Nieuwe Maan van 24 Mrt ‘20 in Ram

Catharsis [uit het Grieks Katharsis] betekent zuivering, reiniging en verwijst naar zuivering van emoties. Emoties die in het bijzonder leiden tot extreme verandering en resulteert in vernieuwing en herstel. Het is een metafoor die oorspronkelijk door Aristoteles werd gebruikt waarbij hij de gevolgen van een tragedie op de mening van de toeschouwers had en welk effect dit had op catharsis op het lichaam.

De wereld is in catharsis, de aarde is in catharsis, de oceanen zijn in catharsis, de natuur is in catharsis, de mensheid is in catharsis, het individu is in catharsis.
Persoonlijk denk ik niet dat het Corona virus een gewone griep is.
Astrologisch gezien gaat de wereld iedere honderd jaar in catharsis. De Pest, de Spaanse Griep. TBC, noem maar op. Altijd wanneer er een pandemie uitbreekt en dit ook als pandemie bestempeld wordt.
Astrologisch gezien staat Chiron dan ALTIJD in het teken Aries. Net als NU.
Hier een lesje over Chiron.

Inleiding

Chiron is onze zielenwond in dit en uit vorige incarnaties.
Vaak ook overerfelijk, waardoor familiekarma zich opstapelt.
Saturnus staat voor ons geweten, ons verantwoordelijkheidsgevoel.
Saturnus is de strenge vader [soms de moeder], de onverbiddelijke autoriteit, de kritische leraar, maar ook onze innerlijke criticus.
Samen zijn zij het komende jaar prominent in het wereldgebeuren.
Chiron staat begin Ram, een sterrenstand die in het wereldgebeuren epedemieën en pandemieën weergeeft.
Saturnus staat begin Waterman en vertegenwoordigt een nieuwe Tijdsgeest, waarbij het individu verantwoording moet nemen voor het universum, het universele.

Mythologische betekenis

Cheiron

Cheiron [Chiron] was half man, half paard. Hij was een Centaur, maar een goede en daardoor had hij de status HalfGod verkregen. Hij was onsterfelijk verklaard, mede door bewezen diensten in zijn strijd samen met Hercules.
Cheiron was het buitenechtelijke kind van Saturnus. Saturnus was tijdens de conceptie bijna betrapt door zijn vrouw en was vermomd als paard weg gegaloppeerd. Na de geboorte stootte de moeder van Cheiron hem af. Zij kon niet verdragen dat haar zoon half mens half paard was. Cheiron werd liefdevol opgevoed door Apollo en zijn zus Athene [de Zon en de Maan] en leerde daarbij allerlei schone kunsten en bekwaamheden. Daarom was hij anders als de andere Centauren.
Op een dag werd hij per ongeluk door Heracles in zijn voet geschoten met een giftige pijl. Hieraan had hij moeten overlijden, maar deed dat niet, hij was immers onsterfelijk. Cheiron bezat genezende kwaliteiten, maar kon zichzelf niet genezen. Hij leed helse pijnen. Omdat hij onsterfelijk was kwam hij nimmer van de ondraaglijke pijnen af.
Tot dat hij hoorde en zag van Prometheus. Prometheus werd door Zeus [Jupiter] gestraft voor het stelen van het vuur van de Goden en het vervolgens schonk aan de mensheid. Zeus hing hem, Prometheus, voor straf aan een rots. Iedere dag pikte een adelaar de lever uit het lichaam van Prometheus. Elke avond groeide de lever weer aan.
Hercules vroeg aan Zeus het lijden van Prometheus in te ruilen voor de sterfelijkheid van Cheiron.
Cheiron stemde hiermee in. Hercules schoot de adelaar dood.
Door deze daad kon Cheiron sterven. Zeus plaatste hem na negen dagen als planetoïde tussen de sterren, waardoor hij opnieuw onsterfelijk werd.

De planetoïde werd in 1977 tussen Saturnus en Uranus ontdekt.

Saturnus

Saturnus wordt ook wel de Heer van Karma genoemd.
Saturnus is de planeet van beperking, standvastigheid, verantwoordelijkheid, discipline, soberheid, volharding, betrouwbaarheid en deugd.
In de astrologie staat hij bekend als noodlotsplaneet, maar het biedt ons wel keer op keer de kans om ons van karma te bevrijden.
Saturnus is de zoon van Uranus.
De verstandhouding was niet goed en ontaardde in een strijd, waarbij Saturnus, ook wel Kronos genaamd, Uranus kastreerde.
Uit angst voor de wraak van zijn vader leefde Saturnus daarna in angst.
Hij trouwde met zijn zuster Rhea en kreeg 6 kinderen, die hij uit angst voor revanche van zijn vader allemaal opat. Jupiter werd door een list van zijn moeder gespaard. Jupiter bevrijdde later zijn broer en zussen.
Juist door zijn angst trok Saturnus dat aan waar hij bang voor was.
Saturnus wordt op zijn beurt door zijn zoon Jupiter onttroond. Dat is de Wet van Karma. Saturnus is de weg van de ruwe diamant naar de geslepen schitterende diamant [de Zon].

Saturnus is de zevende planeet om de Zon in de astrologie. Tevens de laatste planeet die gebruikt wordt in de klassieke astrologie.

Wat kunnen wij leren van dit verhaal?

Chiron, de gewonde genezer, veroorzaakt in onze horoscoop, maar ook in het wereldgebeuren ondraaglijk leed.
We kunnen het niet oplossen, we kunnen er niets aan doen en we kunnen het niet begrijpen.
We moeten het ondergaan.
Hoe kunnen we de ondraaglijkheid van de pijnen, veroorzaakt door Chiron, draaglijk maken in ons leven?
Chiron loopt slechts langzaam door de horoscoop.
Chiron doet er 50 jaar over om alle sterrenbeelden te doorlopen.
Saturnus doet er zo’n 28-29 jaar over om de horoscoop te doorlopen.
De Saturn Returns zijn berucht, maar “men” weet nog niet zo goed hoe de Chiron Returns werken.
SaturnReturns zijn gebeurtenissen die om de [14 tot] 28-30 jaar terugkeren om te kijken wat we van de lessen van Saturnus hebben opgestoken.

Veel mensen die een prominente plek in onze maatschappij innemen zitten op hun 28e jaar in een crisis. Dat verklaart ook waarom er zoveel artiesten rond hun 28e jaar zelfmoord plegen. Vaak wordt de les van karma verkeerd begrepen en denkt men dat het  fysieke leven beëindigd dient te worden. Echter, het is een egoles, ego gericht denken dient beeïndigd te worden. Vaak voelen we intuïtief aan dat de situatie waarin we zitten niet meer past. We willen het anders. We hoeven niet daadwerkelijk te sterven, maar de situatie waar we in zitten dient te sterven. Als Saturnus dan rond het 56e – 58e  jaar nogmaals een Saturn Return maakt, dan gaan we naar een volgend level. Noem de eerste fase adolescentie en de tweede fase een volgende fase naar volwassenheid.

Chiron keert om de 50 jaar terug op dezelfde plaats in de horoscoop en in het sterrenstelsel. Daarom zitten veel mensen rond hun 50e in een crisis en willen ze aan de slag met hun trauma’s. Ook wel bekend als de “midlife-crisis”. We willen ons losmaken van karma en vrijmaken van geconditioneerd gedrag.

Het is heel speciaal dat iedere keer als Chiron het teken Ram binnenkomt de wereld, het universum in catharsis gaat en dat doet hij door de mensheid ziek te maken. Dat is niet zo vreemd, astrologisch gezien, want Chiron’s gang door de sterrenbeelden was zwaar. Hij begon in Ram en eindigde in Vissen. Hoe verder Chirons voortgang des te zwaarder de lessen. Bij het teken Vissen aangekomen had Chiron zoveel gezien, zoveel meegemaakt, vergelijkbaar wat wij nu allemaal moesten zien, horen en meemaken: ziekte, moord, doodslag, vluchten, bedreigingen, honger, ellende, overconsumptie, gekte, misbruik, noem maar op.
Tot Chiron in het teken Ram aanbelandde.

Chiron in Ram

Ram is het eerste sterrenbeeld van de dierenriem en Ram is het meest zuivere, meest kinderlijke, meest naïeve teken dat er is. God riep het teken Ram als eerste bij zich. En de Ram was zich totaal niet bewust van enkel kwaad. Maar zijn zielgeheugen “wist” onbewust alle 12 lessen van de voorgaande teken.
Wij zitten nu met zijn allen in die fase van de Ram, waarbij ons zielgeheugen alle karmische zielenlessen heeft opgeslagen en mogen transformeren naar de zuivere ziel van Aries.

De Nieuwe Maan van 24 maart is rond 11 uur 37 en staat in het teken Ram.
Zowel de Zon als de Maan staan dan op 4 graden Ram NAAST Chiron, die op 5 graden Ram staat.
Een nieuw begin, een nieuwe intentie en een nieuwe les voor onze ziel om de zuiverheid van Aries te bereiken om onszelf te healen, de wereld om ons heen, de Aarde en het Zonnestelsel.

Happy New Moon!

Donaties zijn welkom
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium

©astromedium annette kok

New Moon of 24 Mrt ’20

Catharsis [from The Greek Catharsis] means purification, cleansing and refers to purification of emotions. Emotions that in particular lead to extreme change and result in renewal and recovery. It is a metaphor originally used by Aristotle in which he had the effects of a tragedy on the view of the spectators and what effect this had on catharsis on the body.

The world is in catharsis, the earth is in catharsis, the oceans are in catharsis, nature is in catharsis, humanity is in catharsis, the individual is in catharsis.

Personally, I don’t think the Corona virus is common flu.

Astrologically, the world goes into catharsis every hundred years. The Plague, the Spanish Flu. TB, you name it, every time a pandemic breaks out and it’s also labeled a pandemic.

Astrologically, Chiron is always dedicated to Aries. Just like NOW.

Here’s a lesson on Chiron.

Introduction

Cheiron is our soul wound in this and from previous incarnations.

Often also overhereditary, through which family karma accumulates.

Saturn stands for our conscience, our sense of responsibility.

Saturn is the strict father [sometimes the mother], the inexorable authority, the critical teacher, but also our inner critic.

Together they will be prominent in the world event in the coming year.

Chiron is beginning Aries, a star stand that depicts epedemies and pandemics in the world.

Saturn stands early Aquarius and represents a new Zeitgeist, where the individual must take responsibility for the universe, the universal.

Mythological meaning

Chiron

Cheiron [Chiron] was half man, half horse. He was a Centaur, but a good one, and as a result he had obtained the status HalfGod. He was declared immortal, partly by proven services in his struggle along with Hercules.

Cheiron was the illegitimate child of Saturn. Saturn was almost caught by his wife during conception and was disguised as a horse galloped away. After the birth, Cheiron’s mother rejected him. She could not bear that her son was half human half horse. Cheiron was lovingly raised by Apollo and his sister Athens [the Sun and the Moon] and learned all kinds of fine arts and abilities. That’s why he was different from the other Centaurs.

One day he was accidentally shot in the foot by Heracles with a poisonous arrow. He should have died from this, but he did not, after all, he was immortal. Cheiron possessed healing qualities, but could not heal himself. He was in hellish pain. Because he was immortal, he never came from the excruciating pains.

Until he heard and saw from Prometheus. Prometheus was punished by Zeus [Jupiter] for stealing the fire of the Gods and then donated it to humanity. Zeus hung him, Prometheus, for punishment on a rock. Every day, an eagle picked up the liver from Prometheus’ body. Every night the liver grew back on.

Hercules asked Zeus to trade the suffering of Prometheus for the mortality of Cheiron.

Cheiron agreed. Hercules shot the eagle.

This act allowed Cheiron to die. Zeus placed him between the stars after nine days as an asteroid, making him immortal again.

The asteroid was discovered between Saturn and Uranus in 1977.

Saturn

Saturn is also called the Lord of Karma.

Saturn is the planet of limitation, fortitude, responsibility, discipline, sobriety, perseverance, reliability and virtue.

In astrology, he is known as a fate planet, but it does offer us time and time again the chance to free us from karma.

Saturn is the son of Uranus.

The relationship was not good and degenerated into a battle, in which Saturn, also called Kronos, kasted Uranus.

Fearing his father’s revenge, Saturn then lived in fear.

He married his sister Rhea and had 6 children, all of whom he ate for fear of revenge from his father. Jupiter was spared by a ruse of his mother. Jupiter later freed his siblings.

It was precisely because of his fear that Saturn attracted what it feared.

Saturn, in turn, is dethroned by its son Jupiter. That’s the Law of Karma. Saturn is the way from the rough diamond to the cut dazzling diamond [the Sun].

Saturn is the seventh planet to the Sun in astrology. Also the last planet used in classical astrology.

What can we learn from this story?

Chiron, the wounded healer, causes unbearable suffering in our horoscope, but also in world events.

We can’t fix it, there’s nothing we can do about it, and we can’t understand it.

We have to go through it.

How can we make the agony of the pains caused by Cherion bearable in our lives?

Chiron walks slowly through the horoscope.

Chiron takes 50 years to go through all the constellations.

Saturn takes about 28 years to complete the horoscope.

The Saturn Returns are notorious, but “people” don’t really know how the Chiron Returns work.

Saturn Returns are events that return every [14 to] 28 years to see what we have learned from the lessons of Saturn.

Many people who occupy a prominent place in our society are in crisis at the age of 28. That also explains why so many artists commit suicide around the age of 28. Often the lesson of karma is misunderstood and it is thought that life should be ended. However, it is egoless, ego-oriented thinking should be ended. We often intuitively feel that the situation we are in no longer fits. We want it differently. We don’t actually have to die, but the situation we’re in should die. If Saturn then makes another Saturn Return around the 54th year, we will go to the next level. Call the first phase adolescence and the second phase a subsequent phase of adulthood.

Chiron returns to the same place in the horoscope and in the galaxy every 50 years. That’s why many people around the age of 50 are in crisis and want to get started with their trauma. Also known as the “midlife crisis”. We want to free ourselves from karma and free ourselves from conditioned behavior.

It is very special that every time Chiron enters the sign of Aries into the world, the universe goes into catharsis and he does so by making humanity sick. That’s not surprising, astrologically speaking, because Chiron’s walk through the constellations was tough. He started in Aries and ended in Pisces. The further Chiron’s progress, the harder the lessons. When we arrived at the sign of Pisces, Chiron had seen so much, experienced so much, similar to what we all had to see, hear and experience now: illness, murder, manslaughter, flights, threats, hunger, misery, over-consumption, madness, abuse, you name it.

Until Chiron arrived in the sign of Aries.

Chiron in Aries

Aries is the first zodiac constellation, and Aries is the purest, most childish, most naive sign there is. God was the first to call the sign Aries. And the Ram was totally unaware of any evil. But his soul memory unconsciously “erases” all 12 lessons from the previous sign.

We are all now in that phase of the Ram, where our soul memory has stored all the karmic soul lessons and may transform into the pure soul of Aries.

The New Moon of March 24 is at around 11:37 am and is dedicated to Aries.

Both the Sun and the Moon are at 4 degrees Aries NEXT to Chiron, which is at 5 degrees Aries.

A new beginning, a new intention and a new lesson for our soul to achieve the purity of Aries to heal ourselves, the world around us, the Earth and the Solar System.

Happy New Moon!

Donations are welcome

Iban NL60 INGB 0004 2881 83

tnv astromedium

© astromedium annette kok

72576092_10156685085301169_8906298481409261568_o

Advertentie