27 Aug. De Maan staat dicht bij Neptunus, er staan twee hele mooie driehoeken in de horoscoop van vandaag, nml de Maan, Neptunus naar Jupiter en in mindere mate de Node [water]. En de driehoek in aarde met de Zon, Saturnus en Uranus. Dit geeft ons vele mogelijkheden, maar roept ook [positieve] spanning op. Er is potentieel, maar wat doen we ermee, en wat kunnen we ermee?

28 Aug. De Maan staat dicht bij Cgiron. Ditmaal is dat minder erg, omdat er mooie aspecten worden gemaakt. Toch voelen we het wel, en het maakt ons enigszins melancholisch. We denken met weemoed aan het verleden of aan mensen en situaties van vroeger.

29 Aug. De Maan staat in Ram en hierdoor voelt de energie een stuk actiever aan. Bovendien loopt Mars weer vooruit, terwijl de planeet nog wel OOB [out of bound] is. Hierdoor is de energie hefit, waardoor we de sfeer als geladen, emotioneel of frustrerend kunnen ervaren. In het beste geval geeft het ons uithoudingsvermogen en meer energie, waardoor we op fysiek vlak weer meer kunnen presteren.

30 Aug. De Maan in Ram staat oppositie met Venus in Weegschaal. Hierdoor kunnen we op relationeel vlak strijd krijgen. Onze belangen botsen nu met andermans belangen of andersom. Mercurius staat deels gunstig, waardoor er voorzichtig over gepraat kan worden.

31 Aug. De Maan dicht bij Uranus maakt nu deel uit van het mooie Aardedriehoek tussen de Zon en Saturnus. Een dag met een gouden randje!
©astromedium annette kok

Google Translate

27 Aug. The Moon is close to Neptune, there are two very beautiful triangles in the horoscope of today, nml the Moon, Neptune to Jupiter and to a lesser extent the Node [water]. And the triangle in earth with the Sun, Saturn and Uranus. This gives us many possibilities, but also raises [positive] tension. There is potential, but what do we do with it, and what can we do with it?

28 Aug. The Moon is close to Cgiron. This time is less bad, because beautiful aspects are made. Yet we feel it, and it makes us somewhat melancholy. We think with melancholy about the past or people and situations from the past.

29 Aug. The Moon is in Aries and because of this the energy feels a lot more active. In addition, Mars is moving forward again, while the planet is still OOB [out of bound]. As a result, the energy is hefit, so we can experience the atmosphere as charged, emotional or frustrating. At best, it gives us stamina and more energy, allowing us to perform more on the physical level.

30 Aug. The Moon in Aries is opposed to Venus in Libra. This allows us to struggle on a relational level. Our interests now collide with other people’s interests or vice versa. Mercury is partly favorable, so it can be talked about carefully.

31 Aug. The Moon close to Uranus is now part of the beautiful Earth Triangle between the Sun and Saturn. A day with a golden edge!
© astromedium annette kok

27. August Der Mond ist in der Nähe Neptune gibt es zwei schöner Dreiecken in der Tabelle heute, nml Mond, Neptun, Jupiter und in geringerem Maße auch die Knoten [Wasser]. Und das Dreieck in der Erde mit der Sonne, Saturn und Uranus. Das gibt uns viele Möglichkeiten, aber auch [positive] Spannung. Es gibt Potenzial, aber was machen wir damit und was können wir damit machen?

28. August Der Mond ist in der Nähe von Cgiron. Diese Zeit ist weniger schlecht, weil schöne Aspekte gemacht werden. Aber wir fühlen es, und es macht uns etwas melancholisch. Wir denken mit Melancholie über die Vergangenheit oder Menschen und Situationen aus der Vergangenheit.

29. August Der Mond ist im Widder und deshalb fühlt sich die Energie viel aktiver an. Außerdem bewegt sich der Mars wieder vorwärts, während der Planet immer noch OOB ist. Infolgedessen ist die Energie heil, so können wir die Atmosphäre als geladen, emotional oder frustrierend erleben. Im besten Fall gibt es uns Ausdauer und mehr Energie, so dass wir mehr auf der körperlichen Ebene leisten können.

30. August Der Mond im Widder steht der Venus in der Waage gegenüber. Dies ermöglicht es uns, auf einer relationalen Ebene zu kämpfen. Unsere Interessen kollidieren jetzt mit den Interessen anderer oder umgekehrt. Merkur ist teilweise günstig, daher kann man vorsichtig darüber sprechen.

31. Aug. Der Mond in der Nähe von Uranus ist jetzt Teil des schönen Erddreiecks zwischen Sonne und Saturn. Ein Tag mit einem goldenen Rand!
© astromedium annette kok

IMG_3228

Advertentie