6 Aug. De Zon en Mercurius staan op slechts 4 graden van elkaar verwijderd, waardoor de Retrograde Mercurius binnen de verbrandingssfeer van de Zon omt. Verkeer kan verstoord raken en communicatie loopt mis. Er is ook iets mis met electriciteit. Jupiter staat op nog geen graad na driehoek met Neptunus. Dit is gunstig. De Maan staat in Tweelingen, maar niet gunstig.

7 Aug. De Maan gaat een confrontatie aan met Saturnus. Dit maakt ons iets neerslachtig, vermoeid ook. In de avond knappen we op, met een mooie driehoek naar Jupiter en Neptunus in het vooruitzicht. Venus is het teken Weegschaal ingegaan en daar voelt deze planeet zich prima bij.

8 Aug. De Maan staat nu oppositie met Pluto, evenmin een fijne stand. We kunnen ons genegeerd voelen of zelf verontwaardigd. Mogelijk hebben we gevoelens van teleurstelling over iemand. Met Mercurius Retrograde {en Mars} en binnen de verbrandingssfeer van de Zon, kan het een misverstand betreffen. Relationeel gezien kan er een crisis zijn, vooral vanwege het vierkant van Venus naar Saturnus.

9 Aug. Mercurius loopt nu zelfs achter de Zon en samen maken ze een vierkant naar Jupiter. De Maan tussen een oppositie naar Pluto en Mars voelt zich evenmin prettig onder de huidige planeetstanden. Wees voorzichtig met hetgeen je zegt of typt of schrijft.

10 Aug. De Maan gaat een conjunctie aan met de Node. De negatieve energie van de oppositie naar Mars werkt nog na. We kunnen ons verontwaardig voelen en nemen ons voor om te veranderen. Gevoelens lopen hoog op, vooral omdat het 11 aug. een Nieuwe Maan is en een gedeeltelijke Zoneclips.

11 Aug. Er is een gedeeltelijke Zonsverduistering. Helaas in Noord-Europa niet te zien, maar we voelen deze energie wel. Met de Node en Mercurius dicht bij de Nieuwe Maan nemen we ons zaken voor, waar we het komende half jaar aan gaan werken.

12 Aug. Met de Maan in Maagd is de energie iets rustiger, alhoewel er alweer een oppositie naar Neptunus verwacht wordt. Dit aspect wordt gelukkig afgezwakt door een mooi aspect naar Jupiter.
Fijne week!
©astromedium annette kok

Google Translate

6 Aug. The Sun and Mercury are only 4 degrees apart, making the Retrograde Mercury within the Sun’s combustion sphere. Traffic can get disturbed and communication goes wrong. There is also something wrong with electricity. Jupiter is less than a degree after triangle with Neptune. This is favorable. The Moon is in Gemini, but not favorable.

7 Aug. The Moon is facing a confrontation with Saturn. This makes us slightly depressed, tired too. In the evening we break up, with a nice triangle to Jupiter and Neptunus in prospect. Venus has entered the sign Libra and this planet feels fine.

8 Aug. The Moon is now opposed to Pluto, nor is it a fine stand. We can feel ignored or indignant ourselves. We may have feelings of disappointment about someone. With Mercury Retrograde {and Mars} and within the combustion sphere of the Sun, it can be a misunderstanding. Relatively speaking there can be a crisis, especially because of the square from Venus to Saturn.

9 Aug. Mercury now even runs behind the Sun and together they make a square to Jupiter. The Moon between an opposition to Pluto and Mars does not feel comfortable under the current planetary positions either. Be careful with what you say or type or write.

10 Aug. The Moon enters into a conjunction with the Node. The negative energy of the opposition to Mars is still working. We can feel disquieted and we are prepared to change. Feelings are running high, especially since the 11th of August is a New Moon and a partial Zoneclips.

11 Aug. There is a partial Solar Eclipse. Unfortunately not to be seen in Northern Europe, but we do feel this energy. With the Node and Mercury close to the New Moon we take care of things that we are going to work on for the next six months.

12 Aug. With the Moon in Virgo, the energy is somewhat quieter, although there is already an opposition to Neptune expected. Fortunately, this aspect is weakened by a nice aspect to Jupiter.
Nice week!
© astromedium annette kok

6. August Die Sonne und das Quecksilber sind nur 4 Grad voneinander entfernt, wodurch das retrograde Quecksilber innerhalb der Verbrennungskugel der Sonne liegt.Der Verkehr kann gestört werden und die Kommunikation scheitert. Mit Elektrizität stimmt auch etwas nicht. Jupiter ist weniger als ein Grad nach dem Dreieck mit Neptun. Dies ist günstig. Der Mond ist in Gemini, aber nicht günstig.

7. August Der Mond steht vor einer Konfrontation mit Saturn. Das macht uns leicht depressiv und müde. Am Abend brechen wir auf, mit einem schönen Dreieck zu Jupiter und Neptunus in Aussicht. Venus hat das Zeichen Waage betreten und dieser Planet fühlt sich gut an.

8. August Der Mond ist jetzt gegen Pluto, noch ist es ein schöner Stand. Wir können uns selbst ignoriert oder empört fühlen. Wir können Gefühle der Enttäuschung über jemanden haben. Mit Merkur Retrograde {und Mars} und in der Verbrennungskugel der Sonne kann es ein Missverständnis sein. Relativ gesehen kann es eine Krise geben, besonders wegen des Quadrates von Venus zu Saturn.

9. Aug. Merkur läuft jetzt sogar hinter der Sonne und zusammen bilden sie ein Quadrat zum Jupiter. Der Mond zwischen einer Opposition zu Pluto und Mars fühlt sich auch unter den gegenwärtigen planetaren Positionen nicht wohl. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst oder schreibst.

10. Aug. Der Mond tritt in eine Konjunktion mit dem Knoten ein. Die negative Energie der Opposition zum Mars funktioniert immer noch. Wir können uns beunruhigt fühlen und sind bereit, uns zu ändern. Die Gefühle sind hoch, besonders seit der 11. August ein Neumond und ein Teil der Zoneclips ist.

11. Aug. Es gibt eine partielle Sonnenfinsternis. Leider nicht in Nordeuropa zu sehen, aber wir spüren diese Energie. Mit dem Knoten und Merkur in der Nähe des Neumonds kümmern wir uns um Dinge, an denen wir in den nächsten sechs Monaten arbeiten werden.

12. August Mit dem Mond in der Jungfrau ist die Energie etwas ruhiger, obwohl bereits ein Widerstand gegen Neptun erwartet wird. Glücklicherweise ist dieser Aspekt durch einen schönen Aspekt gegenüber Jupiter geschwächt.
Glückliche Woche!
© astromedium annette kok

14705782_1103725836342653_7351539232275038022_n

 

Advertentie