26 Aug. De Volle Maan heeft enkele mooie kenmerken. De Zon vormt een mooie Aardedriehoek mat Uranus en Saturnus, bijna op de graad gelijk. Uranus en Saturnus staan 2 graden, resp. in Stier en Steenbok, terwijl de Zon 3 graden Maagd staat met daar tegenover Vissen op 3 graden Vissen. Hierdoor wordt er ook een mooie “vlieger” gevormd in de horoscoop. Dit is altijd uitzonderlijk en geeft extra positieve kracht aan de Volle Maan.
Jupiter staat ten tijde van de Volle Maan, ongeveer rond 13 uur 56, dicht bij de Ascendant en er wordt een mooie driehoek gemakt met Neptunus.
In tegenstelling met de Nieuwe Maan van 14 dagen terug, worden we niet op maatschappelijk vlak uitgedaagd. Omdat de Nieuwe Maan staat voor een nieuw begin en een Volle Maan voor een afronding, kan dat de oorzaak zijn. Het traject dat we het afgelopen half jaar afgelegd hebben, is van een andere orde dan het traject dat we straks gaan bewandelen [Nieuwe Maan].
De Volle Maan lijkt ons juist uit te dagen om meer tijd voor onszelf te reserveren, te genieten, de natuur in te trekken, de stilte en de rust op te zoeken en beter voor onze gezondheid te zorgen.
We mogen terugblikken of we dat de afgelopen tijd gedaan hebben.
Daarnaast is communicatie erg belangrijk, de omgang met onze familie, broers en zussen, oppervlakkige contacten, maar ook met de buren.
Mercurius is nog maar pas uit zijn Retrogradestand en nog niet uit de schaduwfase. Communicatie komt moeizaam op gang. We voelen ons wellicht slecht begrepen, eenzaam of genegeerd.
Vriendschappen zijn belangrijk, ons sociale netwerk; dat we daar plezier aan beleven.
Voor enkelen onder ons is studie nu heel belangrijk.
Een leuke bijkomstigheid is, dat we massaal weer meer willen sparen.
Happy Full Moon!
©astromedium annette kok

Google Translate

26 Aug. The Full Moon has some nice features. The Sun forms a beautiful Earth Triangle mat Uranus and Saturn, almost equal to the degree. Uranus and Saturn are 2 degrees, resp. in Taurus and Capricorn, while the Sun is 3 degrees Virgo with opposite of them Fishing on 3 degrees of Pisces. This also creates a beautiful “kite” in the horoscope. This is always exceptional and gives extra positive power to the Full Moon.
Jupiter is close to the Ascendant at the time of the Full Moon, around 1.35 pm, and a beautiful triangle is made with Neptune.
In contrast with the New Moon from 14 days ago, we are not challenged on a social level. Because the New Moon stands for a new beginning and a Full Moon for a rounding, that may be the cause. The trajectory that we have completed over the past six months is of a different order than the route that we will soon follow [New Moon].
The Full Moon seems to challenge us to reserve more time for ourselves, to enjoy ourselves, to go into nature, to seek silence and peace and to take better care of our health.
We can look back on whether we have done that recently.
In addition, communication is very important, the interaction with our family, brothers and sisters, superficial contacts, but also with the neighbors.
Mercury is only just out of its Retrograd state and not yet out of the shadow phase. Communication is difficult to get started. We may feel poorly understood, lonely or ignored.
Friendships are important, our social network; that we enjoy it.
For some of us, study is now very important.
A nice extra is that we want to save more in bulk.
Happy Full Moon!
© astromedium annette kok

26. August Der Vollmond hat einige nette Eigenschaften. Die Sonne bildet ein wunderschönes Erddreieck mit Uranus und Saturn, fast gleich dem Grad. Uranus und Saturn sind 2 Grad resp. in Stier und Steinbock, während die Sonne 3 Grad Jungfrau mit gegenüber von ihnen Fischen auf 3 Grad Fische ist. Dies schafft auch einen schönen “Drachen” im Horoskop. Dies ist immer außergewöhnlich und gibt dem Vollmond zusätzliche positive Kraft.
Jupiter ist nahe dem Aszendenten zur Zeit des Vollmonds, etwa 13.35 Uhr, und ein schönes Dreieck ist mit Neptun gemacht.
Im Gegensatz zum Neumond vor 14 Tagen werden wir auf sozialer Ebene nicht herausgefordert. Da der Neumond für einen Neubeginn steht und ein Vollmond für eine Rundung, kann das die Ursache sein. Die Flugbahn, die wir in den letzten sechs Monaten zurückgelegt haben, ist anders als die Route, der wir bald folgen werden [New Moon].
Der Vollmond scheint uns herauszufordern, mehr Zeit für uns selbst zu reservieren, uns zu amüsieren, in die Natur zu gehen, Stille und Frieden zu suchen und sich besser um unsere Gesundheit zu kümmern.
Wir können darauf zurückblicken, ob wir das kürzlich getan haben.
Außerdem ist Kommunikation sehr wichtig, die Interaktion mit unserer Familie, Geschwistern, oberflächlichen Kontakten, aber auch mit den Nachbarn.
Merkur ist gerade erst aus seinem Retrograd-Zustand und noch nicht aus der Schattenphase. Kommunikation ist schwierig zu beginnen. Wir fühlen uns vielleicht schlecht verstanden, einsam oder ignoriert.
Freundschaften sind wichtig, unser soziales Netzwerk; dass wir es genießen.
Für einige von uns ist das Lernen jetzt sehr wichtig.
Ein nettes Extra ist, dass wir mehr in Massen speichern möchten.
Glücklicher Vollmond!
© astromedium annette kok

IMG_3973

 

Advertentie