Astrologie is geen blabla, astrologie klopt.
Lees wat ik eerder schreef over deze fase waar we nu in zitten:

Dit schreef ik in november 2019:
Mijn visie over 2020:
2020 kon wel eens het begin van het Aquariustijdperk worden. Want… Saturnus gaat het teken Waterman binnen. Saturnus loopt hiermee voorop en treedt 19 maart dit teken binnen, als ook de Maan in Waterman staat. De maanden februari en maart zullen dus een sterke lading van de Waterman-energie krijgen en hiermee verandert het wereldgebeuren. Wij, de mensheid, zijn het zat. We hebben tientallen jaren geleden onder het strenge regiem van Pluto in Steenbok en de laatste twee jaar helemaal met Saturnus er ook nog eens bij. Er komen barstjes, zeg maar scheuren, want met Satunrus in Waterman breekt de heleboel open. Eerst zorgen de Zon en Mercurius in februari al voor opschudding, dan in maart volgt Saturnus… en weldra komt Jupiter [20 dec 2020]. Samen zetten zij de trend voor de nieuwe toekomst. Dit transformatieproces neemt wel een paar jaar in beslag.
Ook dit schreef ik eind november 2019:
Mondiaal komt er nieuws naar buiten omtrent een medisch onderwerp.
[Nieuwe Maan rapport eind nov]
En dit over de eclkips in dec 2019:
Het luidt een nieuwe fase in, waarbij we tijdens de Nieuwe Maan al onze intenties kunnen zetten. We kunnen naar meer structuur in ons leven verlangen, en ook naar meer zekerheden, vooral financiële zekerheid. Mondiaal zullen er meer wetten en regeltjes komen en neemt de bureaucratie alleen maar toe, maar het streven van de politiek zal zijn om economische en financiële groei te bewerkstelligen. Op persoonlijk vlak willen we dat ook. Onze ambitie neemt toe en we zijn bereid om daar hard voor te werken. Het thema van deze Nieuwe Maan ligt op ambitieus, persoonlijk en financieel vlak, waarbij de balans met andermans gevoelens meetelt. Maar we zoeken ook naar de juiste beloning tussen hulpverlening en betaling. Tussen andermans geld en ons geld en wat we voor anderen doen en wat we daarvoor terugkrijgen. Deze invloeden zijn tijdelijk, want binnenkort gaan Saturnus en Jupiter in Waterman het verschil maken. Eerst lijkt de bankschroef nog even aangedraaid te worden.
En dit over de Nieuwe Maan in feb 2020:

Mars staat erg dubieus tegenover de Noordelijke Maansknoop en zijn exacte positie op de Zuidelijke Maansknoop zorgt voor verontrustend nieuws, waarbij veel mensen zijn betrokken. Op gezondheidsvlak worden er nu beslissingen en strengere maatregelen getroffen. De economie van Nederland [en omringende landen] ziet er momenteel belabberd uit, met veel massa-ontslagen en onvoorziene gebeurtenissen die zorgen voor chaotische toestanden. Dit werkt door in ons persoonlijke leven. Deze Nieuwe Maan biedt beslist kansen, maar heeft toch zeker ook wel schaduwkantjes.

Ook dit schreef ik op 11 jan jl
verwacht ik voor Nederland en omstreken geweldig veel veranderingen op maatschappelijk vlak. Er zullen nog meer ontslagen vallen, meer automatisering komen en nog veel meer flexbanen en ZZP-inschrijvingen. Ontslagen zullen “out of the Blue” komen en bedrijven waar we het niet van vermoeden zullen plotseling verwoest worden [brand, sabotage of door faillisement]. De positie van Uranus in ogenschouw nemend verwacht ik veel ontevredenheid onder de burgers en veel demonstraties. Vooral bedrijven die enigszins te maken hebben met vervuiling, klimaatbelasting, landbouw en veeteelt krijgen het enorm moeilijk.
We moeten natuurlijk niet vergeten dat de kosmos zelf ook een plan met ons en de Aarde heeft en dat alles oorzaak en gevolg heeft. Brave burgers hebben jarenlang meegedaan aan de verwoesting van de Aarde met onder andere het kopen van plofkippen, hormoonvlees in grote supermarkten, daarbij locale winkels negerend, het kappen van bomen, met de aanleg van betonnen tuinen en niet te vergeten de plasticberg. Alles is oorzaak en gevolg. En het is nu pay back time. Niet door ons, nee, nu is de kosmos eens aan het woord. Zelfs de story van Harry en Meghan kan herleid worden naar dit moment. Het koppel krijgt nu de halve wereld over zich heen, maar gezien deze planeetstand is het onvermijdelijk. En wat veel mensen over het hoofd zien is de rol van de pers. Ook nu is het pay back time. Zelfs Trump noemt de pers crimineel. En in feite hebben bladen en roddelpers ook een enorme impact op de wereld. Journalisten mogen nu een hand in eigen boezem steken of hun verhalen steekhoudend zijn of gestoeld op roddels en sensatie.
Pluto heeft met macht te maken, en met transformatie. Alles wat maar enigszins naar machtsmisbruik ruikt zal nu overhoop gehaald worden.
Deze tendens maakt veel mensen bang, vooral hooggevoelige mensen, de spirituele jeugd, die de signalen verkeerd opvat. Veel vermissingszaken, veel suïcides, maar in feite is deze veelbelovende jeugd zo nodig tijdens deze transformatie. Alleen zij vatten de signalen nog verkeerd op. De wereld lijkt ten onder te gaan aan hel en verdoemenis. De Aarde staat in brand. Natuurlijk is er veel aan de hand, maar we gaan massaal door een transformatie. Ook mijn klanten geven aan dat er veel onrust en onzekerheid in hun leven is. Vaak ook op maatschappelijk vlak. Maar het aspect komt straks tot rust en dan kunnen we kijken wat hier uit voort gaat komen.
Oké, houd rekening met veranderingen, vooral op het gebied van werk, milieu, klimaat, voeding.
Lees hier het hele artikel:
https://annettekok.wordpress.com/2020/01/11/astro-alignment-saturnuspluto/

Astrology is not a blah, astrology is correct.
Read what I wrote earlier about this phase we are now in:

I wrote this in November 2019:
My vision for 2020:
2020 could well be the beginning of the Aquarian age. Because … Saturn enters the sign of Aquarius. Saturn is leading the way and enters this sign on March 19, when the Moon is also in Aquarius. The months of February and March will therefore receive a strong charge of the Aquarius energy and the world will change with this. We, humanity, are fed up. We had decades under the strict regime of Pluto in Capricorn and the last two years with Saturn also included. Cracks will appear, say cracks, because with Satunrus in Aquarius the whole thing breaks open. First the Sun and Mercury cause a commotion in February, then Saturn follows in March… and soon Jupiter will come [Dec 20, 2020]. Together they set the trend for the new future. This transformation process takes a few years.
Here is the link of the entire article
https://annettekok.wordpress.com/2019/12/19/astro-prognose-2020/

I also wrote this at the end of November 2019:
There is worldwide news about a medical topic.
[New Moon report late Nov]
And this about the eclkips in Dec 2019:
It heralds a new phase, during which we can set all our intentions during the New Moon. We may long for more structure in our lives, as well as more security, especially financial security. Globally, there will be more laws and regulations and bureaucracy will only increase, but politics will strive to achieve economic and financial growth. On a personal level, we want that too. Our ambition is increasing and we are prepared to work hard for it. The theme of this New Moon is ambitious, personal and financial, in which the balance with other people’s feelings counts. But we are also looking for the right reward between assistance and payment. Between other people’s money and our money and what we do for others and what we get in return. These influences are temporary, because soon Saturn and Jupiter in Aquarius will make a difference. First the vice seems to be tightened.
And this about the New Moon in Feb 2020:

Mars is very dubious about the North Moon node, and its exact position on the South Moon node causes disturbing news involving many people. In the health field, decisions and stricter measures are now being taken. The economy of the Netherlands [and surrounding countries] is currently looking lousy, with many mass layoffs and unforeseen events causing chaotic conditions. This affects our personal life. This New Moon certainly offers opportunities, but it certainly also has its dark sides.

I also wrote this on 11 January
I expect great changes in the social field for the Netherlands and the surrounding area. There will be more layoffs, more automation and many more flexible jobs and self-employed persons. Layoffs will come out of the blue and businesses we don’t suspect will suddenly be destroyed [fire, sabotage or bankruptcy]. Taking into account Uranus ‘position, I expect a lot of citizens’ discontent and many demonstrations. It is particularly difficult for companies that have to do with pollution, climate tax, agriculture and livestock farming.
We must of course not forget that the cosmos itself has a plan with us and the Earth and that everything has cause and effect. Good citizens have participated in the destruction of the Earth for years, including buying broilers, hormone meat in large supermarkets, ignoring local shops, cutting down trees, constructing concrete gardens and not to forget the plastic mountain. Everything is cause and effect. And now it is pay back time. Not through us, no, now the cosmos is speaking. Even the story of Harry and Meghan can be traced to this moment. The couple is now halfway across the world, but given this planet position it is inevitable. And what many people overlook is the role of the press. Even now it is pay back time. Even Trump calls the press a criminal. And in fact, magazines and tabloids also have a huge impact on the world. Journalists are now allowed to put their hand in their own bosom whether their stories are valid or based on gossip and sensation.
Pluto is about power and about transformation. Everything that smells somewhat of abuse of power will now be turned upside down.
This tendency frightens many people, especially highly sensitive people, the spiritual youth, who misunderstand the signals. Many missing persons cases, many suicides, but in fact this promising youth is so necessary during this transformation. Only they still misunderstand the signals. The world seems to be undergoing hell and damnation. Earth is on fire. Of course there is a lot going on, but we are going through a massive transformation. My customers also indicate that there is a lot of unrest and uncertainty in their lives. Often also on a social level. But the aspect will calm down soon and then we can see what will come out of this.
Okay, keep in mind changes, especially in terms of work, environment, climate, nutrition.
Read the whole article here:
https://annettekok.wordpress.com/2020/01/11/astro-alignment-saturnuspluto/

14753920_1106427019405868_988493803162949621_o