De Nieuwe Maan van 9 september staat in 17 graden Maagd, met Mercurius eveneens in Maagd op 6 graden. Alle drie planeten benadrukken het belang van het hebben van werk, dagelijkse bezigheden en een goede gezondheid. Deze Nieuwe Maan is bijzonder belangrijk om naar onze gezondheid te kijken. We krijgen nu de kans om aan onze conditie te werken; een nieuwe levensstijl aan te nemen. Het teken Maagd wil graag alles regelen en op orde houden. We mogen met deze Nieuwe Maan beginnen ons dagelijks leven op orde te brengen, ten einde geestelijk en fysiek er krachtiger uit te komen. Structuur aanbrengen, een ander dieet te volgen, rust, orde, reinheid en regelmaat. Over een half jaar zullen we de resultaten hiervan zien.
Het kan nodig zijn om lijstjes te maken, te plannen, strikt na te leven wat er op onze to do-lijstje staat. We zijn klaar met chaos, vermoeidheid, overdaad, slechte gewoonten. We hebben de laatste tijd gemerkt, dat we niet productief zijn. We voelen ons geleefd, en zijn meer met anderen bezig dan met onszelf. De werkdruk ligt hoog. Onze betaalde banen vergen nu veel van ons; ons dagschema biedt bijna geen ruimte voor ontspanning of voor sportieve bezigheden. Social Media zorgt voor onnodig tijdverlies en verslavingen.
Daar moet verandering in komen.
Massaal gaan  we beter op onze voeding letten. Maagd houdt van puur, gezond, geen voorbewerkte pakjes, maaltijden en dergelijke, maar vers en simpel.
Vissen als tegenpool met Neptunus erbij maakt ons gevoelig voor verslavingen. Vooral dat willen we gaan aanpakken. Het zal niet meevallen, maar met de hulp van de planeten gaat het ons lukken.
De planeten Uranus en Saturnus maken een prachtige driehoek tijdens deze Nieuwe Maan. Toegegeven, we zullen hard moeten werken, maar het gaat ons in dit geval wel iets opleveren. Uranus,zal ons persoonlijke groei en geluk brengen.
De Node wijst op het belang van creatieve uitingen. Het kind in onszelf terugvinden, evenals het hebben van een gelukkig gezinsleven, het verzorgen van [eigen of andermans] kinderen; of kleinkinderen of [huis]dieren.
Het is heel belangrijk om tijdens deze Nieuwe Maan te starten met een fijne hobby, een muzikaal of creatief project weer op te pakken; te beginnen met een sport.
Pluto wijst op het belang van het hebben van fijne vrienden; ons sociale netwerk. Omdat Mars er vlakbij staat en zeer negatief is, kan het het komende half jaar tot confrontaties komen met bepaalde vrienden, of met collega’s.
Venus staat helaas erg slecht, hetgeen niet goed is voor de romantiek en de erotiek. Venus maakt een vierkant met Mars, en staat oppositie met Uranus.
Het gevolg is; veel meningsverschillen met de partner, met sommige vrienden/collega’s, wanneer zaken en gebeurtenissen niet stroken met ons eigen belang.
Bovendien keert Venus het aankomende half jaar ook nog eens om, waardoor deze Retrogradestand ons het gevoel geeft verstoken te blijven van liefde. Het doel hiervan is liefde voor onszelf terug te vinden. Natuurlijk kunnen we tijdens deze fase ook weer geliefden uit ons leven terugzien, maar niets is belangrijker dan het ontwikkelen van gevoelens van eigenliefde.
Vissen oppositie brengt verwarring, maakt alles een beetje mistig.
Met Neptunus hebben we aldoor het idee, onszelf te moeten opofferen voor anderen, of voor ons werk. We raken hierdoor onthecht en weten niet goed meer wie we zelf zijn.
Toch ligt het accent deze Nieuwe Maan niet op het terugvinden van onze identiteit en eigenheid, maar het terugvinden van onze kracht, gezondheid, levenslust.
Vooral de sterrenbeelden en Ascendanten Maagd en Vissen voelen deze Nieuwe Maan, evenals de sterrenbeelden Tweelingen en Boogschutter.
De sterrenbeelden en Ascendanten Stier, Schorpioen en Waterman voelen vooral de negatieve invloed van Venus en Mars, waardoor het voor deze tekens een minder romantische fase wordt. Relaties die niet meer werken, zullen het komende half jaar waarschijnlijk verbroken worden.
Wanneer we de aandacht meer op onszelf leggen en vooral kijken naar onze dagbesteding en levenswijze, dan halen we het beste uit deze periode. Daarnaast mogen we bepaalde ambities koesteren en wat onze carrière betreft flink aan de weg gaan timmeren.
Happy New Moon!
©astromedium annette kok

Google Translate

The New Moon of September 9 stands in 17 degrees Virgo, with Mercury also in Virgo at 6 degrees. All three planets emphasize the importance of having work, daily activities and good health. This New Moon is particularly important to look at our health. We now get the chance to work on our condition; adopt a new lifestyle. The sign Virgo would like to arrange everything and keep it in order. We may begin with this New Moon to bring our daily lives in order, in order to get more powerful and spiritual. Applying structure, following a different diet, rest, order, cleanliness and regularity. In half a year we will see the results.
You may need to create lists, plan, strictly observe what is on our to do list. We are finished with chaos, fatigue, excess, bad habits. We have noticed lately that we are not productive. We feel lived, and are more concerned with others than with ourselves. The work pressure is high. Our paid jobs now require a lot from us; our schedule offers almost no room for relaxation or for sporting activities. Social Media creates unnecessary time loss and addictions.
That must change.
We are going to pay more attention to our nutrition. Virgo loves pure, healthy, no prepared packages, meals and the like, but fresh and simple.
Fishing as an opposite pole with Neptune makes us susceptible to addictions. We want to tackle that. It will not be easy, but with the help of the planets we will succeed.
The planets Uranus and Saturn make a beautiful triangle during this New Moon. Admittedly, we will have to work hard, but in this case it will yield something to us. Uranus will bring us personal growth and happiness.
The Node points to the importance of creative expressions. Find the child in ourselves, as well as having a happy family life, taking care of [own or other people] children; or grandchildren or [pets].
It is very important to start a nice hobby during this New Moon, to pick up a musical or creative project again; starting with a sport.
Pluto points to the importance of having close friends; our social network. Because Mars is nearby and very negative, it can come to confrontations with certain friends or with colleagues over the next six months.
Venus is unfortunately very bad, which is not good for romance and eroticism. Venus makes a square with Mars, and is opposed to Uranus.
The consequence is; many differences of opinion with the partner, with some friends / colleagues, when matters and events are not consistent with our own interests.
In addition, Venus also reverses the coming half year, which makes this Retrogrades feel that we are devoid of love. The purpose of this is to find love for ourselves. Of course, during this phase we can also see lovers of our lives again, but nothing is more important than the development of feelings of self-love.
Pisces opposition brings confusion, makes everything a bit foggy.
With Neptune we always have the idea of ​​sacrificing ourselves for others or for our work. We become detached because of this and we no longer know who we are ourselves.
Yet the New Moon does not focus on finding our identity and individuality, but on finding our strength, health, zest for life.
Especially the constellations and Ascendants Virgo and Pisces feel this New Moon, as do the constellations Gemini and Sagittarius.
The constellations and Ascendants Taurus, Scorpio and Aquarius especially feel the negative influence of Venus and Mars, making it a less romantic phase for these signs. Relationships that no longer work will probably be broken in the next six months.
When we focus more on ourselves and especially look at our daily activities and lifestyle, we get the best out of this period. In addition, we may cherish certain ambitions and make a lot of progress on our career.
Happy New Moon!
© astromedium annette kok

Der Neumond vom 9. September steht in 17 Grad Jungfrau, mit Merkur auch in Jungfrau bei 6 Grad. Alle drei Planeten betonen die Wichtigkeit von Arbeit, täglichen Aktivitäten und guter Gesundheit. Dieser Neumond ist besonders wichtig, um unsere Gesundheit zu betrachten. Wir bekommen jetzt die Chance, an unserem Zustand zu arbeiten; einen neuen Lebensstil annehmen. Das Zeichen Jungfrau möchte alles arrangieren und in Ordnung halten. Wir können mit diesem Neumond beginnen, um unser tägliches Leben in Ordnung zu bringen, um stärker und spiritueller zu werden. Struktur anwenden, nach einer anderen Diät, Ruhe, Ordnung, Sauberkeit und Regelmäßigkeit. In einem halben Jahr werden wir die Ergebnisse sehen.
Sie müssen möglicherweise Listen erstellen, planen, strikt beobachten, was auf unserer Aufgabenliste steht. Wir sind fertig mit Chaos, Müdigkeit, Exzess, schlechten Angewohnheiten. Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass wir nicht produktiv sind. Wir fühlen uns gelebt und sind mehr mit anderen als mit uns selbst beschäftigt. Der Arbeitsdruck ist hoch. Unsere bezahlten Jobs verlangen jetzt viel von uns; Unser Stundenplan bietet fast keinen Raum für Entspannung oder sportliche Aktivitäten. Social Media verursacht unnötigen Zeitverlust und Süchte.
Das muss sich ändern.
Wir werden unserer Ernährung mehr Aufmerksamkeit schenken. Jungfrau liebt rein, gesund, keine vorbereiteten Pakete, Mahlzeiten und dergleichen, aber frisch und einfach.
Angeln als Gegenpol mit Neptun macht uns anfällig für Süchte. Das wollen wir angehen. Es wird nicht einfach sein, aber mit Hilfe der Planeten werden wir Erfolg haben.
Die Planeten Uranus und Saturn bilden während dieses Neumondes ein schönes Dreieck. Zugegeben, wir werden hart arbeiten müssen, aber in diesem Fall wird es etwas für uns bringen. Uranus wird uns persönliches Wachstum und Glück bringen.
Der Knoten weist auf die Wichtigkeit von kreativen Ausdrücken hin. Finden Sie das Kind in uns selbst, sowie ein glückliches Familienleben, das sich um [eigene oder andere] Kinder kümmert; oder Enkel oder [Haustiere].
Es ist sehr wichtig, während dieses Neumondes ein schönes Hobby zu starten, um wieder ein musikalisches oder kreatives Projekt aufzunehmen; mit einem Sport beginnen.
Pluto weist auf die Wichtigkeit enger Freunde hin; unser soziales Netzwerk. Da Mars in der Nähe und sehr negativ ist, kann es in den nächsten sechs Monaten zu Konfrontationen mit bestimmten Freunden oder mit Kollegen kommen.
Venus ist leider sehr schlecht, was nicht gut für Romantik und Erotik ist. Venus macht ein Quadrat mit Mars und ist gegen Uranus.
Das Ergebnis ist; viele Meinungsverschiedenheiten mit dem Partner, mit einigen Freunden / Kollegen, wenn Angelegenheiten und Ereignisse nicht mit unseren eigenen Interessen übereinstimmen.
Darüber hinaus kehrt Venus auch das kommende halbe Jahr um, was dieses Retrogrades Gefühl gibt, dass wir ohne Liebe sind. Der Zweck davon ist, Liebe für uns selbst zu finden. Natürlich können wir in dieser Phase auch wieder Liebhaber unseres Lebens sehen, aber nichts ist wichtiger als die Entwicklung von Gefühlen der Selbstliebe.
Fische Opposition bringt Verwirrung, macht alles ein bisschen neblig.
Mit Neptune haben wir immer die Idee, uns für andere oder für unsere Arbeit zu opfern. Wir trennen uns deswegen und wir wissen nicht mehr, wer wir selbst sind.
Doch der Neumond konzentriert sich nicht darauf, unsere Identität und Individualität zu finden, sondern auf unsere Stärke, Gesundheit, Lebensfreude.
Vor allem die Sternbilder und Aszendenten Jungfrau und Fische fühlen diesen Neumond, ebenso die Konstellationen Zwillinge und Schütze.
Die Konstellationen und Aszendenten Taurus, Skorpion und Wassermann spüren besonders den negativen Einfluss von Venus und Mars, was diese Zeichen weniger romantisch erscheinen lässt. Beziehungen, die nicht mehr funktionieren, werden wahrscheinlich in den nächsten sechs Monaten durchbrochen.
Wenn wir uns mehr auf uns selbst konzentrieren und vor allem unsere täglichen Aktivitäten und unseren Lebensstil betrachten, bekommen wir das Beste aus dieser Zeit. Darüber hinaus können wir bestimmte Ambitionen schätzen und viele Fortschritte in unserer Karriere machen.
Frohes neues Mond!
© astromedium annette kok

IMG_3888