Volle Maan van 13 Oktober ’19

De Maan staat rond 23.03 CEST op 20 graden Ram en maakt een Volle Maan met de Zon op 20 graden Weegschaal. De horoscoop van dat moment vormt een Grand Cross en dat is nooit makkelijk, want het wijst er op dat we iets moeten uitwerken. Een Grand Cross wordt ook wel een Molen genoemd en dat is niet voor niets. Zoals de wieken van een Molen draaien op de wind, zo zorgt het Grand Cross ervoor dat er iets gebeurt in ons leven, al dan niet door onszelf in werking gezet. De Maan in Ram maakt ons ook assertief. We zijn het duidelijk ergens niet mee eens. Het mooie aan een Volle Maan is, dat het altijd een afronding aangeeft en zoals elke Volle Maan ronden we nu ook een fase af. De fase gaat over opkomen voor onszelf. Wij tegen de rest van de wereld. Dit wordt nog eens extra versterkt doordat de Maan op het punt staat om het sociale horoscoophuis binnen te gaan. Het speelt minder op intiem vlak, maar des te meer op het gebied van vriendschappen en samenwerking. Voor enkelen onder ons betekent het een breuk in een vriendschap, die allang al verwaterd is, maar in een enkel geval kan het ook op een arbeidsconflict wijzen met een collega. Omdat zowel Mercurius als Venus erg slacht staan naar Uranus is het niet verstandig om alles te zeggen wat we op ons hart hebben. We moeten op onze tellen passen, want ook Mercurius gaat steeds langzamer lopen. Het betekent niet dat we over ons moeten laten heenlopen, maar wat we zeggen kan niet meer ongedaan gemaakt worden en Mercurius in Schorpioen maakt onnodig fel. Dus moeten we een beetje op onze woorden passen en conflicten diplomatieker brengen. De tendens is om ons meer te focussen op ons gezinsleven, onze intieme relatie, ons liefdesleven en vooral op ons persoonlijke geluk. Het is goed mogelijk dat we al een poosje te weinig tijd hebben voor onze dierbaren, of voor een sport of een hobby. Daar willen we verandering in aanbrengen. Daarom zeggen we iets vaker “nee” tegen afspraken waar we niet wijzer van worden. Onnodige verplichtingen gaan we uit de weg. Op het gebied van carrière gaan we een geweldige tijd tegemoet, maar dat geldt niet voor de huiselijke situatie, de familie of de woning zelf, want dat zorgt soms voor veel onrust, terwijl we er wel veel tijd en energie in steken. We zijn iets avontuurlijker en genieten van uitjes en tijd buitenshuis doorbrengen. We zoeken een balans tussen thuis en uitgaan, maar thuis lijkt er altijd werk op ons te liggen wachten. Met Jupiter in het horoscoophuis dat over werkplezier en gezondheid gaat willen we daar ook verbeteringen aanbrengen. Het is een goede tijd om eens nauwkeuriger naar onze levensstijl te kijken en of we daar nog voldoening uithalen.
Fijne Volle Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

Full Moon 13 October ’19

The Moon is around 20.03 Aries at 20 degrees Aries and makes a Full Moon with the Sun at 20 degrees Libra. The horoscope of that moment forms a Grand Cross and that is never easy, because it indicates that we have to work something out. A Grand Cross is also called a Mill and that is not for nothing. Just like the blades of a windmill run on the wind, the Grand Cross ensures that something happens in our lives, whether or not it is triggered by ourselves. The Moon in Aries also makes us assertive. We clearly disagree with something. The great thing about a Full Moon is that it always indicates a completion and like every Full Moon we now also complete a phase. The phase is about standing up for ourselves. We against the rest of the world. This is further reinforced because the Moon is about to enter the social horoscope house. It plays less intimately, but all the more in terms of friendships and cooperation. For some of us it means a break in a friendship that has long since been diluted, but in some cases it may also indicate a labor dispute with a colleague. Because both Mercury and Venus are very slaughtered to Uranus, it is not wise to say everything we have on our hearts. We have to be careful, because Mercury is also slowing down. It does not mean that we have to let go of ourselves, but what we say cannot be undone anymore and Mercury in Scorpio makes unnecessarily fierce. So we have to be a little careful with our words and make conflicts more diplomatic. The tendency is to focus more on our family life, our intimate relationship, our love life and especially on our personal happiness. It is quite possible that we have not had enough time for our loved ones for a while, or for a sport or a hobby. We want to change that. That is why we say “no” a little more often to agreements that do not make us any wiser. We avoid unnecessary obligations. We are going to have a great time in terms of career, but that does not apply to the home situation, the family or the home itself, because that sometimes causes a lot of unrest, while we do put a lot of time and energy into it. We are a little more adventurous and enjoy outings and spending time outdoors. We are looking for a balance between home and going out, but at home there always seems to be work waiting for us. With Jupiter in the horoscope house that is about working pleasure and health, we also want to make improvements there. It is a good time to take a closer look at our lifestyle and see if we still get satisfaction from it.
Happy Full Moon!
© astromedium annette kok

IMG_3972