Astro aankondiging ivm het Coronavirus

Via mijn FB pagina en messenger krijg ik veel oproepen van verontruste volgers [ook ’s nachts]. Ik begrijp de ongerustheid en neem dan ook het volgende voor.

Ik ga niet meer antwoorden op privé berichten via messenger, maar bied via deze site het volgende aan:

. advies per email of telefonisch volgens het gewone tarief [17,50 euro voor een emailvraag en telefonisch consult voor 50,00 euro per uur]

Omdat ook mijn inkomsten grotendeels stil  komen te liggen en de kosten gewoon doorgaan maar zeker opensta voor mensen die onmiddellijk financieel in de problemen dreigen te komen stel ik het volgende voor:

. advies alleen per email via draagkracht , dus zelfs gratis als de nood heel hoog is

. advies [alleen per email] middels vrijwillige bijdrage; de vrijwillige bijdrage mag lager of hoger zijn dan de gebruikelijke 17,50 per emailvraag

. advies per telefoon met een vrijwillige bijdrage hoger dan de gebruikelijke 50,00 euro per uur

Verder heb ik vandaag mijn privé groep “astrologisch onderzoek” openbaar gezet. Dit is een site waarop ik al ruim een maand meldingen doe over het Coronavirus en de astrologische samenhang. Deze site is nu pas openbaar, omdat de mensen er vorige maand nog niet klaar voor waren. 

Mochten jullie hier gebruik van willen maken dan zijn dit mijn gegevens:

emailadres: 

andromediums@gmail.com

bankgegevens: 

Iban NL60 INGB 0004 2881 83

telefonisch alleen via aspraak per email

tnv astromedium 

Astro announcement regarding the Coronavirus

Through my FB page and messenger I get a lot of calls from troubled followers [even at night]. I understand the concern and would like to say the following.

I will no longer reply to private messages via messenger, but offer the following via this site:

. advice by email or by telephone at the normal rate [17.50 euros for an email question and telephone consultation for 50.00 euros per hour]

Because my income also largely comes to a standstill and the costs continue as usual, but are certainly open to people who are in immediate danger of financial problems, I propose the following:

. advice only by email via means, so even for free if the need is very high

. advice [only by email] by voluntary contribution; the voluntary contribution may be lower or higher than the usual 17.50 per email question

. advice by phone with a voluntary contribution higher than the usual 50.00 euros per hour

I also published my private site astrological research today. This is a site where I have been reporting about the Corona virus and astrological coherence for over a month. This site is only now public, because people were not ready for it last month.

If you want to make use of this, these are my details:

e-mail address:

andromediums@gmail.com

bank details:

Iban NL60 INGB 0004 2881 83

by telephone only by means of speech by email

tnv astromedium

astro aankondiging