7 en 8 Mei staat de Maan in het sterrenbeeld Waterman. Dit zorgt voor goede ideeën, maar ook wel voor gevoelens van opstand en frustratie.
8 Mei moeten we zelfs een vierkant met Jupiter trotseren. Jupiter loopt achteruit, waardoor we het gevoel hebben dat het geluk uitblijft op bepaalde vlakken. Ook de Zon staat ongunstig naar Jupiter en maakt een oppositie.
9 Mei zien we nog steeds deze standen, maar is de Maan naar het teken Vissen overgegaan. Er zijn veel negatieve aspecten; de Zon oppositie met Jupiter, vierkanten van oa. Pluto/Mars naar Uranus, en naar Mercurius.
Geen gunstige standen, waardoor we een minder positief gevoel of gedrag uitstralen.
©astromedium annette kok

Google Translate

On 7 and 8 May, the Moon is in the constellation Aquarius. This creates good ideas, but also for feelings of rebellion and frustration.
May 8, we even have to defy a square with Jupiter. Jupiter runs backwards, which gives us the feeling that happiness does not occur in certain areas. The Sun is also unfavorable to Jupiter and makes an opposition.
9 May we still see these positions, but the Moon has gone to the sign of Pisces.) There are many negative aspects: the Sun opposition with Jupiter, squares from, among others, Pluto / Mars to Uranus, and to Mercury.
No favorable positions, giving us a less positive feeling or behavior.
© astromedium annette kok

Am 7. und 8. Mai ist der Mond im Sternbild Wassermann. Das schafft gute Ideen, aber auch Gefühle von Rebellion und Frustration.
8. Mai, wir müssen sogar ein Quadrat mit Jupiter trotzen. Jupiter läuft rückwärts, was uns das Gefühl gibt, dass Glück in bestimmten Gebieten nicht auftritt. Die Sonne ist auch ungünstig für Jupiter und macht eine Opposition.
9 Mögen wir diese Positionen noch sehen, aber der Mond ist zum Zeichen der Fische gegangen.) Es gibt viele negative Aspekte: die Opposition der Sonne mit Jupiter, Quadrate von unter anderem Pluto / Mars zu Uranus und zu Merkur.
Keine günstigen Positionen, die uns ein weniger positives Gefühl oder Verhalten geben.
© astromedium annette kok

1026026_334124333387614_434614568_o

Advertentie