11 Apr. de Maan staat nog steeds in het teken Waterman en maakt een vierkant met Jupiter. Nu is een negatief aspect naar Jupiter nooit negatief, want Jupiter staat bekend als de grote weldoener en heler. Wel is Jupiter nog Retrograde; dus pakken de lesjes die we leren niet negatief uit, maar dwingen ons wel om naar onszelf te kijken. Niet het probleem is de oorzaak, maar wij. Hoe reageren wij bijvoorbeeld. Laten we over onze grenzen gaan, of zijn we te opstandig, of juist niet opstandig genoeg. Misschien trekken we dingen ons te veel persoonlijk aan, en moeten we er iets afstandelijker mee omgaan. Waterman geeft altijd ruimte aan. Neem [iets] afstand van zaken en bekijk het allemaal een beetje vanaf een afstandje.
©astromedium annette kok

Google Translate

11 Apr. the Moon is still in the sign of Aquarius and makes a square with Jupiter. Now a negative aspect to Jupiter is never negative, because Jupiter is known as the great benefactor and healer. However, Jupiter is still Retrograde; so the lessons we learn do not negatively, but force us to look at ourselves. Not the problem is the cause, but we are. How do we respond, for example. Let us go beyond our limits, or are we too rebellious, or not rebellious enough. Maybe we attract things too personally to us, and we have to deal with them a little more distantly. Aquarius always gives space. Take [something] away from things and see it all from a distance.
© astromedium annette kok

11 Apr. Der Mond steht immer noch im Zeichen des Wassermanns und bildet mit Jupiter ein Quadrat. Nun ist ein negativer Aspekt für Jupiter niemals negativ, weil Jupiter als der große Wohltäter und Heiler bekannt ist. Jupiter ist jedoch immer noch retrograd; Die Lektionen, die wir lernen, sind also nicht negativ, sondern zwingen uns dazu, uns selbst zu betrachten. Nicht das Problem ist die Ursache, aber wir sind es. Wie antworten wir zum Beispiel. Lasst uns über unsere Grenzen gehen, oder sind wir zu rebellisch oder nicht rebellisch genug? Vielleicht ziehen wir Dinge zu persönlich an, und wir müssen etwas distanzierter mit ihnen umgehen. Wassermann gibt immer Raum. Nimm [etwas] von den Dingen weg und sieh alles aus der Ferne.
© astromedium annette kok

53662_217173698416012_290530673_o