wordt het “nieuwe normaal” van de regering dan toegepast en kunnen wij onder strikte voorwaarden terug naar het werk en gaat alles weer voorzichtig open. De versoepeling lijkt alleen de werksituatie te betreffen en niet de scholen. Deze maatregelen worden waarschijnlijk genomen om nog meer faillissementen te voorkomen. Horeca en scholen zullen onder zeer strikte regels mogen openen.

Rond 12 mei gaan er vervolgens drie planeten Retrograde en dat zorgt ervoor dat we hard terug strijden om weer op ons oude niveau te komen. Omdat ook Venus en Jupiter hierbij betrokken zijn heerst er een beetje ieder voor zich mentaliteit. Voor veel mensen breekt er een eenzame periode aan waarbij zij de verliezen moeten verwerken, gaan rouwen.
Het is echter zorgelijk dat Saturnus en Jupiter teruglopen naar Pluto en wederom een conjunctie gaan vormen. Dit duidt erop dat we nog niet van het Coronavirus af zijn.

De maand mei zal kenmerkend zijn voor samenwerkingsverbanden, er worden meer compagnonschappen gesloten, meer huwelijken, meer samengaan van bedrijven, landen, coalities. Zowel de Volle als de Nieuwe Maan van de maand juni wijzen hier op. Dat zal vruchtbaar blijken te zijn.
Rond 11 juni komt Mars bij Neptunus en gaat de Node over naar het teken Tweelingen. Tweelingen heerst over de longen en Neptunus in Vissen wijzen op virussen. Dat is geen goed teken, vooral niet omdat Mars vierkant staat met de Zon. Ook Jupiter kruipt weer dichter naar Pluto. Het zal blijken dat we het Corona virus niet onder controle hebben en het openstellen van de samenleving slecht werkt.
18 Juni gaat Mercurius Retrograde in het teken Kreeft.
23 Juni staan Jupiter en Pluto weer samen. Het COVID 19 virus is terug en er zullen weer strengere maatregelen genomen worden. Ook Saturnus keert terug naar het sterrenbeeld Steenbok. De maatregelen worden weer aangeschroefd.
De Volle Maan van 5 juli ziet er wat dat betreft dramatisch uit.
Vanaf dan moet er echt per maand gekeken worden hoe we hier verder uitkomen, want ook Uranus en Mars gaan Retrograde, waarbij Mars ongelooflijk lang achteruit loopt door het teken Ram en naast Chiron [onze zielenwond] blijft hangen.
Bovendien is de Nieuwe Maan van 20 juli exact oppositie met Saturnus, die inmiddels weer naast Pluto [en Jupiter] staat.

Conclusie: de maatregelen die genomen worden om de “intelligente lockdown” om te zetten naar “het nieuwe normaal” zal slechts een paar maanden werken.
De WHO zal later in het jaar naar buiten brengen dat het virus geen verkoudheidsvirus is maar een pokkenvariant.

Donaties zijn welkom
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium

©astromedium annette kok

Developments related to the Corona virus

Most planets will go Retrograde within a month and with 2 months Mercury also [until mid-July]. May 12 Venus, Jupiter and Saturn Retrograde, June 17 and 23 Mercury and Neptune Retrograde. Then Venus moves forward again, but Aug 14 and Sept 8 follow Uranus and Mars Retrograde. Bizarre!

Just a preview of the coming New and Full Moons and a forecast of the measures that will be taken with regard to COVID 19.
The New Moon of April 23 does not yet show a changed picture of the situation and everything continues unabated. The horoscope shows that there is more unrest among the population and thereby also feelings of rebellion, as well as depression. The country is also concerned about the economy.
The subsequent Full Moon of May 7 shows that society is slowly getting going again. Probably the “new normal” of the government will then be applied and we can return to work under strict conditions and everything will open carefully again. The relaxation seems to concern only the work situation and not the schools. These measures are likely to be taken to avoid further bankruptcies. Hospitality and schools will be allowed to open under very strict rules.

Around May 12, three planets will retrograde and that will make us fight hard to get back to our old level. Because Venus and Jupiter are also involved in this, there is a little bit of mentality for each one. For many people, a lonely period comes when they have to deal with the losses, and start grieving.
It is worrying, however, that Saturn and Jupiter return to Pluto and form a conjunction again. This indicates that we are not yet rid of the Coronavirus.

The month of May will be characteristic of partnerships, more partnerships will be made, more marriages, more companies, countries, coalitions will merge. Both the Full and New Moon of June point to this. That will prove to be fruitful.
Around June 11, Mars arrives at Neptune and the Node transitions to the sign of Gemini. Gemini rules the lungs and Neptune in Pisces indicate viruses. That’s not a good sign, especially since Mars is square to the Sun. Jupiter also creeps closer to Pluto. It will turn out that we do not control the Corona virus and that opening up society is not working properly.
June 18 Mercury goes Retrograde in Cancer.
June 23 Jupiter and Pluto are together again. The COVID 19 virus is back and more stringent measures will be taken again. Saturn also returns to the zodiac sign of Capricorn. The measures are tightened again.
The Full Moon of July 5 looks dramatic in that regard.
From then on, we really have to look every month at how we can get further out of this, because Uranus and Mars are also going to Retrograde, with Mars walking backwards incredibly long due to the sign Aries and hanging next to Chiron [our soul wound].
Moreover, the New Moon of July 20 is an exact opposition to Saturn, which is now next to Pluto [and Jupiter].

Conclusion: the measures taken to convert the “intelligent lockdown” to “the new normal” will only work for a few months.
The WHO will release later in the year that the virus is not a cold virus but a smallpox variant.

Donations are welcome
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium

© astromedium annette kok

Afbeeldingsresultaten voor planeten retrograde