1 Okt. Pluto gaat sinds een lange tijd Retrograde gelopen te hebben eindelijk weer vooruit. Sinds april staat deze machtige en krachtige dwergplaneet Retrograde. Het mag dan astronomisch gezien een dwergplaneet zijn, in de moderne astrologie heeft Pluto een enorme krachtige betekenis. Pluto staat voor zuivering, transformatie, voor kracht en macht. Tijdens een Retrograde fase gaan we meer naar binnen om aan onze transformatie te werken. Gelouterd komen we er weer een stukje sterker uit. Kijk hierbij wat er is gebeurd rond 21/22 april gebeurd is – tot stilstand kwam – en wat er rond deze dagen in werking wordt gezet.

2 Okt. De Maan staat in het emotionele teken Kreeft, waar zij ook thuis hoort. Dit geeft meer intensiteit wat betreft gevoelens, maar omdat de Maan een hele mooie driehoek maakt met Venus en Neptunus pakt het heel mooi uit. Zeker op het gebied van liefde, financiën en creativiteit.

3 Okt. De Maan gaat een mooi 120 graden aspect tegemoet met Jupiter. Dat geeft een geluksgevoel. Venus gaat steeds langzamer lopen en dat voelen we alvast. Hierdoor krijgen we wellicht twijfels betreft de romantiek ed. Het is juist een goede tijd om beter voor onszelf te gaan zorgen en eerst de liefde voor onszelf te doorvoelen.

4 Okt. Vandaag is er een beetje een moeilijke stand wat betreft de Maan. Eerst ontmoet de Maan de Node; daarna maakt de Maan een oppositie met Mars. Hierdoor kunnen we ons gefrustreerd of geïrriteerd voelen. Het is evenmin een goede stand voor onze energie. Het is een perfecte dag om het rustig aan te doen.

5 Okt. Venus gaat vandaag Stationair lopen. Venus Retrograde voelt niet fijn. We gaan twijfelen aan onze uitstraling, aan de liefde, aan de medemens; we kunnen ons zelfs buitengesloten of genegeerd voelen. Binnen de relaties nemen de spanningen toe. Veel relaties komen nu onder druk te staan. Hoe minder we ons verzetten en hoe meer we naar binnen keren, des te sterker komen we hier uit, hetgeen ook nog eens goed is voor de relatie. De liefdesband kan er zelfs versterkt door worden.
Venus loopt Retrograde tot 16/17 nov. en moet dan nog door de schaduwfase.

6 Okt. We voelen de omkering van Venus ook vandaag sterk, waardoor we iets van slag kunnen raken. Met Pluto juist weer aan snelheid toenemend, weten we niet goed hoe we hier op moeten reageren. Er gebeurt wel van alles, alhowel het op liefdesgebied minnetjes is.

7 Okt. De Maan in Maagd maakt ons actief en gezellig. Ook Mars werkt goed mee. Hierdoor kan het een weekend worden, waarop we veel achterstallige klusjes kunnen doen; of de tuin winterklaar kunnen maken. Venus en Mars verbinden zich slecht; bovendien is Venus Retrograde. Op liefdesgebied komen we er minder goed van af, maar het betekent niet dat we niet vriendschappelijk met elkaar om kunnen gaan, of het niet gezellig kunnen hebben.
Fijne Week!
©astromedium annette kok

Google Translate

1 Oct. Pluto has been running Retrograde for a long time, finally moving forward again. Since April, this powerful and powerful dwarf planet is Retrograde. It may be astronomically a dwarf planet, in modern astrology Pluto has a huge powerful meaning. Pluto stands for purification, transformation, for power and power. During a Retrograde phase we go inside more to work on our transformation. Refined, we come out a little stronger. Look at what happened around 21/22 April – came to a standstill – and what is being put into operation around these days.

2 Oct. The Moon is in the emotional sign Cancer, where she also belongs. This gives more intensity in terms of feelings, but because the Moon makes a very beautiful triangle with Venus and Neptune it is very nice. Especially in the field of love, finances and creativity.

3 Oct. The Moon has a nice 120 degree aspect with Jupiter. That gives a feeling of happiness. Venus is walking slower and we already feel that. This may give us doubts about the romance, etc. It is a good time to take better care of ourselves and to first feel the love for ourselves.

4 Oct. Today there is a bit of a difficult position regarding the Moon. First the Moon meets the Node; then the Moon makes an opposition with Mars. This makes us feel frustrated or irritated. Nor is it a good stand for our energy. It is a perfect day to take it easy.

5 Oct. Venus is going to run Stationary today. Venus Retrograde does not feel fine. We start to doubt our charisma, our love, our fellow man; we can even feel excluded or ignored. Tensions increase in the relationships. Many relationships are now coming under pressure. The less we resist and the more we turn in, the stronger we get out of here, which is also good for the relationship. The love bond can even be strengthened by it.
Venus runs Retrograde until 16/17 nov. and still has to go through the shadow phase.
6 Oct. We also feel the reversal of Venus strongly today, so that we can get something off the hook. With Pluto growing rapidly again, we do not know how to react to this. There is a lot of happening, though the love area is minnetjes.

7 Oct. The Moon in Virgo makes us active and sociable. Mars also cooperates well. This can make it a weekend, where we can do many overdue chores; or make the garden winter-ready. Venus and Mars are badly connected; in addition, Venus is Retrograde. In terms of love, we are less happy with it, but it does not mean that we can not interact with each other, or that we can not have fun.
Nice week!
© astromedium annette kok

1. Okt. Pluto betreibt Retrograde seit langem und bewegt sich schließlich wieder vorwärts. Seit April ist dieser mächtige und mächtige Zwergplanet Retrograde. Es mag astronomisch ein Zwergplanet sein, in der modernen Astrologie hat Pluto eine gewaltige Bedeutung. Pluto steht für Reinigung, Transformation, für Macht und Macht. Während einer retrograden Phase gehen wir mehr hinein, um an unserer Transformation zu arbeiten. Raffiniert kommen wir etwas stärker raus. Schau dir an, was um den 21./22. April passiert ist – kam zum Stillstand – und was wird um diese Tage in Betrieb genommen.

2. Okt. Der Mond steht im Emotionalen Krebszeichen, wo sie auch hingehört. Dies gibt mehr Intensität in Bezug auf Gefühle, aber weil der Mond ein sehr schönes Dreieck mit Venus und Neptun macht, ist es sehr schön. Vor allem im Bereich der Liebe, Finanzen und Kreativität.

3. Okt. Der Mond hat einen schönen 120 Grad Aspekt mit Jupiter. Das gibt ein Gefühl von Glück. Venus läuft langsamer und das spüren wir schon. Dies kann uns Zweifel an der Romantik usw. geben. Es ist eine gute Zeit, besser auf uns selbst aufzupassen und zuerst die Liebe für uns selbst zu spüren.

4. Okt. Heutzutage gibt es eine schwierige Position in Bezug auf den Mond. Zuerst trifft der Mond den Knoten; dann macht der Mond eine Opposition mit Mars. Das macht uns frustriert oder irritiert. Es ist auch kein gutes Zeichen für unsere Energie. Es ist ein perfekter Tag, um es sich leicht zu machen.

5. Okt. Venus wird heute stationär laufen. Venus Retrograde fühlt sich nicht wohl. Wir fangen an, unser Charisma, unsere Liebe, unsere Mitmenschen zu bezweifeln; wir können uns sogar ausgeschlossen oder ignoriert fühlen. Spannungen nehmen in den Beziehungen zu. Viele Beziehungen geraten jetzt unter Druck. Je weniger wir uns widersetzen und je mehr wir einschlagen, desto stärker kommen wir hier raus, was auch gut für die Beziehung ist. Das Liebesband kann dadurch sogar gestärkt werden.
Venus läuft Retrograde bis 16/17 Nov. und muss immer noch durch die Schattenphase gehen.
6. Oktober Wir spüren heute auch die Umkehrung der Venus, so dass wir etwas vom Haken haben können. Da Pluto schnell wieder wächst, wissen wir nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Es gibt viel passiert, obwohl das Liebesgebiet Minnetjes ist.

7. Oktober Der Mond in der Jungfrau macht uns aktiv und kontaktfreudig. Mars kooperiert auch gut. Das kann ein Wochenende werden, wo wir viele überfällige Aufgaben erledigen können; oder machen Sie den Garten winterfertig. Venus und Mars sind schlecht verbunden; Außerdem ist Venus retrograd. In Bezug auf die Liebe sind wir weniger glücklich damit, aber es bedeutet nicht, dass wir nicht miteinander interagieren können oder dass wir keinen Spaß haben können.
Glückliche Woche!
© astromedium annette kok

IMG_3899.JPG

 

Advertentie