Astro Daily 22 Mrt ‘20

Het is twee dagen voor de Nieuwe Maan en officieel is Saturnus vanaf 5 uur vanmorgen het sterrenbeeld Waterman binnen gekomen.
Waterman, het teken van vrijheid en saamhorigheid. Van de strenge Steenbok vol regeltjes en wetten naar het excentrieke en vernieuwende teken Waterman. Het zal voor de wereld nog wel even wennen worden om aan de nieuwe Waterman energie te wennen. Zodra Jupiter ook de overstap gaat maken [dec ‘20] voelt die energie al een stuk comfortabeler aan.

Nederland en het Corona virus

Onze minister president Mark Rutte is een Waterman; wellicht verklaart dat ook waarom hij [op advies van het rivm] zo vasthoudt aan zelf verantwoordelijkheid te nemen en niet te kiezen voor een totale Lockdown. Het gaat zeker een uitdaging en een les voor Nederland worden. De mensheid is nog niet gewend om de universele wetten van een groepsverantwoordelijkheid op zichzelf toe te passen. Zelf verantwoording te dragen aan de mate van vervuiling waar we allemaal aan bijdragen, zelf bewust te worden welke gevolgen onze acties en daden hebben op de groepsgezondheid, het klimaat, het milieu.
Mensen verpest het nu niet! Benut de ruimte die je regeringswege krijgt, maar maak er geen misbruik van. De wereld zit in een transformatie en dat betekent dat ook ons gewone leventje even stil komt te staan. Slow down. Ga niet [te vaak en onnodig] naar buiten, maar keer de blik naar binnen!

Nieuws als vliegverkeer en natuurgeweld
Om kort terug te komen op het artikel van gister waarin ik vermeldde dat er nieuws naar buiten zou komen: ik kreeg van oplettende volgers te horen dat er nieuws was omtrent vliegverkeer; massa’s mensen die vast kwamen te zitten op luchthavens, dicht op elkaar geplakt, gestrande reizigers in Spanje en ook vliegtuigladingen vol gerepatrieerde Belgische reizigers. En er kwam nieuws omtrent aardbevingen. Turkije, Griekenland en Zagreb. Over deze nieuwsfeiten gaan we de komende tijd meer nieuws horen. Met Jupiter naast Pluto krijgen we meer van alles, want Jupiter maakt alles groter, maakt alles extremer.
De energie van vandaag zal voornamelijk staan in het teken van Saturnus in Waterman, waarbij we een beetje moeten wennen aan deze nieuwe fase van persoonlijke vrijheid in combinatie met universele liefde.

Donaties zijn welkom
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium
©astromedium annette kok

Astro Daily 22 Mar “20
It is two days before the New Moon and Saturn officially entered the zodiac sign of Aquarius from 5am.
Aquarius, the sign of freedom and togetherness. From the strict Capricorn full of rules and laws to the eccentric and innovative sign of Aquarius. It will take some time for the world to get used to getting used to the new Aquarius energy. As soon as Jupiter will also make the switch [dec “20], that energy will feel a lot more comfortable.
The Netherlands and the Corona virus. Our minister Mark Rutte is an Aquarius; Perhaps that also explains why he [on the advice of the RIVM] so strongly insists on taking responsibility himself and not opting for a total Lockdown. It will certainly be a challenge and a lesson for the Netherlands. Humanity is not yet used to applying the universal knowledge of a group responsibility to itself. To be accountable for the level of pollution we all contribute to, to become aware of the impact our actions and actions have on group health, the climate, the environment.
People don’t ruin it now! Take advantage of the space you get from the government, but don’t take advantage of it. The world is in a transformation and that means that our ordinary life will also come to a standstill. Slow down. Don’t [too often and unnecessarily] go outside, but turn the gaze inside!
To return briefly to yesterday’s article where I mentioned that news would come out: attentive followers told me that there was news about air traffic; multitudes of people who got stuck at airports, clinging to each other, stranded travelers in Spain and also planeloads full of repatriated Belgian travelers. And news came about earthquakes. Turkey, Greece and Zagreb. We will hear more news about these news facts in the near future. With Jupiter next to Pluto we get more of everything, because Jupiter makes everything bigger, makes everything more extreme.
Today’s energy will mainly be dominated by Saturn in Aquarius, with a little getting used to this new phase of personal freedom combined with universal love.

Donations are welcome
Iban NL60 INGB 0004 2881 83
tnv astromedium
© astromedium annette kok

Mercurius 1

Advertentie