Nieuwe Maan van 26 Nov ’19

De Nieuwe Maan is rond 16 uur 05 CET en valt in het teken Boogschutter en wel op 4 graden. Momenteel gebeurt er heel veel in het sterrenbeeld Boogschutter. Jupiter heeft dit teken vanaf oktober 2018 aangedaan en staat nu op het punt om dit dierenriemteken te verlaten, maar niet voordat er een mega-conjunctie tussen Venus en Jupiter plaatsvindt. Dit is voor alle sterrenbeelden gunstig en het biedt ons veel kansen en een positieve vibe, maar helemaal voor de vuurtekens en de luchttekens. Omdat een Jupiteraspect nooit negatief uitpakt, evenmin als een Venusaspect ondervinden de overige sterrenbeelden ook de gunstige werking ervan. We merken dat ineens zaken van de grond afkomen en dat het balletje gaat rollen. We kunnen een project weer oppakken en succesvol afronden. Omdat de Nieuwe Maan ook voor een nieuw begin staat, een nieuw initiatief, is het mogelijk dat we al eerder met dit onderwerp bezig zijn geweest, maar dat we het toch even hebben laten liggen. Nu kunnen we het verder afmaken. De Nieuwe Maan zal ook ons liefdesleven positief gaan beïnvloeden, waarbij vriendschappelijke gevoelens en vrijheid de boventoon horen te voeren binnen een liefdesrelatie. Of we verlangen dat onze relatie zo zal verlopen. Met deze plaatsing is er weinig ruimte voor gevoelens van beperking of van jaloezie. Al te controlerende partners zullen nu hierop afgestraft worden en een te jaloerse houding zal de relatie nu eerder doen verbreken dan dat de liefde opbloeit. Vrijheid is dus belangrijk, maar ook stilte, rust, ruimte om op onszelf te zijn en om dingen alleen te kunnen doen. Alleen op vakantie gaan doet de liefdesband goed, want allereerst willen we de relatie met onszelf ontdekken, en met onze natuur en met moeder Aarde. Daarnaast willen we ons graag verbinden, maar alleen als er ruimte genoeg is om onszelf te ontwikkelen.
Mars in Schorpioen en ook nog eens oppositie naar Uranus maakt ons juist jaloers en bezitterig. Dat is een enorme valkuil, want wanneer we onszelf niet in de hand hebben zal dat tot heftige discussies leiden. We duwen de ander er eerder mee van ons af dan dat het de relatie ten goede komt. Tijdens de Nieuwe Maan treedt Venus juist het sterrenbeeld Steenbok binnen en dat maakt onze gevoelens al iets afstandelijker. We bereiden ons voor op de Zoneclips van 26 december as, waarbij het teken Steenbok geprononceerd naar voren komt. Deze Nieuwe Maan kan ons veel voordeel brengen en ook veel romantische momenten opleveren, zolang we wat ruimte voor onszelf opeisen en het de ander ook gunnen. Mondiaal komt er nieuws naar buiten omtrent een medisch onderwerp.
Fijne Nieuwe Maan

©astromedium annette kok

New Moon from 26 Nov ’19

The New Moon is around 16 hours 05 CET and is marked by Sagittarius at 4 degrees. A lot is currently happening in the Sagittarius zodiac sign. Jupiter did this sign from October 2018 and is now about to leave this zodiac sign, but not before a mega conjunction between Venus and Jupiter takes place. This is beneficial for all constellations and offers us many opportunities and a positive vibe, but especially for the fire signs and the air signs. Because a Jupiter aspect never works out negatively, nor does a Venus aspect, the other constellations also experience its beneficial effect. We notice that suddenly things get off the ground and the ball starts rolling. We can resume a project and successfully complete it. Because the New Moon also stands for a new beginning, a new initiative, it is possible that we have been working on this topic before, but that we have left it for a while. Now we can finish it further. The New Moon will also have a positive effect on our love life, with friendly feelings and freedom being the main focus within a love relationship. Or we want our relationship to go like this. With this placement there is little room for feelings of disability or jealousy. Too controlling partners will now be punished for this and too jealous will break the relationship now rather than love blossoms. So freedom is important, but also silence, peace, space to be on our own and to be able to do things on our own. Only going on vacation does the bond of love good, because first of all we want to discover the relationship with ourselves, with our nature and with Mother Earth. We also want to connect, but only if there is enough space to develop ourselves.
Mars in Scorpio and also opposition to Uranus makes us jealous and possessive. That is a huge pitfall, because if we do not control ourselves, it will lead to heated discussions. We push the other away from it with us rather than benefit the relationship. Venus enters the Capricorn constellation during the New Moon and that makes our feelings a bit more distant. We are preparing ourselves for the December 26th Zoneclips, where the Capricorn sign comes to the fore. This New Moon can bring us a lot of benefits and also provide many romantic moments, as long as we demand some space for ourselves and allow it to the other. Global news is coming out about a medical subject.
Fine New Moon
© astromedium annette kok

IMG_2546