10 Januari Volle Maan

De Volle Maan van 10 januari heeft alles te maken met de Nieuwe Maan van afgelopen 26 december.
We beleven vandaag alvast een voorproefje van het traject, dat met de komst van de Volle Maan voor een half jaar wordt ingezet.
De Volle Maan van 10 Jan. zal heel speciaal zijn vanwege de bijzondere samenstanden van diverse planeten.

In de avond van vrijdag 10 januari 2020 vindt er ook een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw plaats. De Maan beweegt zich dan door de bijschaduw van de Aarde, zodat er op een deel van het maanoppervlak minder direct zonlicht valt. De eclips is in zijn geheel zichtbaar vanuit Nederland en België. De verduistering heeft een grootte van 0.92 in de bijschaduw. De eclips begint om 18:06 uur en staat bij het maximum, om 20:11 uur. De eclips eindigt om 22:15 uur. Een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw is de minst indrukwekkende variant, doordat de Maan de kernschaduw niet raakt en zich zelfs maar gedeeltelijk in de bijschaduw bevindt. Hierdoor valt op de gehele Maan nog een deel van het normale zonlicht en op een deel van de Maan is de Zon helemaal zichtbaar. Dit betekent dat deze delen van de Maan slechts gedeeltelijk of helemaal niet verduisterd zijn. [bron: hemel.waarnemen.com]

Feitelijk is het meer dan 500 jaar geleden, dat iets dergelijks zich voordeed, nml dat Saturnus en Pluto aligned staan in het sterrenbeeld Steenbok en dat er  een Volle Maan in de maand januari plaatsvindt, die ook nog eens een Maaneclips is. De Jaarlijkse Maaneclips valt dit jaar al uitzonderlijk vroeg en bovendien is hij  dicht bij de evenaar en ook staat de Maan daarbij heel krachtig in haar eigen teken. Hierdoor zal de Maaneclips bijzonder sterk en krachtig uitpakken. De Zon en de Maan staan dicht bij de Kreeft en Steenbokskeerkring, waardoor de aantrekkingskracht van de magnetische velden tussen de Maan en de Aarde bijzonder sterk zijn. Zo dicht bij de evenaar zorgt, dat het een Supermoon is. Dan is het ook springtij. Doordat er tegelijkertijd een eclips is, valt het magnetische veld even stil en komt met volle kracht weer terug naar de Aarde. Dit geeft hefiige reacties, die op aarde kan zorgen voor allerlei uitbarstingen, tsunami’s, verschuivingen van tectonische platen, aardbevingen en zo voort. Dit zal zich binnen twee weken na de Volle Maan en de eclips manivesteren.
Gevoelsmatig zijn wij ook onderhevig aan dergelijke krachten, waar we vandaag al een voorproefje van krijgen.
De Nieuwe Maan van Tweede Kerstdag had alles te maken met verantwoording nemen. De Volle Maan van 10 januari zal juist het tegenovergestelde vertegenwoordigen, nml waar wij onze verantwoording laten liggen of en dat is ook heel aannemelijk, waar vooral anderen hun verantwoording laten liggen, afhankelijk zijn en waardoor wij juist weer oververantwoordelijk voelen. De eclips heeft dan ook als thema: balans zoeken en vinden in afhankelijkheid [kan ook van anderen zijn] en verantwoordelijkheid.
Fijne Volle Maan en Maaneclips!

©astromedium annette kok

January 10 Full Moon

The Full Moon of January 10 has everything to do with the New Moon of December 26.
Today we are already experiencing a foretaste of the route that will be used for six months with the arrival of the Full Moon.
The Full Moon of 10 Jan. will be very special because of the special conjunction of various planets.

In the evening of Friday, January 10, 2020, a partial lunar eclipse will also take place in the shadow. The Moon then moves through the shadow of the Earth, so that less direct sunlight falls on part of the surface of the moon. The eclipse is visible in its entirety from the Netherlands and Belgium. The eclipse has a size of 0.92 in the side shadow. The eclipse starts at 6:06 PM and is at the maximum at 8:11 PM. The eclipse ends at 10:15 p.m. A partial lunar eclipse in the secondary shadow is the least impressive variant, because the Moon does not touch the nuclear shadow and is only partially in the secondary shadow. As a result, part of the normal sunlight falls on the entire Moon and the Sun is completely visible on part of the Moon. This means that these parts of the Moon are only partially or completely obscured. [source: heaven. Observing.com]

In fact it is more than 500 years ago that something similar occurred, namely that Saturn and Pluto are aligned in the Capricorn constellation and that a Full Moon takes place in January, which is also a Lunar Eclipse. The Annual Lunar Eclipse falls exceptionally early this year and moreover it is close to the equator and the Moon is also very powerful in its own sign. This will make the Maaneclips extremely strong and powerful. The Sun and the Moon are close to the Cancer and Capricorn Tropic, which makes the magnetic fields between the Moon and the Earth extremely attractive. So close to the equator makes it a Supermoon. Then it’s spring tide too. Because there is an eclipse at the same time, the magnetic field stops for a moment and returns to Earth with full force. This gives serious reactions, which on earth can cause all kinds of eruptions, tsunamis, shifts of tectonic plates, earthquakes and so on. This will manifest itself within two weeks after the Full Moon and the eclipse.
Instinctively, we are also subject to such forces, which we are already getting a taste of today.
The New Moon of Boxing Day was all about taking responsibility. The Full Moon of January 10 will represent precisely the opposite, namely where we leave our responsibility or which is also very likely, where others in particular leave their responsibility, dependent and which makes us feel over-responsible again. The theme of the eclipse is: seeking and finding balance in dependence [can also be from others] and responsibility.
Happy Full Moon and Moon eclips!

© astromedium annette kok

C9CB0651-E908-4E66-8E4A-71EF46561A2B