27 Jun de Maan staat ongeveer tot 18 uur in het teken Boogschutter en gaat dan over naar het sterrenbeeld Steenbok. Dan volgt al snel de Volle Maan; rond 6 uur 52 in de ochtend van 28 juni.
De Maan staat in een teken waar zij zich niet prettig bij voelt, terwijl de Zon in het sterrenbeeld staat, dat bij de Maan hoort. Hierdoor werkt de Zon een beetje als de Maan en de Maan als de Zon. Dit kan verwarring geven; zeker voor de mensen die geboren zijn met de Zon of de Maan in de sterrenbeelden Steenbok en Kreeft.
27 Jun ervaren we spanningen in de vorm van onbegrip  vooral wat emotionele zaken betreft. Mercurius staat wel mooi; dus is het een goed idee om hier over te praten.
De Volle Maan zelf gaat over het thema opoffering versus dienstbaarheid. Waar worden we in onze behoefte om anderen bij te staan verstoord tot misbruikt, en waar hebben we het gevoel, dat er over onze grenzen wordt gegaan.
Met de Node en Venus mooi in Leeuw, mogen we ook meer aandacht schenken aan onze eigen behoeften en wensen.
De Maan dicht bij Saturnus en ook bij Pluto maakt de druk om te zorgen, hard te werken of aan onze verplichtingen te voldoen zwaar, maar het mag niet zo zijn, dat andermans probleem ons probleem wordt. Hierin zoeken we rond deze Volle Maan naar een balans en ronden we een fase af, waarbij we toch enigszins over onze grenzen zijn gegaan en te loyaal zijn geweest betreffende een hulpvraag; of gewoon naar de baas, want dat is ook mogelijk.
Fijne Volle Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

27 Jun the Moon is about 18 hours in the sign Sagittarius and then goes over to the constellation Capricorn. Then the Full Moon soon follows; around 6 o’clock 52 in the morning of June 28th.
The Moon is in a sign that she does not feel comfortable with, while the Sun is in the constellation that belongs to the Moon. This makes the Sun work a bit like the Moon and the Moon as the Sun. This can cause confusion; especially for the people born with the Sun or Moon in the constellations Capricorn and Cancer.
On 27 Jun we experience tensions in the form of incomprehension that we experience for our emotional affairs. Mercury is beautiful; so it’s a good idea to talk about this.
The Full Moon itself is about the tema sacrifice versus service. Where are we in our need to assist others disturbed to abuse, and where do we feel that our borders are being crossed.
With the Node and Venus beautiful in Leo, we may also pay more attention to our own needs and wishes.
The Moon close to Saturn and also at Pluto makes the pressure to take care of, work hard or fulfill our obligations heavily, but it should not be that someone else’s problem becomes our problem. In this we search for a balance around this Full Moon and we complete a phase, where we have gone somewhat beyond our limits and are loyal to a request for help; or just to the boss, because that is also possible.
Fine Full Moon!
© astromedium annette kok

Am 27. Juni ist der Mond ca. 18 Stunden im Zeichen Schütze und geht dann zum Sternbild Steinbock über. Dann folgt bald der Vollmond; um 6 Uhr 52 Uhr am Morgen des 28. Juni.
Der Mond ist in einem Zeichen, mit dem sie sich nicht wohl fühlt, während die Sonne im Sternbild des Mondes steht. Dies bewirkt, dass die Sonne ein wenig wie der Mond und der Mond wie die Sonne funktioniert. Dies kann zu Verwirrung führen. besonders für die Menschen, die mit der Sonne oder dem Mond in den Sternbildern Steinbock und Krebs geboren wurden.
Am 27. Juni erleben wir Spannungen in Form von Unverständnis, das wir für unsere emotionalen Angelegenheiten erfahren. Merkur ist schön; also ist es eine gute Idee, darüber zu sprechen.
Der Vollmond selbst handelt von dem Tema-Opfer gegen den Dienst. Wo sind wir in unserem Bedürfnis, anderen zu helfen, die durch Missbrauch gestört werden, und wo wir fühlen, dass unsere Grenzen überschritten werden?
Wenn der Knoten und die Venus in Leo schön sind, können wir auch mehr auf unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche achten.
Der Mond in der Nähe von Saturn und auch in Pluto macht den Druck, sich um uns zu kümmern, hart zu arbeiten oder unsere Verpflichtungen zu erfüllen, aber es sollte nicht sein, dass jemandes Problem zu unserem Problem wird. Dabei suchen wir nach einem Gleichgewicht um diesen Vollmond und schließen eine Phase ab, in der wir unsere Grenzen etwas überschritten haben und einer Bitte um Hilfe treu sind; oder nur an den Chef, denn das ist auch möglich.
Feiner Vollmond!
© astromedium annette kok

15069078_10153804247776853_466193042272421821_o