21 Okt ’19 rond 13 uur is het Laatste Kwartier met de Zon op 27 graden Libra en de Maan 27 graden Kreeft.  Dit Laatste Kwartier geeft spanningen vooral op energetisch niveau, omdat Mars redelijk negatief staat. Gelukkig maakt de stand van Mercurius en Venus weer veel goed. Dat is vooral gunstig als er gesprekken moeten worden gevoerd of er met het internet moet worden gewerkt. ook op romantisch vlak helpt het enorm dat Venus zo goed staat, alhoewel Venus zich in Schorpioen niet zo op haar gemak voelt. Opvallend is dat Venus in het sterrenbeeld van Mars staat en Mars in die van Venus, namelijk Libra. Dat noemen we wederzijdse receptie. Hierbij gedraagt Venus zich een beetje alsof ze de planeet Mars is en Mars doet of hij Venus is. Op seksueel vlak kan dat tot verwarring leiden maar ook wat het mannelijke en vrouwelijke principe in ieder mens betreft is niets nu standaard. Mercurius, de planeet van communicatie en handel, heeft heel lang slecht gestaan maar is nu uit de gevarenzone. hierdoor loopt de communicatie ook weer beter, maar let op, want nog maar ruim een week, want daarna keer Mercurius Retrograde. In feite loopt Mercurius nu al door zijn schaduw en dat hebben we al gemerkt aan de verkeersopstoppingen en files, veroorzaakt door de stakingen. Mochten we iets op ons hart hebben dan is dit weekend uitstekend geschikt daarvoor.
©astromedium annette kok

Google Translate

21 Oct ’19 around 1 pm the Last Quarter with the Sun at 27 degrees Libra and the Moon at 27 degrees Cancer. This Last Quarter gives tensions especially on an energetic level, because Mars is fairly negative. Fortunately, the position of Mercury and Venus makes up for a lot. This is especially beneficial if you need to have conversations or work with the internet. also on a romantic level it helps enormously that Venus looks so good, although Venus does not feel so comfortable in Scorpio. It is striking that Venus is in the constellation of Mars and Mars in that of Venus, namely Libra. We call this mutual reception. Here Venus behaves a bit like it is the planet Mars and Mars pretends to be Venus. On the sexual level that can lead to confusion, but also with regard to the male and female principle in every person nothing is standard now. Mercury, the planet of communication and trade, has been in a bad state for a long time, but is now out of danger. this also improves communication, but beware, because only more than a week, because after that Mercury returns Retrograde. In fact, Mercury is already walking through its shadow and we have already noticed that in the traffic jams and traffic jams caused by the strikes. If we have something on our hearts then this weekend is perfect for that.
©astromedium annette kok

IMG_3570

Advertentie