Astro Nieuws 

De Maan

Zoals ik gister al schreef kunnen we aan de beweging van de Maan vandaag zien welke kant we de komende maanden gaan.
De komende week wordt uiterst belangrijk. Niet alleen omdat de Lente Equinox in aantocht is, maar ook omdat er enkele belangrijke planeten op het punt staan om een sterrenbeeld te verlaten en een nieuw teken binnen te gaan. We laten een bepaalde periode achter ons en gaan een nieuwe fase in.
Met de Super Maan van 9 maart jl staat ons nog natuurgeweld te wachten, helaas. Dit is een natuurlijk verschijnsel vanwege de [super] aantrekkingskracht tussen de Zon en de Maan, die tijdens de Super [Volle} Maan van 9 mrt. Dit veroorzaakt springvloed, een natuurverschijnsel. Het doet ook iets met de tektonische platen van de aarde en kan hierdoor allerlei stromingen bewerkstelligen, wat tsunami’s veroorzaakt. Gebieden die op breuklijnen gebouwd zijn of daar te dichtbij liggen kunnen hierdoor getroffen worden. De meeste aardbevingen en tsunami’s ontstaan binnen een maand van een Super Maan. De kans op heftige aardbevingen is door de planetaire oplijning van Jupiter extra groot en blijft het hele jaar extra aanwezig, evenals de kans op hittegolven, branden en grote droogte. Dit is niet om jullie bang te maken; het is gewoon een natuurlijk effect van de planeten.

In het verleden werden astrologen serieus genomen en werden door vooraanstaande personen geraadpleegd. Tegenwoordig heeft iedere online site wel ergens een percentage huis- tuin- en keukenastrologie, die vol staat met algemeenheden. Vreemd is dat dit wel heel populair is en massaal wordt geliket en gedeeld, terwijl de echte astrologen werkloos thuis zitten. Maar ja, de wereld is ziek, dat hebben we nu met zijn allen al geconstateerd.

Coronavirus

Ik had echter graag de regering subtiel geïnformeerd over deze fase, waar ik al vanaf oktober 2019 over schrijf. Op mijn groep astrologisch onderzoek plaats ik al maanden berichtgevingen over het Corona virus, terwijl er toen alleen mondjesmaat nieuws uit China kwam. Nu worden we dagelijks overspoeld door nieuws en informatie over het virus. Graag zou ik willen uitleggen hoe de horoscoop van Nederland er uit ziet, maar in plaats daarvan wordt er flink op los gespeculeerd en bevechten zogenaamde deskundigen elkaar. Ik zeg niet dat ik alles weet, integendeel, maar je kunt op mijn FB groep lezen hoe ik exact de dag noemde dat het virus in Nederland kwam, exact de cijfers, exact het verloop ervan. Ik wil mensen graag bewust maken zonder angst aan te jagen.

Belangrijke week

Waarom nu wordt deze week zo belangrijk voor de geschiedenis.
Omdat we nu officieel failliet zijn en de inflatie middernacht is begonnen. Nieuws omtrent hypotheekrente die verhoogd wordt komt nu al naar buiten. Onze huizen zijn straks geen cent meer waard.

Hoe kunnen we dat terugleiden naar de planeetstanden.
De Maan is vannacht het teken Waterman ingegaan en dat is niets bijzonders, want de Maan doet haar ronde ieder maand in het teken Waterman, echter nu activeert de Maan Saturnus die nu nog in Steenbok staat, maar op het punt staat om eveneens het teken Waterman in te gaan. Hiermee wordt een nieuwe fase ingeluid en daarbij hoort nu officieel inflatie!

Verder gaat de Zon 20 mrt over naar het sterrenbeeld Ram, en ook de Zon doet dat jaarlijks, maar nu is de Zon binnen de invloedssfeer van Chiron. Venus ging de Zon al voor en gaf al een vooruitblik van de periode die de Zon nu tegemoet gaat. We zullen nog met onze zielenwond en zielenpijn aan de slag moeten. Dit veroorzaakt veel onrust, maar is wel karmisch. Wellicht helpt dat inzicht om deze lastige periode door te komen.
Daarbij moeten deze twee een vierkant naar de Node [onze lotsbestemming] trotseren, hetgeen uiteraard niet makkelijk is.

Alignment

Verder is er nog een zeer belangrijke alignment gaande waarvan we nu reeds de invloed voelen. Jupiter, de grootste planeet van het Zonnestelsel ontmoet Pluto [mythologisch de God van de Onderwereld]. Je kan dus zeggen dat de bovenwereld ruzie heeft met de onderwereld. Net als binnen een regering of elders in de wereld kan het er dan flink ruzieachtig aan toe gaan. De beide planeten in Steenbok zorgen voor een aanscherping van de regels, meer disciplinaire en militaire acties, nog meer economische maatregelingen en een vermeerdering van toezicht. Er kunnen nu “out of the blue” nieuwe wetten aangenomen worden. Deze invloed duurt zeker tot december 2020, tot Jupiter officieel het teken Waterman ingaat. 21 Mrt raken eerst Jupiter en Mars elkaar exact en een dag later staan Mars en Pluto exact op 24 graden Steenbok. Dan volgen er militaristische acties, ingrijpen van hogerhand. Nederland kan dan ook onder druk van buitenlanden verplicht worden tot een lockdown, want die zit er aan te komen.
Jupiter staat vanaf 29 maart aligned en dat is meer van dit alles wat nu al gaande is. Nederland heeft mijns inziens al veel tijd verspeeld en veel te nuchter gereageerd. Kijk naar Rusland; zij sloten gelijk de grenzen en er is daar geen Corona paniek. Doordat in Nederland geen incubatietijd gehandhaafd werd en mensen na bezoeken aan cruiseschepen niet in quarantaine hoefden, zelfs op eigen houtje vrolijk op Schiphol stonden; en zelfs een groep studenten gezellig naar een besmet gebied mochten. Kijk nu hoeveel Coronagevallen er nu al in Groningen zijn. Meer dan 11 alleen al in de stad.

Ik ben nooit een voorstander van Baudet en Wilders geweest, en zij krijgen veel kritiek, maar gelukkig zijn er nog regeringsmensen die kritische vragen stellen en opkomen voor onze belangen. Niets wijst er op dat de huidige aanpak gaat werken. Gister lag het dodental ten opzichte van nieuwe besmette gevallen per dag op 30%, hetgeen in geen enkel land nog zo hoog was [behalve China en Italië wellicht].

Mijn doel en voornemen is om jullie te informeren, niet om angst en paniek aan te jagen, maar om bewust te worden.

Pas goed op jezelf en elkaar!
©astromedium annette kok

Astro News

The moon

As I wrote yesterday, the Moon’s movement today shows which way we are going in the coming months.
The coming week will be extremely important. Not only because the Spring Equinox is approaching, but also because some major planets are about to leave a constellation and enter a new sign. We leave a certain period behind us and enter a new phase.
With the Super Moon of March 9, we still have natural disasters ahead, unfortunately. This is a natural phenomenon due to the [super] attraction between the Sun and the Moon, which occurred during the Super [Full} Moon on Mar 9. This causes spring flood, a natural phenomenon. It also does something with the tectonic plates of the Earth and can cause all kinds of currents, causing tsunamis. Areas built on fault lines or too close to them can be affected. Most earthquakes and tsunamis occur within a month of a Super Moon. The risk of violent earthquakes is extra high due to the planetary alignment of Jupiter and remains extra throughout the year, as is the chance of heat waves, fires and major drought. This is not to scare you; it’s just a natural effect of the planets.

In the past, astrologers were taken seriously and consulted by prominent people. Nowadays, every online site does have a percentage of home, garden and kitchen astrology somewhere, which is full of generalities. It is strange that this is very popular and is liked and shared en masse, while the real astrologers are unemployed at home. But yes, the world is sick, we have all already noticed that.

Coronavirus

However, I would have liked to have subtly informed the government about this phase, which I have been writing about since October 2019. In my astrological research group I have been posting reports about the Corona virus for months, when only news from China came out in dribs and drabs. Now we are inundated daily with news and information about the virus. I would like to explain what the horoscope of the Netherlands looks like, but instead there is a lot of speculation and so-called experts fight each other. I’m not saying I know everything, on the contrary, but you can read on my FB group how I mentioned exactly the day the virus came in the Netherlands, exactly the numbers, exactly how it went. I would like to make people aware without frightening them.

Important week

Why now this week is going to be so important to history.
Because we are now officially bankrupt and inflation has started midnight. News about the mortgage interest rate that is being raised is already coming out. Our houses will not be worth a cent anymore.

How can we trace that back to planetary positions.
The Moon entered the sign of Aquarius last night and that is nothing special, because the Moon makes its round every month in the sign of Aquarius, however now the Moon activates Saturn which is still in Capricorn, but is also about to also sign of Aquarius. to enter. This heralds a new phase and now officially includes inflation!

Furthermore, the Sun transitions to the constellation Aries on March 20, and the Sun also does that annually, but now the Sun is within the sphere of influence of Chiron. Venus already preceded the Sun and already gave a preview of the period that the Sun now faces. We will still have to deal with our soul wound and soul pain. This causes a lot of unrest, but it is karmic. Perhaps that insight will help to get through this difficult period.
In addition, these two must face a square to the Node [our destiny], which is of course not easy.

Alignment

Furthermore, a very important alignment is underway, of which we already feel the influence. Jupiter, the largest planet in the Solar System, meets Pluto [mythologically the God of the Underworld]. So you can say that the upper world argues with the underworld. Just like within a government or elsewhere in the world, things can get quite quarrelsome. Both planets in Capricorn are tightening up the rules, increasing disciplinary and military action, increasing economic measures and increasing surveillance. New laws can now be passed “out of the blue”. This influence certainly lasts until December 2020, until Jupiter officially enters the sign of Aquarius. 21 Mar Jupiter and Mars first hit each other exactly and a day later Mars and Pluto are exactly at 24 degrees Capricorn. Then there will be militaristic actions, intervention from above. The Netherlands can therefore be obliged to lockdown under pressure from foreign countries, because it is imminent.
Jupiter will be aligned from March 29 and that’s more of all that is already going on. In my opinion, the Netherlands has already wasted a lot of time and responded far too soberly.

Look at Russia; they immediately closed the borders and there is no Corona panic there. Because no incubation period was maintained in the Netherlands and people did not have to be quarantined after visits to cruise ships, they even happily stood at Schiphol on their own; and even a group of students were allowed to go to an infected area. Now look how many Corona cases there are already in Groningen. More than 11 in the city alone.

I have never been in favor of Baudet and Wilders, and they receive a lot of criticism, but fortunately there are still government people who ask critical questions and stand up for our interests. There is no indication that the current approach will work. Yesterday, the death toll from newly infected cases was 30% per day, which was no higher in any country [except China and Italy perhaps].

My goal and intention is to inform you, not to create fear and panic, but to become aware.

Take care of yourself and each other!
© astromedium annette kok

IMG_3570