13 Apr. de Maan staat tussen Neptunus en Cheiron in. Dat is altijd een wat moeilijke stand wat emoties betreft. Het is dan lastig om de realiteit te bewaren. En vaak worden we overspoeld met herinneringen en emoties uit het verleden. De Maan staat wel heel mooi naar Venus en Mars, waardoor we goede betrekkingen hebben met onze dierbaren en ons geliefd en bemind voelen. Op romantisch vlak is het vandaag zeker geen mindere dag.

Weekend. De zaterdagochtend begint heftig met de Maan bij Cheiron en Mercurius. Mercurius loopt ook nog Retrograde. Dit is een stand, dat er veel oude koeien uit de sloot gehaald worden. Gesprekken gaan nu over zaken, die ons in het verleden gekwetst hebben. Met het vierkant naar Saturnus bij Mars, kunnen we iets te pietluttig zijn en te zwaar op de hand. De mooie aspecten onderling naar en met Venus en Mars maken het er verder geen slechte dag van, zeker niet wat de liefde aangaat.
Zondag kunnen we alvast hinder hebben van Venus die een oppositie aangaat met Jupiter, maar omdat beide planeten lichtbrengers zijn leidt het slechts tot mooie inzichten. Het vierkant tussen de Maan en Mercurius naar Mars en Saturnus samen met het vierkant van de Zon en Uranus naar Pluto zorgt voor meer frustratie en agressie. Ook mondiaal merken we hier iets van. Vandaag wederom een mooi aspect van Venus naar Mars. Voor diegenen, die hun rust weten te bewaren wordt het toch een aangename en gezellige dag. Vermijd twistzieke personen. Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

13 Apr. the Moon is between Neptune and Chiron. That is always a somewhat difficult position in terms of emotions. It is then difficult to preserve reality. And often we are flooded with memories and emotions from the past. The Moon is very beautiful to Venus and Mars, so we have good relations with our loved ones and feel loved and beloved. On a romantic level, it is certainly not a lesser day today.

Weekend. The Saturday morning starts violently with the Moon at Chiron and Mercury. Mercury also runs Retrograde. This is a stand, that many old cows are taken out of the ditch. Conversations are now about matters that have hurt us in the past. With the square to Saturn near Mars, we can be a little too fussy and too heavy on the hand. The beautiful aspects among themselves to and with Venus and Mars do not make it a bad day, certainly not for love.
On Sunday, we can already be bothered by Venus who has an opposition with Jupiter, but because both planets are light-emitters it only leads to beautiful insights. The square between the Moon and Mercury to Mars and Saturn along with the square of the Sun and Uranus to Pluto causes more frustration and aggression. We also see something about this globally. Today again a beautiful aspect from Venus to Mars. For those who know how to keep their peace, it will be a pleasant and pleasant day. Avoid quarrelsome people. Nice weekend!
© astromedium annette kok

13. April der Mond ist zwischen Neptun und Chiron. Das ist immer eine etwas schwierige Position in Bezug auf Emotionen. Es ist dann schwierig, die Realität zu bewahren. Und oft sind wir voller Erinnerungen und Emotionen aus der Vergangenheit. Der Mond ist sehr schön zu Venus und Mars, so haben wir gute Beziehungen zu unseren Lieben und fühlen uns geliebt und geliebt. Auf romantischer Ebene ist es heute sicherlich kein geringerer Tag.

Wochenende. Der Samstagmorgen beginnt heftig mit dem Mond bei Chiron und Mercury. Mercury läuft auch Retrograde. Dies ist ein Stand, bei dem viele alte Kühe aus dem Graben geholt werden. In Gesprächen geht es jetzt um Dinge, die uns in der Vergangenheit verletzt haben. Mit dem Quadrat zum Saturn in der Nähe von Mars können wir etwas zu pingelig und zu schwer auf der Hand sein. Die schönen Aspekte untereinander und mit Venus und Mars machen es nicht zu einem schlechten Tag, schon gar nicht für die Liebe.
Am Sonntag kann uns schon die Venus stören, die eine Opposition mit Jupiter hat, aber weil beide Planeten Lichtemitter sind, führt sie nur zu schönen Einsichten. Das Quadrat zwischen dem Mond und Merkur zu Mars und Saturn zusammen mit dem Quadrat der Sonne und Uranus zu Pluto verursacht mehr Frustration und Aggression. Wir sehen auch global etwas davon. Heute wieder ein schöner Aspekt von der Venus zum Mars. Für diejenigen, die ihre Ruhe bewahren können, wird es ein angenehmer und angenehmer Tag sein. Vermeide streitsüchtige Menschen. Gutes Wochenende!
© astromedium annette kok

8880_283569995109715_848288066_n