De Nieuwe Maan van 23 Feb ’20 

23 Feb ’20 vindt er een Nieuwe Maan plaats rond 16 uur 32 CET op 4 graden Pisces.
De horoscoop die wordt gevormd geeft een beeld van een nieuwe samenwerking, waarbij er qua wereldgebeuren een overeenkomst kan worden gesloten. Het zou niet vreemd zijn als er nu nieuws naar buiten komt van een fusie, een nieuwe partij, een samengaan van twee krachten of een aankondiging om uit de EU te stappen en te strijden voor een Nexit. De overeenkomst gaat positief uitpakken en ziet er veelbelovend uit. Nederland en omringende landen is echt toe aan deze mondiale vooruitgang en transformerende stap op politiek of handelsgebied. Gesprekken en nieuws wat op dit vlak naar buiten komt is zeer positief. Er wordt teruggekeken naar eerdere situaties en voorstellen en de draad wordt weer opgepakt. Het is nu het juiste moment ervoor en zal tot een positieve samenwerking leiden. Veel planeten staan gunstig tijdens deze Nieuwe Maan. Enkel Venus en Mars niet. Omdat de Zon en Maan wel heel goed staan kunnen zij een deel ervan compenseren, waardoor het toch een romantische invloed heeft [voor het aankomende half jaar], alhoewel verbintenissen eerder op vriendschappelijke basis worden gesloten dan vanuit passie. Mars staat erg dubieus tegenover de Noordelijke Maansknoop en zijn exacte positie op de Zuidelijke Maansknoop zorgt voor verontrustend nieuws, waarbij veel mensen zijn betrokken. Op gezondheidsvlak worden er nu beslissingen en strengere maatregelen getroffen. De economie van Nederland [en omringende landen] ziet er momenteel belabberd uit, met veel massa-ontslagen en onvoorziene gebeurtenissen die zorgen voor chaotische toestanden. Dit werkt door in ons persoonlijke leven. Deze Nieuwe Maan biedt beslist kansen, maar heeft toch zeker ook wel schaduwkantjes.
©astromedium annette kok

The New Moon from 23 Feb ’20

23 Feb ’20 a New Moon will take place around 4 pm 32 CET on 4 degrees Pisces. .
The horoscope that is being created gives a picture of a new collaboration, whereby an agreement can be concluded in terms of world events. It would not be strange if news came out of a merger, a new party, a merger of two forces or an announcement to leave the EU and fight for a Nexit. The agreement will turn out to be positive and look promising. The Netherlands and surrounding countries are really ready for this global progress and transforming step in the political or trade field. Conversations and news that comes out in this area is very positive. We look back at previous situations and proposals and pick up the thread again. It is now the right time for it and will lead to a positive cooperation. Many planets are in a favorable position during this New Moon. Only Venus and Mars not. Because the Sun and Moon are doing very well, they can compensate for a part of it, so that it still has a romantic influence [for the coming six months], although commitments are made on a friendly basis rather than from passion. Mars is very dubious about the Northern Lunar Node and its exact position on the Southern Lunar Node is causing disturbing news, involving many people. Decisions and stricter measures are now being taken in the health field. The economy of the Netherlands [and surrounding countries] is currently looking awful, with many mass layoffs and unforeseen events that are causing chaotic situations. This affects our personal life. This New Moon certainly offers opportunities, but it certainly also has shadow edges.
© astromedium annette kokIMG_2509

Advertentie