Op 28 Okt rond 04.38 CET vindt er een Nieuwe Maan plaats op 4 graden Scorpio. Tijdens deze Nieuwe Maan vallen er een paar bijzondere samenstanden plaats. Mercurius en Venus staan samen, eveneens in het teken Schorpioen, namelijk op 26 en 24 graden. Verder staan Saturnus en Pluto dicht bij elkaar en zullen elkaar in januari in een grote conjunctie ontmoeten, want Saturnus is nu voor de grote conjunctie voor het laatst Retrograde gegaan. Ook Lilith en Neptunus staan dicht bij elkaar op resp. 19 en 16 graden. Wat ook opvalt is dat de planeten Venus en Mars in wederzijdse receptie staan. In de astrologie spreken we van wederzijdse receptie wanneer twee planeten in de heerser van de ander staat. Venus hoort bij het sterrenbeeld Libra, maar Mars staat daar nu in. Mars hoort bij het teken Scorpio, maar daar staat Venus nu in. Bij wederzijdse receptie gedragen de planeten afzonderlijk zich dan een beetje zoals de oorspronkelijke planeet, dus Venus gedraagt zich nu als Mars en Mars gedraagt zich als Venus. Omdat Venus en Mars het vrouwelijke en het mannelijke in ons vertegenwoordigen, voelen we ons ook verward over onze vrouwelijke en mannelijke gevoelens. Ieder mens heeft een vrouwelijk en een mannelijk deel in zich, man of vrouw. Vanwege de wederzijdse receptie onderzoeken we nu deze principes in onszelf. De Nieuwe Maan in Scorpio met ook Mercurius en Venus in dit teken zorgt ervoor dat we de diepte ingaan; we onderzoeken onze diepere gevoelens, onze trauma’s en andere pijnlijke herinneringen. daarom voelt deze Nieuwe Maan tamelijk heftig en kunnen we ook erg emotioneel zijn. Jupiter is de planeet van gezondheid en geluk; Jupiter maakt tijdens deze Nieuwe Maan geen enkel aspect, maar maakt wel een midpunt tussen Venus en Pluto. Jupiter wordt zogenaamd de bemiddelaar tussen deze twee planeten, hetgeen een hele klus is, want Venus en Pluto zijn zo’n beetje als water en vuur. omdat Saturnus bij Pluto staat komt er tevens verantwoordelijkheid bij kijken; en omdat Mercurius bij Venus staat is comunicatie nu ook erg belangrijk. Mercurius loopt echter steeds langzamer, waardoor zaken die zijn blijven liggen of conversaties die zijn blijven hangen nu extra belangrijk worden. Het zorgt eveneens voor enige verwarring. Spraakverwarringen maar ook verkeersopstoppingen en zoekraken of juist terugvinden van spullen en zaken. Deze periode is we weer goed om projecten op te pakken die zijn blijven liggen. In feite loopt Mercurius al door zijn schaduwfase. Iets wat in deze horoscoop van de Nieuwe Maan ook opvalt is dat Mars vierkant staat met Saturnus en Pluto, hetgeen niet bepaalt bijdraagt aan een fijne sfeer. De toon kan agressief zijn, alhoewel Mars in een redelijk vredelievend teken staat, namelijk Libra en we hebben net geleerd dat Mars zich nu gedraagt als Venus, dus bemiddelend. Er valt dus een heleboel uit te zoeken en uit te praten, waarbij Mercurius en Mars onze helpers zijn. Verontrustend is de exacte oppositie met Uranus. De confrontatie met Uranus is een thema dat de eerstvolgende jaren dient te worden uitgewerkt, want Uranus is een generatieaspect en is nog niet zo lang zijn doorgang door het teken Stier begonnen en zal daar de komende 7 à 8 jaar blijven staan. Deze Nieuwe Maan zet iets in gang wat de komende deccenia actueel wordt. Ik heb er al eerder over geschreven, namelijk dat Uranus in Stier gaat over milieu, klimaat en over de natuur en de Aarde. Het is dan ook niet zo gek dat er momenteel veel demonstraties zijn omtrent deze onderwerpen, en de laatste stakingen en demonstraties zijn nog niet achter de rug. Toen Venus met Mercurius oppositie stond met Uranus hadden we de klimaatmarsen en de protesten van de boeren. Omdat Venus zich momenteel gedraagt als Mars, samen met Mercurius, werd er onder deze oppositie actie ondernomen en demonstraties georganiseerd en marsen gelopen. Mercurius gaat nog eens achteruit over dit punt, dus dit thema is voorlopig nog niet van de baan. Daarna gaat Mercurius weer vooruit en nogmaals over dit punt heen. Bovendien moet Mars ook nog de confrontatie aangaan met Uranus en dan zal Mars in zijn eigen teken staan, namelijk Scorpio, waardoor gesprekken en demonstraties en acties een stuk minder vreedzaam zullen verlopen. Mars staat 25 nov recht tegenover Uranus en dan staat de Maan er ook bij. Deze Nieuwe Maan zal alvast een voorproefje zijn voor de komende tijd.
De horoscoop zelf geeft een connectie aan met geld, bankzaken, administratie. We willen of meer verdienen, onze financiële belangen behartigen en beter zorgdragen voor onze bezittingen. Er komt nieuws op economisch gebied, wellicht vanuit het bankwezen. Sommige zaken die mondiaal op financieel gebied rechtgezet moeten worden krijgen een goed verloop. Over het algemeen zullen er veel financiële compromissen worden gesloten, vooral wanneer sommige acties dat afdwingen. Verder is de sfeer tamelijk chaotisch en explosief met Uranus in oppositie, waardoor er allerlei terreuracties, demonstraties kunnen plaatsvinden. Uranus gaat over techniek, elektra, onweer, vuur, schietincidenten, explosies. We zullen het komende jaar op dat gebied veel horen, want de invloed van deze Nieuwe Maan duurt minstens 1 jaar, zo niet langer. Toch kunnen we op persoonlijk vlak veel bereiken, vooral op financieel vlak brengen we verbeteringen aan. Hypotheken kunnen nu [over]gesloten worden en voor de economie is deze Nieuwe Maan niet per se slecht, evenmin voor onze eigen portemonnee.
Fijne Nieuwe Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

On Oct. 28 around 04.38 CET a New Moon will take place at 4 degrees Scorpio. During this New Moon a few special conjunctions take place. Mercury and Venus are together, also in the sign of Scorpio, namely at 26 and 24 degrees. Furthermore, Saturn and Pluto are close to each other and will meet each other in January in a great conjunction, because Saturn has now gone retrograde for the great conjunction. Lilith and Neptunus are also close together on resp. 19 and 16 degrees. What is also striking is that the Venus and Mars planets are in mutual reception. In astrology we speak of mutual reception when two planets are in the ruler of the other. Venus belongs to the constellation Libra, but Mars is in it now. Mars belongs to the Scorpio sign, but it now contains Venus. In mutual reception, the planets individually behave a bit like the original planet, so Venus now behaves like Mars and Mars behaves like Venus. Because Venus and Mars represent the feminine and masculine in us, we also feel confused about our feminine and masculine feelings. Every person has a feminine and a masculine part, male or female. Because of the mutual reception, we are now investigating these principles within ourselves. The New Moon in Scorpio with Mercury and Venus in this sign also ensures that we go into the depths; we examine our deeper feelings, our traumas, and other painful memories. that is why this New Moon feels rather intense and we can also be very emotional. Jupiter is the planet of health and happiness; Jupiter does not make any aspect during this New Moon, but it does make a midpoint between Venus and Pluto. Jupiter supposedly becomes the mediator between these two planets, which is quite a job, because Venus and Pluto are pretty much like water and fire. because Saturn is with Pluto, responsibility is also involved; and because Mercury is at Venus, communication is now also very important. Mercury, however, is running slower and slower, which means that things that are left behind or conversations that has stuck now become extra important. It also causes some confusion. Confused speech, but also traffic congestion and loss or retrieval of things and things. This period is again good for tackling projects that have been left behind. In fact, Mercury is already walking through its shadow phase. Something that also stands out in this horoscope of the New Moon is that Mars is square with Saturn and Pluto, which does not exactly contribute to a pleasant atmosphere. The tone can be aggressive, although Mars is in a fairly peaceful sign, namely Libra and we have just learned that Mars now behaves like Venus, so mediating. So there is a lot to find out and talk about, with Mercury and Mars being our helpers. The exact opposition with Uranus is disturbing. The confrontation with Uranus is a theme that must be worked out in the coming years, because Uranus is a generation aspect and has not started its passage through the Taurus sign for so long and will remain there for the next 7 to 8 years. This New Moon is triggering something that will become topical in the coming decades. I have written about it before, namely that Uranus in Taurus is about the environment, climate and about nature and the Earth. It is therefore not surprising that there are currently many demonstrations on these topics, and the latter are not over yet. When Venus was in opposition to Uranus with Mercury, we had the climate marches and the protests of the farmers. Because Venus is currently acting like Mars, together with Mercury, action was taken and demonstrations were organized and marches were run under this opposition. Mercury is going backwards on this point, so this theme is not out of the question yet. Then Mercury goes forward again and again over this point. Moreover, Mars must also be confronted with Uranus and then Mars will be in its own sign, namely Scorpio, which will make conversations and demonstrations and actions much less peaceful. Mars is directly opposite Uranus on Nov. 25 and then the Moon is also there. This New Moon will already be a taste of the coming period.
The horoscope itself indicates a connection with money, banking, administration. We want to earn more or more, look after our financial interests and take better care of our possessions. There is news in the economic field, perhaps from the banking system. Some matters that need to be put right globally in the financial field are going well. In general, many financial compromises will be made, especially when some actions require it. Furthermore, the atmosphere is quite chaotic and explosive with Uranus in opposition, so that all kinds of terror actions, demonstrations can take place. Uranus is about technology, electricity, lightning, fire, shooting incidents, explosions. We will hear a lot in that area in the coming year, because the influence of this New Moon lasts at least 1 year, if not longer. Nevertheless, we can achieve a lot on a personal level, and we are making improvements, especially financially. Mortgages can now be closed and this New Moon is not necessarily bad for the economy, nor for our own wallet.
Happy New Moon!
© astromedium annette kok

IMG_2509