Het is zover. Mercurius loopt weer Retrograde vanaf vandaag op 12 graden
Vissen. De exacte positie is tussen de Zon, 28 graden Waterman en 17
graden Neptunus. Dit kan voor behoorlijk wat verwarring en vertraging
zorgen. De stand in Vissen maakt het een beetje dromerig en chaotisch.
Neptunus verergert dat alleen maar. Als de zon per 19 februari in Vissen
belandt, dan zal dit alleen maar versterkt worden. Vissen hoort immers
bij Neptunus. Alles dat met water, overstromingen, verslavingen, maar
ook met virussen te maken heeft, kan voorlopig hevig zijn of erger
worden. Neptunus wil niet beperkt worden en is grenzeloos. We zullen dan
ook over nieuws omtrent die onderwerpen te horen krijgen.
Maak back ups van bestanden; let op in het verkeer en vertel niet te
veel. Maak ook niet onnodig ruzie met mensen, want de kans dat het nu
een lange vete wordt is aanwezig. Het is een zeer goede tijd om bezig te
zijn met zaken, die zijn blijven liggen. Allerlei administratieve zaken
en handelingen, die met correspondentie te maken hebben zijn goed. We
kunnen weer wat meer met het verleden bezig zijn en herinneringen
krijgen of flash backs. Spullen en mensen die we uit het oog hebben
verloren kunnen weerkeren.
Mercurius in Vissen zal tot halverwege april zijn invloed hebben. Daarna
zal er meer duidelijkheid komen en komt er weer schot in de zaak.

Again, It’s time. Mercury is running Retrograde again from today at 12
degrees Pisces. The exact position is between the Sun, 28 degrees
Aquarius and 17 degrees Neptune. This can cause quite a bit of confusion
and delay. The stand in Pisces makes it a bit dreamy and chaotic.
Neptune only aggravates that. If the Sun lands in Pisces on February 19,
this will only be strengthened. After all, Pisces belongs to Neptune.
Everything that has to do with water, floods, addictions, but also with
viruses, can be severe or get worse for now. Neptune does not want to be
limited and is excessive. We will therefore hear about news about those
topics.
Back up files; pay attention in traffic and do not tell too much. Also
do not argue unnecessarily with people, because there is a chance that
it will now be a long feud. It is a very good time to be busy with
things that have been left behind. All kinds of administrative matters
and actions that have to do with correspondence are good. We can be more
concerned with the past and get memories or flash backs. Things and
people we have lost sight of can return.
Mercury in Pisces will have its influence until mid-April. After that
there will be more clarity and everything will flow again.

©astromedium annette kok

Mercurius 1
Advertentie