11 Aug. Er vindt een Gedeeltelijke Zonsverduistering plaats met de Nieuwe Maan. De Zon en Maan staan op 18 graden 42 graden Leeuw, met Mercurius op 14 graden vlakbij. Mercurius is daarbij Retrograde. Ook de Node op 5 graden Leeuw staat vlakbij. Dit is wederom een belangrijke Nieuwe Maan, waarbij we de voorbije gevoelens van de vorige Nieuwe Maan en de Totale Maaneclips van 14 dagen terug kunnen integreren in dit moment. De horoscooptekening laat een ambitieuze tekening zien. Het komende half jaar gaan we met onze talenten aan de slag en wij willen hogerop komen. We wachten al een poosje op een doorbraak, maar met de Node er vlak bij, laat dat niet meer lang op zich wachten. Mercurius Retrograde geeft aan, dat we nu heel goed een [vorig] project kunnen oppakken. Bij deze Nieuwe Maan hebben we geen hinder van Mars. De orbs van de graden zijn te ver weg.  Wat wel opvalt is, dat de Zwarte Maan exact aligned staat met Mars Retrograde. Het kan ons iets vertellen over de energie waar we onze aandacht op moeten richten. Dat is niet aan ons huis en omgeving, want dat past niet bij deze Nieuwe Maan. Frustratie omtrent rommel, of de huiselijke situatie laten we het liefst achter ons en besteden we weinig aandacht aan. Ook Pluto op cups IC helpt niet mee om een huiselijke sfeer te creëren. Familie kan nu lastig zijn en veel druk op ons uitoefenen, bijna manipulatief. Mars [en Lilith] staan vierkant met Uranus. Relationeel gezien niet de beste tijd om voor romantiek en avontuur te zorgen. Alhoewel Mars wel gunstig naar Venus staat [dus toch een klein beetje romantiek op zijn tijd] staat Venus zelf oppositie met Cheiron in Ram. Cheiron staat in de horoscooptekening in huis 6. We kunnen het komende half jaar beter wel aandacht besteden aan onze gezondheid. Op tijd een pauze inlassen, momenten van ontspannign creëren, want de samenstand van de Zon en Maan kan ons opzwepen om alle aandaht aan ons werk te besteden. Wanneer we een maatschappelijke doorbraak te veel nastreven, dan blijft succes uit. De balans tussen relaxt leven en ook aan onze carrière werken, daar ligt het geheim. We zijn pas gelukkig, wanneer we een balans hebben gevonden in onze huiselijke situatie, ons welzijn, en het respect dat we krijgen door ons werkzame leven. Dat is tot nu toe misschien uitgebleven, maar dat dwingen we nu af. Niemand die nog over ons heenloopt, of ons als vloermatje gaat gebruiken. Met vier planeten in Leeuw willen we het podium, willen we de eerste plaats en gaan we brullen, wanneer we onheus behandeld worden. Goede wijn behoeft geen krans, maar aan de andere kant maakt onbekend ook onbemind. En we willen onszelf zichtbaar maken. Met dat gegeven gaan we het komende half jaar aan de slag. Het accent komt dus100% op onze carrière te liggen, of op onze maatschappelijke status. Dus we halen ook veel voldoening uit vrijwilligerswerk. De Maan, heerser van ons carrièrehuis staat ook in huis 10 van carrière, dus staat erg sterk. Dus we laten ons niet afleiden, we gaan met onze talenten en onze missie aan de slag.  We hebben geen tijd voor onbenulligheden. Er is werk aan de winkel.
Met Jupiter in huis 2, in een mooie driehoek naar Neptunus en de Midhemel gaan we massaal meer bereiken, lees verdienen. Voor de economie is het een goede ontwinkeling. Ook mondiaal doen we het erg goed. Met Neptunus in huis 5 kunnen we onze verborgen talenten goed aanboren en de publiciteit opzoeken. Een goede stand voor sporters, musici, kunstenaars, artiesten, schrijvers.
Happy New Moon and Ecips.
©astromedium annette kok

Google Translate

11 Aug. A Partial Solar Eclipse takes place with the New Moon. The Sun and Moon are at 18 degrees 42 degrees Leo, with Mercury at 14 degrees close by. Mercury is Retrograde. The Node at 5 degrees Leo is also nearby. This is another important New Moon, in which we can integrate the past feelings of the previous New Moon and the Totoale Lunar Eclipse of 14 days into this moment. The horoscope drawing shows an ambitious drawing. We are going to work with our talents in the coming six months and we want to come up higher. We have been waiting for a while for a breakthrough, but with the Node close by, that does not take long anymore. Mercury Retrograde indicates that we can now pick up a [previous] project very well. At this New Moon we have no hindrance from Mars. The cups of the degrees are too far away. What is striking is that the Black Moon is exactly aligned with Mars Retrograde. It can tell us something about the energy that we need to focus our attention on. That is not our home and surroundings, because that does not fit with this New Moon. Frustration about rubbish, or the domestic situation we prefer to leave behind us and pay little attention to. Also Pluto on cups IC does not help to create a homely atmosphere. Family can be difficult now and put a lot of pressure on us, almost manipulative. Mars [and Lilith] are square with Uranus. Relatively speaking, not the best time for romance and adventure. Although Mars is favorable to Venus [so a little bit of romance at his time], Venus himself is opposed to Cheiron in Aries. Chiron is in the horoscope drawing in house 6. We can better pay attention to our health in the coming six months. To take a break in time, create moments of relaxation, because the conjunction of the Sun and Moon can stimulate us to spend all our time on our work. If we pursue too much of a social breakthrough, success will continue. The balsn between relaxed living and working on our career, that’s where the secret lies. We are only happy when we have found a balance in our domestic situation, our well-being, and the respect we get through our working life. That may have been absent so far, but we are now compelling that. No one who is still walking over us, or is going to use us as a floor mat. With four planets in Leo we want the opodium, we want the first place and we will roar, when we are treated oinheus. Good wine does not need a wreath, but on the other hand unknown also makes unloved. And we want to make ourselves visible. With that data we will start working in the next six months. The accent is therefore 100% on our career, or on our social status. So we also get a lot of satisfaction from volunteering. The Moon, ruler of our career home is also in house 10 of career, so it is very strong. So we are not distracted, we are going to work with our talents and our mission. We do not have time for trivia. There is work to be done.
With Jupiter in house 2, in a beautiful triangle to Neptune and the Midhemel we are going to achieve more, earn earning. It is a good development for the economy. We also do very well globally. With Neptune in house 5 we can tap our hidden talents and look for publicity. A good stand for athletes, mi = usici, artists, artists, writers.
Happy New Moon and Ecips.
© astromedium annette kok

11. Aug. Eine partielle Sonnenfinsternis findet mit dem Neumond statt. Die Sonne und der Mond sind bei 18 Grad 42 Grad Leo, mit Merkur bei 14 Grad in der Nähe. Quecksilber ist retrograd. Der Knoten bei 5 Grad Leo ist ebenfalls in der Nähe. Dies ist ein weiterer wichtiger Neumond, in den wir die vergangenen Gefühle des vorherigen Neumonds und der Totoale Mondfinsternis von 14 Tagen in diesen Moment integrieren können. Die Horoskopzeichnung zeigt eine ehrgeizige Zeichnung. Wir werden in den kommenden sechs Monaten mit unseren Talenten arbeiten und wir wollen höher kommen. Wir haben eine Weile auf einen Durchbruch gewartet, aber mit dem Knoten in der Nähe dauert das nicht mehr lange. Mercury Retrograde zeigt an, dass wir nun ein [vorheriges] Projekt sehr gut aufnehmen können. Auf diesem Neumond haben wir keine Hindernisse vom Mars. Die Tassen der Abschlüsse sind zu weit weg. Auffallend ist, dass der Schwarze Mond exakt auf Mars Retrograde ausgerichtet ist. Es kann uns etwas über die Energie erzählen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten müssen. Das ist nicht unsere Heimat und Umgebung, denn das passt nicht zu diesem Neumond. Frust über Müll oder die häusliche Situation, die wir lieber hinter uns lassen und wenig Aufmerksamkeit schenken. Auch Pluto auf Tassen IC trägt nicht dazu bei, eine wohnliche Atmosphäre zu schaffen. Familie kann jetzt schwierig sein und viel Druck auf uns ausüben, fast manipulativ. Mars [und Lilith] sind quadratisch mit Uranus. Relativ gesehen, nicht die beste Zeit für Romantik und Abenteuer. Obwohl Mars für Venus [so ein wenig Romantik zu seiner Zeit] günstig ist, ist Venus selbst gegen Cheiron im Widder. Chiron ist in der Horoskopzeichnung in Haus 6. Wir können in den kommenden sechs Monaten besser auf unsere Gesundheit achten. Machen Sie Momente der Entspannung, um eine Pause in der Zeit zu machen, denn die Konjunktion von Sonne und Mond kann uns dazu anregen, unsere ganze Zeit mit unserer Arbeit zu verbringen. Wenn wir einen zu großen sozialen Durchbruch erzielen, wird der Erfolg weitergehen. Die Balance zwischen entspanntem Leben und Arbeiten an unserer Karriere, da liegt das Geheimnis. Wir sind nur glücklich, wenn wir in unserer häuslichen Situation, unserem Wohlbefinden und dem Respekt, den wir durch unser Arbeitsleben erfahren, ein Gleichgewicht gefunden haben. Das war bisher vielleicht nicht vorhanden, aber wir zwingen das jetzt. Niemand, der immer noch über uns läuft oder uns als Bodenmatte benutzen wird. Mit vier Planeten im Leo wollen wir das Opodium, wir wollen den ersten Platz und wir werden brüllen, wenn wir oinheus behandelt werden. Guter Wein braucht keinen Kranz, aber auf der anderen Seite macht Unbekannt auch ungeliebt. Und wir wollen uns sichtbar machen. Mit diesen Daten werden wir in den nächsten sechs Monaten anfangen zu arbeiten. Der Akzent liegt daher zu 100% auf unserer Karriere oder auf unserem sozialen Status. Wir haben also auch viel Freude an der Freiwilligenarbeit. Der Mond, Herrscher unserer Karriere zu Hause ist auch in Haus 10 der Karriere, also ist es sehr stark. Wir sind also nicht abgelenkt, sondern arbeiten mit unseren Talenten und unserer Mission. Wir haben keine Zeit für Kleinigkeiten. Es gibt Arbeit zu tun.
Mit Jupiter in Haus 2, in einem schönen Dreieck zu Neptun und dem Midhemel, werden wir mehr erreichen, verdienen. Es ist eine gute Entwicklung für die Wirtschaft. Wir machen uns auch weltweit sehr gut. Mit Neptune in House 5 können wir unsere verborgenen Talente erschließen und nach Publicity suchen. Ein guter Stand für Sportler, mi = usici, Künstler, Künstler, Schriftsteller.
Glücklicher Neumond und Ezips.
© astromedium annette kok

16826117_10154074104251853_3078959405048738412_o