Volle Maan in Weegschaal 

Op 8 april rond 03.45 CEST is er een Volle Maan op 18 graden Weegschaal, waarbij de Zon op 18 graden Ram staat. De sterrenbeelden Ram en Weegschaal gaan over de balans ten opzichte van onszelf en anderen. Wellicht is dat tijdens de quarantaine een beetje scheef gegroeid en moeten weer eerst helemaal terug naar onszelf om ons opnieuw te verbinden met anderen, maar deze Volle Maan verbindt minder en isoleert meer. We hebben behoefte aan focus en zelfreflectie. hierdoor sluiten we ons af voor andermans meningen en invloeden. We nemen emotioneel en geestelijk door wat voor invloed deze fase op ons leven zal hebben. Velen maken zich zorgen om de financiën met de Zon in de financiële sector van de horoscoop piekeren we daar veelvuldig over. Ook Chiron staat daar en dat levert behoorlijk veel piekermomenten op. Mercurius volgt nog, waardoor volgende maand de gesprekken over geld op gang komen. De horoscoop laat tevens een grote constellatie van planeten rond de Ascendant zien. Dat geeft eveneens aan dat we vooral op onszelf gericht zijn. De meeste planeten staan nog in huis 12 en dat zet nog een behoorlijke rem op onze plannen. Het maakt afwachtend en soms zelfs een beetje somber. Mars staat wel al over de Ascendant heen en kan daar een goede betekenis hebben, maar ook negatief. Als we deze planeet goed gebruiken dan gaan we aan de slag met oude gevoelens van frustratie en vooral irritatie en boosheid. Door onze energie in opbouwende projecten te stoppen sublimeren we de geïrriteerde energie van Mars. Mars op die positie maakt echter ook heel prikkelbaar, opvliegend, ontactisch, assertief en intolerant. Hierdoor reageert onze omgeving ook zo en dat kan een kettingreactie geven. “keep up the good vibes”, want we hebben er niets aan om onszelf en anderen nog meer in mineur te brengen. We zitten hier met zijn allen in en we voelen ons met zijn allen soms shit. De horoscoop van de Volle Maan van de volgende maand geeft aan dat we dan over het hoogtepunt heen zijn en dat we alweer meer ons maatschappelijk leven oppakken. Dus nog even geduld. Voor nu is het soms lastig om het goede in deze situatie te ontdekken, omdat we ons beperkt voelen in ons doen en laten. Dat gevoel nemen we deze Volle Maan met ons mee. Met de planeten Saturnus, Jupiter en Pluto bij de Ascendant hebben we het idee de hele wereld op onze schouders te torsen. Ik heb het al in een ander artikel gehad over de komeet Atlas die in mei en juni langs Venus, de Aarde en de Zon scheert. Atlas maakt deel uit van de Pleiaden. Atlas had zeven dochters, de zeven gezusters van de Pleiaden. De nimfen waren de metgezellen van Artemis. Artemis is de Maan, de tweelingzuster van Apollo, de Zon. De zusters zijn dus onderdeel van onze gevoelens. Iedere Nimf vertegenwoordigt een ander gevoel.

De zusters zijn:

De zeven Pleiaden waren:

De gezusters waren verantwoordelijk voor de opvoeding van Dionysos. Dionysos was een God die het vuur uit de hemel [Uranus] stal om terug te brengen naar de Aarde.
Alle betrokken mythologische figuren van de Pleiaden waren dus op een of andere manier betrokken om de Aarde te redden en te zorgen voor het welzijn van de Aarde, het dierenrijk, de natuur en zijn bewoners. Dat geeft wel te denken nu wij in deze crisis zitten en het ook zo slecht is gesteld met de Aarde.
Dionysos is een God, de zoon van Zeus. Hij is God van de wijnbouw, fruitteelt en de groeikracht van de Aarde, de wetten, de menselijke beschaving, poëzie, theater en muziek, de menselijke beschaving, geestdrift en enthousiasme. Hij is de God van vrede, brengt mensen dichter bij elkaar en als overwinnaar op de dood is hij God van de onderwereld. Als kind redde zijn vader hem uit een brandend huis door hem als vrucht uit de buik van zijn zwangere stervende moeder te snijden. Zeus plaatste de vrucht vervolgens in zijn dij en voldroeg op die manier de vrucht. Na zijn geboorte kregen de nimfen de taak om de jonge God op te voeden. Toen Dionysos volwassen was hing zijn leven voor de tweede maal aan een zijden draadje. Hij was God van de vruchtbomen en van de bomen in zijn algemeenheid. Hij kon met zijn toverstaf bronnen laten stromen waardoor de vruchtbomen voldoende water kregen. Hij had volgens zeggen het vuur uit de hemelen gestolen. Zeus [Jupiter], die de Oppergod is van het sterrenstelsel, was zo kwaad op Dionysos geworden dat hij hem aan de rotsen  liet ophangen. Iedere avond pikte een adelaar de lever uit het lichaam van Dionysos en overdag groeide de lever weer aan. Hercules kreeg vervolgens zoveel medelijden met Dionysos dat hij voorstelde om de gewonde Chiron op te offeren zodat Dionysos gered kon worden. Dat gebeurde, waarna  Chiron een vaste plaats als God aan de sterrenhemel kreeg en daarmee onsterfelijk werd. Door zijn liefdevolle daad werd Chiron van Halfgod tot Godenzoon benoemd. Dionysos steeg in aanzien en kon zich meten aan andere Goden en mocht naast hen vertoeven zoals de God Apollo [de Zon].

Ondertussen werd het leven van de gezusters op de Pleiaden bijna ondraaglijk, omdat Orion jacht maakte op de nimfen en hen wilde overmeesteren. Volgens een mythe pleegden de zusters gezamenlijk suïcide om aan de achtervolgingen van Orion te ontkomen. Een andere mythe vertelt dat Zeus medelijden met Atlas kreeg en de gezusters in duiven veranderde om zich zo van Orion te ontdoen en ze later als de zevengesternte aan de hemel plaatste. Atlas moest immers de last van de Aarde dragen. Hij was door een list van Heracles belast met die taak. Zodoende kon hij zijn dochters niet beschermen tegen de ongewenste aandacht van Orion.
Zeus, de Oppergod kreeg zoveel medelijden met Atlas  dat de zusters als vaste sterren in de Pleiaden geplaatst werden en zodoende onsterfelijk werden. Volgens de legende jaagt Orion nog steeds achter de zusters aan.

Deze Volle Maan heeft dus heel veel met de overleving van de Aarde te maken en net als in de mythologie spelen er nu verschillende krachten en theorieën. Jullie hebben uiteraard allemaal wel iets van de conspiracy theorieën vernomen die nu de ronde doen en inspelen om angst aan te jagen. Zo zou afgelopen 1 april de Zon 3 [en enkelen beweren 10] dagen niet meer schijnen, er zou geen internet zijn en nog meer ellende. Ook zou 5G de grote boosdoener zijn van de ramp die het Corona virus nu veroorzaakt. Om maar te zwijgen over de complotdenkers omtrent vaccinatie. Wat er ook van waar of niet-waar is, ik houd me er niet mee bezig. Volgens mij draagt dit niet bij aan de spirit verhogende kwaliteit van het leven, want zolang we zelf geen deskundigen op dit gebied zijn kunnen we weinig met deze informatie. Natuurlijk is het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar 5G en vaccinaties in het belang van de volksgezondheid, maar bepaalde groeperingen op Facebook gaan me echt te ver. Astronomie en astrologie is echter zo oud als de wereld en daar houd ik me liever aan vast. De Zon gaat morgen echt wel weer schijnen en ook de Maan komt vannacht precies op de plek die volgens berekeningen bedoeld is voor de Maan om daar de lichtbundel van de Zon te laten reflecteren. Daar heb ik het volste vertrouwen in.
Laten we ons in deze tijd verre houden van doemscenario’s, want de dagen voorgaand aan de Volle Maan zullen al moeilijk genoeg worden. Het is juist belangrijk om in vertrouwen dit proces aan te gaan en niet met zijn allen in een depressie te belanden. Mars vierkant Saturnus maakt ons al nerveus en prikkelbaar genoeg. Laten we het vertrouwen hebben dat Atlas de last van de Aarde op zijn schouders neemt en Dionysos, die God van de bomen is, onze longen van de Aarde, op ons zullen passen en dat de strijd boven wordt uitgevochten zodat de lucht van alle kwade virussen wordt gezuiverd en wij weer allemaal opgelucht adem kunnen halen.

Donaties zijn welkom
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium

©astromedium annette kok

Full Moon in Libra

On April 8 around 3:45 AM there is a Full Moon on 18 degrees Libra, with the Sun at 18 degrees Aries. The zodiac signs Aries and Libra are about balance with regard to ourselves and others. It may have grown a bit crooked during quarantine and will have to go all the way back to ourselves to reconnect with others, but this Full Moon connects less and isolates more. We need focus and self-reflection. because of this we close ourselves off to other people’s opinions and influences. We are going through emotionally and mentally how this phase will affect our lives. Many are worried about the finances with the Sun in the financial sector of the horoscope we often worry about that. Chiron is also there and that produces quite a few peak moments. Mercury will follow, which will start talks about money next month. The horoscope also shows a large constellation of planets around the Ascendant. This also indicates that we are mainly focused on ourselves. Most of the planets are still in house 12 and that still puts a considerable brake on our plans. It makes expectancy and sometimes even a bit gloomy. Mars is already over the Ascendant and can have a good meaning there, but also negative. If we use this planet well, we will get started with old feelings of frustration and especially irritation and anger. By putting our energy into constructive projects, we sublimate the irritated energy of Mars. However, Mars in that position also makes it very irritable, short-tempered, tactile, assertive and intolerant. As a result, our environment also reacts in this way and that can give a chain reaction. “keep up the good vibes”, because it is useless to make ourselves and others even more minor. We are all in this and we all feel shit sometimes. The chart of the Full Moon of the following month indicates that we have passed its peak and that we are picking up our social life again. So be patient. For now it is sometimes difficult to discover the good in this situation, because we feel limited in our actions. We take that feeling with us this Full Moon. With the planets Saturn, Jupiter and Pluto at the Ascendant, we have the idea to bear the whole world on our shoulders. I have already mentioned in another article about the comet Atlas that passes Venus, the Earth and the Sun in May and June. Atlas is part of the Pleiades. Atlas had seven daughters, the seven Sisters of the Pleiades. The nymphs were the companions of Artemis. Artemis is the Moon, the twin sister of Apollo, the Sun. So the sisters are part of our feelings. Each Nymph represents a different feeling.

The sisters are:

The seven Pleiades were:

Celaeno
Alkyone
Electricity
Maia
Sterope
Taygete
Merope

The sisters were responsible for the education of Dionysos. Dionysus was a God who stole fire from heaven [Uranus] to bring back to Earth.
Thus, all of the concerned Pleiadian mythological figures were involved in some way to save the Earth and ensure the well-being of the Earth, the animal kingdom, nature, and its inhabitants. That makes you think now that we are in this crisis and it is also so bad with Earth.
Dionysus is a God, the son of Zeus. He is God of viticulture, fruit growing and the vigor of the Earth, the laws, human civilization, poetry, theater and music, human civilization, enthusiasm and enthusiasm. He is the God of peace, brings people closer together and victorious over death he is God of the underworld. As a child, his father saved him from a burning house by cutting him from the belly of his dying mother. Zeus then placed the fruit in his thigh and thus matured the fruit. After his birth, the nymphs were given the task of raising the young God. When Dionysus was an adult, his life hung on a silk thread for the second time. He was God of the fruit trees and of the trees in general. He was able to let springs flow with his wand, which gave the fruit trees enough water. He was said to have stolen the fire from the heavens. Zeus [Jupiter], who is the Supreme God of the galaxy, had become so angry with Dionysos that he had him hanged on the rocks. Every evening an eagle stole the liver from the body of Dionysos and during the day the liver grew again. Hercules then felt so sorry for Dionysos that he suggested sacrificing the injured Chiron so that Dionysos could be saved. This happened, after which Chiron was given a permanent place as God in the starry sky, thereby becoming immortal. Because of his loving act, Chiron of Demigod was appointed the Son of God. Dionysos rose in prestige and could measure up to other Gods and was allowed to stay next to them like the God Apollo [the Sun].

Meanwhile, the lives of the Sisters in the Pleiades became almost unbearable, because Orion hunted the nymphs and wanted to overpower them. According to a myth, the sisters jointly committed suicide to escape the pursuits of Orion. Another myth tells that Zeus took pity on Atlas and turned the sisters into pigeons in order to get rid of Orion and later put them in the sky as the seven-star. After all, Atlas had to bear the burden of Earth. He was charged with that task by a ruse from Heracles. Thus, he was unable to protect his daughters from the unwanted attention of Orion.
Zeus, the Supreme God took so much pity for Atlas that the sisters were placed as permanent stars in the Pleiades and thus became immortal. Legend has it that Orion is still chasing the sisters.

So this Full Moon has a lot to do with the survival of the Earth and just like in mythology there are now different forces and theories. You have obviously all heard of the conspiracy theories that are now circulating and responding to terrify. For example, last April 1, the Sun would no longer shine for 3 days [and some claim 10], there would be no internet and even more misery. 5G is also said to be the major culprit of the disaster that the Corona virus is now causing. Not to mention the conspiracy theorists about vaccination. Whatever is true or false, I am not concerned with it. I do not think this contributes to the spirit-enhancing quality of life, because as long as we are not experts in this field we can do little with this information. Of course it is good that research is being done on 5G and vaccinations in the interest of public health, but certain groups on Facebook really go too far. However, astronomy and astrology is as old as the world and I prefer to stick to that. The Sun will really shine again tomorrow and tonight the Moon will be exactly at the spot that according to calculations is intended for the Moon to reflect the light beam from the Sun there. I have full confidence in that.
Let us stay away from doomsday scenarios today, for the days leading up to the Full Moon will be hard enough already. On the contrary, it is important to start this process in confidence and not all to end up in a depression. Mars square Saturn makes us nervous and irritable enough. Let us trust that Atlas will take the burden of the Earth on his shoulders and Dionysos, who is God of the trees, our lungs of the Earth, will take care of us and that the battle will be fought above so that the air of all evil viruses is purified and we can all breathe again with relief.

Donations are welcome
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium

© astromedium annette kok

atlas 2

Advertentie