In verband met de vakantieperiode een Weekly ipv een Daily:

2 Jul de Maan en Venus staan in oppositie samen en dit is niet heel gunstig. Zij versterken de negatieve krachten in elkaar, waardoor het de hele dag minder gezellig, avontuurlijk en romantisch kan worden. Gelukkig maakt de Zon veel goed en de Zon maakt wel gunstige aspecten. De Zon gaat meer over het ego, en de Maan over gevoel. Wat laat jij vandaag op een positieve manier overheersen?

3 Jul de Maan in Vissen en de Zon in Kreeft; twee watertekens, ze gaan beiden over gevoel en intuïtie, dus dat zit vandaag wel goed.  De Maan gaat in de middag dichter naar Neptunus toe en maakt een prachtige driehoek, oa naar Jupiter. Misschien overdrijven we een beetje, maar leuk is het wel.

4 Jul met de Maan nog steeds in Vissen gebruiken we de gunstige invloed van onze creatieve talenten. Jupiter staat dicht op het punt om weer vooruit te gaan. Langzaam maar zeker komen we weer in beter vaarwater.

5 Jul de Maan staat bij Cheiron en maakt een paar lelijke aspecten. Hierdoor hebben we een tijdelijke dip, helaas. Het ging juist zo goed, maar vandaag doen we een stapje terug. De Maan maakt vierkanten met de Zon en met Saturnus.
Gelukkig staat de Zon nog steeds uitzonderlijk goed, dus zal het niet op alle vlakken slecht gaan.

6 Jul met de Maan nog steeds in Ram zoeken we naar actie. We willen klusjes doen, fysiek bezig zijn en opschieten. We kunnen zelfs een beetje ongedurig zijn. Het gunstige aspect naar de Maan komt van Mercurius. Dit is goed voor een gezellig gesprekje.

7 Jul de Maan schuift naar Uranus; normaal gesproken een nogal bewogen stand, maar met de prachtige driehoek naar Venus kan onze dag bijna niet meer stuk. Ook de Zon staat geweldig. Een dag met een gouden randje.

8 Jul de Maan stevig in Stier, maar wel vierkant naar Mercurius. Wanneer we de conversatie een beetje luchtig houden, dan wordt het toch een gezellige zondag. Goed voor Bourgondische evenementen en gezellig samenzijn.
Fijne week!
©astromedium annette kok

Google Translate

n connection with the holiday period, a Weekly instead of a Daily:

2 Jul de Maan and Venus stand together in opposition and this is not very favorable. They strengthen the negative forces in each other, making it less fun, adventurous and romantic all day long. Fortunately, the Sun makes a lot of good and the Sun does create favorable aspects. The Sun is more about the ego, and the Moon about feeling. What makes you dominate in a positive way today?

3 Jul the Moon in Pisces and the Sun in Cancer; two water signs, they are both about feeling and intuition, so that’s okay today. The Moon goes closer to Neptune in the afternoon and makes a beautiful triangle, for example to Jupiter. Maybe we exaggerate a bit, but it is fun.

4 Jul with the Moon still in Pisces we use the positive influence of our creative talents. Jupiter is about to move forward again. Slowly but surely we come back into better waters.

5 Jul de Maan is at Chiron and makes some ugly aspects. Because of this we have a temporary dip, unfortunately. It went just that well, but today we take a step back. The Moon makes squares with the Sun and with Saturn.
Fortunately, the Sun is still exceptionally good, so it will not go bad in all areas.
6 Jul with the Moon still in Aries we are looking for action. We want to do chores, be physically busy and get along. We can even be a little bit impatient. The favorable aspect to the Moon comes from Mercury. This is good for a nice conversation.

7 Jul the Moon moves to Uranus; normally a rather moved position, but with the beautiful triangle to Venus our day can hardly break. The Sun is also great. A day with a golden edge.

8 Jul the Moon firmly in Taurus, but square to Mercury. If we keep the conversation a little light, it will be a nice Sunday. Good for Burgundian events and social gatherings.
Nice week!
© astromedium annette kok

In Verbindung mit der Ferienzeit, eine wöchentliche statt einer täglichen:

2 Jul de Maan und Venus stehen in Opposition zueinander und das ist nicht sehr günstig. Sie verstärken die negativen Kräfte in einander und machen den ganzen Tag weniger Spaß, Abenteuer und Romantik. Glücklicherweise macht die Sonne viel Gutes und die Sonne schafft günstige Aspekte. Die Sonne ist mehr über das Ego und der Mond über das Gefühl. Was lässt dich heute positiv dominieren?

3 Jul der Mond in Fische und die Sonne in Krebs; zwei Wasserzeichen, es geht um Gefühl und Intuition, also ist das heute in Ordnung. Der Mond geht am Nachmittag näher an Neptun heran und bildet ein schönes Dreieck, zum Beispiel zu Jupiter. Vielleicht übertreiben wir ein bisschen, aber es macht Spaß.

4 Jul mit dem Mond noch in Fische nutzen wir den positiven Einfluss unserer kreativen Talente. Jupiter ist dabei, sich wieder vorwärts zu bewegen. Langsam, aber sicher kommen wir wieder in bessere Gewässer.

5 Jul de Maan ist in Chiron und macht einige hässliche Aspekte. Aus diesem Grund haben wir leider einen temporären Sprung. Es ging so gut, aber heute machen wir einen Schritt zurück. Der Mond macht Quadrate mit der Sonne und mit Saturn.
Glücklicherweise ist die Sonne immer noch außergewöhnlich gut, also wird es nicht in allen Bereichen schlecht.
6 Jul mit dem Mond noch im Widder suchen wir nach Action. Wir wollen Hausarbeiten machen, körperlich beschäftigt sein und miteinander auskommen. Wir können sogar ein bisschen ungeduldig sein. Der günstige Aspekt für den Mond kommt von Merkur. Das ist gut für eine nette Unterhaltung.

7 Jul der Mond zieht nach Uranus; normalerweise eine ziemlich bewegte Position, aber mit dem schönen Dreieck zur Venus kann unser Tag kaum brechen. Die Sonne ist auch großartig. Ein Tag mit einem goldenen Rand.

8 Jul der Mond fest im Stier, aber quadratisch zum Merkur. Wenn wir das Gespräch ein wenig belasten, wird es ein schöner Sonntag. Gut für burgundische Veranstaltungen und gesellschaftliche Veranstaltungen.
Glückliche Woche!
© astromedium annette kok

1912502_446137795519600_1256568094_n

 

Advertentie