Astro Aquariustijd perk
Introductie
Alhoewel ik al zo’n 15 jaar op Facebook en op deze blog astrologische teksten post heb ik pas nu het idee eerlijk en open met jullie te kunnen praten. Ik ben nooit zo persoonlijk geweest en hield de teksten altijd een beetje afstandelijk, technisch. Meer dan ooit wil ik dichter bij jullie komen en vertel daarom ook een beetje over mezelf. Om te beginnen; mijn Node, dat is de Lotsbestemming, die staat in Waterman/Vissen. De fase waar we nu in zitten met zijn allen is de fase Vissen tijdperk naar Aquariustijdperk. Mijn Node staat in huis 3, het huis van communicatie. Meer dan ooit voel ik een behoefte om wat ik weet over astrologie met jullie te delen, alhoewel mijn inkomsten ook zo goed als zijn weggevallen. Alles wat ik de afgelopen 15 jaar aan contents schrijven voor bladen en tv programma’s heb opgebouwd is weggevallen. Ook zij zitten in zwaar weer. De persoonlijke consulten kunnen alleen telefonisch of per email. Dat scheelt inkomsten. Toch heb ik geld helemaal losgelaten. In mijn persoonlijke horoscoop is dat een enorme les, want mijn zielenwond, Chiron staat in huis 2, het huis van geld, in Steenbok, precies waar nu alle conjuncties met Jupiter, Saturnus en Pluto samenkomen. In het verleden ben ik door zware financiële tijden gegaan, zelfs tijdelijk met mijn twee kinderen dakloos geweest, heb ik bijna faillissementen getrotseerd en na mijn scheiding zonder alimentatie mijn twee kinderen alleen op moeten voeden. Alles wat ik voorheen had opgebouwd, en dat was heel behoorlijk, want ik had altijd een goede baan als secretaresse gehad, moest ik achterlaten, inclusief opbrengsten boot en huis. We kwamen in de meest beruchte achterstandswijk van Noord-Holland te wonen. Ik zal jullie niet vervelen met de details.

Een lange periode van zoeken naar werk brak aan, met bijscholing. Met enorm veel doorzettingsvermogen en soms wel drie banen per dag [inclusief halfjaarcontracten] werkte ik me er bovenop, er nog steeds alleen voor staand met de kinderen. Ik werd, zoals jullie nu allemaal ondervinden, na drie verlengingen van het contract, altijd ontslagen en vond weer ander werk. Ik weet nog goed dat ik op mijn 50e verjaardag naar Amsterdam ging om daar winkel in winkel uit op goed geluk te solliciteren. Ik vergeet nooit hoe mijn ouders me die ochtend op het station opwachtten en mijn vader me een zelfgemaakte ketting omhing en me geluk wenste. Alhoewel ik HBO niveau heb kreeg ik werk als schoonmaakster, caissière. Afijn, jullie weten het wel. Ik werd die dag voor een half jaar aangenomen bij een meubelzaak en van daaruit volgden nog meer werk in meubelzaken. Op mijn 55e kreeg ik door een arbeidsconflict gordelroos in mijn ogen. De situatie op mijn werk was ziekmakend. Mijn ex-baas, die geen zin had in een zieke werknemer, gooide het op mijn presteren, haalde de arbeidsinspectie erbij, een mediator en van alles en nog wat. Hij hield zijn poot dwars bij Arbo-diensten en saboteerde alles. Ook dat kennen velen van jullie inmiddels en hebben jullie al moeten ondervinden. Het kwam voor de kantonrechter en na veel krokodillentranen van hem en speeches aan de rechter werd ik ontslagen. Mijn ex-baas gooide het op slecht arbeidspresteren en de rechter op verstoorde werkrelatie. Ondanks dat ik geen stress mocht hebben kreeg ik veel stress te verduren. Ik moest per direct naar het UWV om een bijstandsuitkering aan te vragen. Ik heb er één gesprek gehad. Het zou 3 maanden duren voor ik met terugwerkende kracht geld zou ontvangen. Daar wilde ik niet op wachten, kon dat ook niet, en bovendien stond het feit werkloos te zijn me niet aan. Mijn lange strijd om zelfstandig te zijn en me op te werken zou volgens mij niet moeten eindigen bij het UWV. Nog diezelfde dag werd ik aangenomen bij een Call center. Daar verdiende ik 5 euro per uur en de rest met bonussen. Ik overleefde, ging ook bij spirituele bellijnen werken en kwam weer langzaam terug in mijn kracht. Over deze periode schreven mijn dochter en ik {AnneVera} de thriller de Manager, over pesten op het werk, deels autobiografisch, deels fictief. De stress en de gordelroos eisten wel hun tol. Aan één oog werd ik blind en de ander slechtziend. Kennelijk moest ik van de kosmos mijn blik naar binnen richten en dat heb ik vanaf die tijd gedaan. Waar ik me altijd tegen had verzet, mijn spirituele pad als astrologe, begon.

En nu staan we hier. Wederom zijn bijna alle inkomsten weggevallen. Met Lilith bij de Node van nu en bij de Zwarte Zon en Chiron er tegenover moet ook ik mijn oerangsten trotseren. Daar waar mijn Chiron staat noemen ze wel de Diamant in de astrologie. Waar je grootste kracht en uitdaging ligt.
Ik laat geld los, ik zie wel. Van de week kreeg ik van klanten al donaties. Als dat is zoals het gaat werken dan is het ook goed. Op dit moment help ik ook veel klanten gratis. Het zijn barre tijden. Ik voel geen angst.

Wat ik wel voel is dat ik wil delen, verbinden. Ik voel hoop. Nog nooit heb ik me zo geroepen gevoeld om over astrologie te schrijven als nu. Een ander niveau, meer open en eerlijk. Daarom wilde ik in dit stukje met de billen bloot. Ik besef dat ook de boeken die ik samen met mijn dochter Vera geschreven heb {AnneVera} vanuit deze zelfde missie en passie zijn ontstaan. Omdat de verhalen deels fictief maar heel herkenbaar zijn en door die herkenbaarheid troost bieden. Eindelijk kan ik mijn missie als boodschapper accepteren.

©astromedium annette kok

Astro Aquarian age
Introduction
Although I have been posting astrological texts on Facebook and this blog for about 15 years, I only now have the idea to be able to talk to you honestly and openly. I have never been so personal and always kept the lyrics a bit distant, technical. More than ever, I want to get closer to you and therefore tell a little bit about myself. To begin; my Node, that is the Destiny, which is in Aquarius / Pisces. The phase we are all in right now is the phase of the Piscean Age to the Aquarian Age. My Node is in house 3, the house of communication. More than ever, I feel a need to share what I know about astrology with you, although my earnings have almost disappeared. Everything I have built up in the past 15 years of writing content for magazines and TV programs has disappeared. They are also in heavy weather. The personal consultations can only be done by telephone or email. That saves income. Yet I completely let go of money. In my personal horoscope that is a huge lesson, because my soul wound, Chiron is in house 2, the house of money, in Capricorn, exactly where all the conjunctions with Jupiter, Saturn and Pluto now come together. In the past, I went through hard financial times, even temporarily homeless with my two children, almost faced bankruptcies and had to raise my two children alone after my divorce without maintenance. Everything I had built up before, and that was pretty decent, because I had always had a good job as a secretary, I had to leave behind, including income from boat and house. I will not bore you with the details.

A long period of job search started, with further training. With a lot of perseverance and sometimes three jobs a day [including half-year contracts] I worked on it, still standing alone with the children. As you all experience now, I was always fired after three contracts, and found another job. I remember very well that I went to Amsterdam on my 50th birthday to apply from store to store for good luck. I never forget how my parents met me at the station that morning and my father put on a homemade necklace and wished me luck. Although I have a HBO level, I got a job as a cleaning lady, cashier. Anyway, you know. That day I was hired for six months at a furniture store and from there more work followed in furniture stores. At the age of 55 I got shingles in my eyes due to a labor conflict. The situation at work was pathetic. My ex-boss, who did not feel like a sick employee, threw it on my performance, called in the labor inspectorate, a mediator and everything and everything. He kept his leg straight to health and safety services and sabotaged everything. Many of you know that too and you have already experienced it. It came before the subdistrict court judge and after many crocodile tears from him and speeches to the judge, I was fired. My ex-boss threw it on poor job performance and the judge on disrupted working relationship. Despite the fact that I was not allowed to be stressed, I got a lot of stress. Immediately I had to go to the UWV to apply for social assistance benefits. I had one conversation there. It would take 3 months before I received money retroactively. I didn’t want to wait for that, I couldn’t, and I didn’t like the fact of being unemployed. In my opinion, my long struggle to be independent and to work up should not end at the UWV. That same day I was accepted at a Call center. There I earned 5 euros an hour and the rest with bonuses. I survived, started working with spiritual call lines and slowly regained my strength. About this period I wrote {AnneVera} the thriller de Manager, about bullying at work, partly autobiographical, partly fictional. The stress and shingles took their toll. I became blind in one eye and the other sighted. Apparently the cosmos made me look inward and I have done that ever since. What I had always resisted, my spiritual path as an astrologer, began.
And now we are here. Again, almost all income has been lost. With Lilith at the Node of today and at the Black Sun and Chiron opposite I also have to face my primal fears. Where my Chiron is, they call it the Diamand in astrology. Where your greatest strength and challenge lies.
I release money, I see. This week I already received donations from customers. If that is how it will work then it is also good. At the moment I also help many customers for free. These are difficult times. I don’t feel any fear.
What I do feel is that I want to share, connect. I feel hope. I have never felt so called to write about astrology as now. A different level, more open and honest. That’s why I wanted to expose my buttocks in this piece. I realize that the books that I have written with my daughter Vera {AnneVera} also originated from this same mission and passion. Because the stories are partly fictional but very recognizable and offer comfort through that recognisability. Finally I can accept my mission as a messenger.

©astromedium annette kok

1507076_572050516198977_80198127_n (1)

Advertentie