24 Okt vindt er een Volle Maan plaats om 18 uur 45 op 1 graad Stier/ Schorpioen.
Venus staat op nog geen 3 graden verwijderd van de Zon en is eveneens oppositie met de Maan. De Maan op haar beurt staat bijna exact aligned met Uranus, die ditmaal in het teken Stier staat en daar ook de komende jaren in blijft staat. Hiermee accentueert deze Volle Maan zaken die met Uranus Transit te maken hebben. Dat is voor iedereen persoonlijk anders, uitgaande van de persoonlijke horoscoop. Toch heeft deze Volle Maan ook een thema en  dat is werk en gezondheid. Ook deze twee thema’s kunnen een link met elkaar hebben, want hoe nbeïnvloedt onze dag besteding onze gezondheid en vice versa. Wat we leren van deze Volle Maan is om onze grenzen aan te geven. Waar zijn we te gemakzuchtig en te toegeeflijk. Waar weten we minder maat te houden en is er een bepaalde “luiheid” om veranderingen aan te brengen. Hoe kunnen we van een gezonde levensstijl, met goede voeding, en een goede nachtrust ons welzijn verbeteren. Het kan nodig zijn om op dieet te gaan, of om beter naar onze voeding te kijken. We kunnen ook nagaan of we het laatste half jaar goed zijn geweest voor onszelf en waar we tekort schieten. Massaal kunnen we nu minder behoefte hebben om veel met onze sociale contacten bezig te zijn. Ook de verstandhouding met collega’s kan nu stroperig voelen. Een arbeidsconflict is goed mogelijk. Omdat de sterrenbeelden Stier en Schorpioen ook over afgunst en jaloezie gaan, kunnen dit ook thema’s zijn die nu naar boven komen. Zelfs binnen de relatie kan dit voor wrijving zorgen.
Mondiaal lopen samenwerkingen stuk en is het lastig om een duidelijke overeenkomst op papier te krijgen.Er is wel een mooie doorbraak mogelijk op maatschappelijk vlak, zowel persoonlijk als mondiaal. Hierbij kunnen we met zijn allen zo druk bezig zijn en in onze ambitie doorslaan, waardoor we te weinig omkijken naar elkaar en onszelf te weinig kwaliteitstijd thuis gunnen.
Fijne Volle Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

On the 24th of October a Full Moon takes place at 18h45 on 1 degree Taurus / Scorpion.
Venus is less than 3 degrees away from the Sun and is also opposed to the Moon. The Moon, for its part, is almost exactly aligned with Uranus, which this time in the sign Taurus and will remain in the coming years. This accentuates this Full Moon issues that have to do with Uranus Transit. That is different for everyone, based on the personal horoscope. Yet this Full Moon also has a theme and that is work and health. These two themes can also have a link with each other, because how does our day affect our health and vice versa. What we learn from this Full Moon is to indicate our limits. Where are we too lazy and too indulgent? Where do we know to keep less size and there is a certain “laziness” to make changes. How can we improve our well-being of a healthy lifestyle, with good nutrition, and a good night’s rest. You may need to go on a diet or look at our diet more closely. We can also check whether we have been good for ourselves in the last six months and where we are failing. Massively, we now have less need to be busy with our social contacts. Also the rapport with colleagues can now feel syrupy. A labor dispute is possible. Because the constellations Taurus and Scorpio are also about envy and jealousy, these can also be themes that are now emerging. Even within the relationship, this can cause friction.
Worldwide, collaborations are broken and it is difficult to get a clear agreement on paper. There is a nice breakthrough on the social level, both personally and globally. With this we can all be so busy and talk about our ambition, so that we do not care too much about each other and allow ourselves too little quality time at home.
Fine Full Moon!
© astromedium annette kok

Am 24. Oktober findet um 18h45 ein Vollmond auf 1 Grad Taurus / Scorpion statt.
Venus ist weniger als 3 Grad von der Sonne entfernt und steht auch dem Mond gegenüber. Der Mond wiederum ist fast exakt mit dem Uranus verbunden, der diesmal im Zeichen Stier steht und in den kommenden Jahren bestehen bleiben wird. Dies betont diese Vollmond Themen, die mit Uranus Transit zu tun haben. Das ist für jeden anders, basierend auf dem persönlichen Horoskop. Aber dieser Vollmond hat auch ein Thema und das ist Arbeit und Gesundheit. Diese beiden Themen können auch miteinander verknüpft sein, denn wie beeinflusst unser Tag unsere Gesundheit und umgekehrt? Was wir von diesem Vollmond lernen, ist, unsere Grenzen aufzuzeigen. Wo sind wir zu faul und zu nachsichtig? Woher wissen wir, dass wir weniger Größe haben und es eine gewisse “Faulheit” gibt, Veränderungen vorzunehmen? Wie können wir unser Wohlbefinden für einen gesunden Lebensstil mit guter Ernährung und einer guten Nachtruhe verbessern? Sie müssen vielleicht eine Diät machen oder unsere Ernährung genauer betrachten. Wir können auch überprüfen, ob wir in den letzten sechs Monaten gut für uns waren und wo wir versagen. Wir haben jetzt massiv weniger mit unseren sozialen Kontakten zu tun. Auch das Verhältnis zu Kollegen kann sich jetzt sirupartig anfühlen. Ein Arbeitskonflikt ist möglich. Da es in den Konstellationen Stier und Skorpion auch um Neid und Eifersucht geht, können dies auch Themen sein, die sich jetzt abzeichnen. Selbst innerhalb der Beziehung kann dies zu Reibung führen.
Weltweit gibt es Kollaborationen, und es ist schwierig, auf dem Papier eine klare Einigung zu erzielen, und zwar sowohl auf persönlicher als auch auf globaler Ebene. Damit können wir alle so beschäftigt sein und über unseren Ehrgeiz reden, so dass wir uns nicht zu sehr umeinander kümmern und uns zu wenig Qualitätszeit zu Hause erlauben.
Feiner Vollmond!
© astromedium annette kok

IMG_3749

 

Advertentie