4 Jun de Maan staat in Waterman, maar wel heel mooi naar de Zon en Mercurius. Mercurius en de Zon zijn slechts 2 graden van elkaar verwijderd, waardoor verstandszaken overruled worden door gevoelszaken. Het dwingt ons meer naar onze intuïtie te luisteren. Vooral ook, omdat Venus nog profiteert van de mooie driehoek tussen Jupiter en Neptunus.
Venus staat 2 graden verwijderd van een jaarlijkse oppositie met Pluto, maar vanwege deze mooie driehoek zullen de invloeden afzwakken.
Vandaag mooie standen, zolang we ons gevoel de boventoon laten krijgen.
©astromedium annette kok

Google Translate

4 Jun the Moon is in Aquarius, but very beautiful to the Sun and Mercury. Mercury and the Sun are only 2 degrees apart, so intellectual matters are overruled by feelings. It forces us to listen more to our intuition. Especially because Venus still benefits from the beautiful triangle between Jupiter and Neptune.
Venus is 2 degrees away from an annual opposition with Pluto, but because of this beautiful triangle the influences will weaken.
Today nice positions, as long as we give our feeling the upper hand.
© astromedium annette kok

Am 4. Juni ist der Mond im Wassermann, aber sehr schön für die Sonne und Merkur. Merkur und Sonne sind nur 2 Grad voneinander entfernt, so dass intellektuelle Angelegenheiten durch Gefühle überstimmt werden. Es zwingt uns, mehr auf unsere Intuition zu hören. Vor allem, weil Venus immer noch von dem schönen Dreieck zwischen Jupiter und Neptun profitiert.
Venus ist 2 Grad von einer jährlichen Opposition mit Pluto entfernt, aber wegen dieses schönen Dreiecks werden die Einflüsse schwächer werden.
Heute schöne Stellungen, solange wir unserem Gefühl die Oberhand geben.
© astromedium annette kok

977311_315214068611974_135425072_o

Advertentie