6 Apr. de Maan staat weliswaar in Boogschutter, en tussen 20 rn 30 graden gunstig naar Uranus, maar toch kunnen we de op handen zijnde aligment met Saturnus, Mars en Pluto nu reeds voelen. Vooral gevoelige zielen bemerken de onrust.
Dit weekend raakt de Maan op zaterdagmorgen eerst Saturnus en staat hierbij gunstig naar Venus, maar ongunstig naar de Zon en Mercurius.
Wringende zaken komen nu naar boven, vooral op gevoelsvlak. Op het gebied, waar wij ons voelen vastlopen, doen zich nu zaken en momenten voor, dat we bij onszelf nagaan, waar we ons beperkt voelen. Of door wie.
In de middag en avond staat de Maan samen met Mars, waardoor gevoelens van boosheid zelfs boven komen drijven. Of we ondervinden een gevoel van tomeloze ambitie. Dit geeft frustraties op mentaal vlak.
Bepaalde zaken komen niet van de grond.
De zondagochtend is deze spanning inmiddels opgelost, maar maken we ons op om de confrontatie met Pluto aan te gaan.
HIerbij komt de Maan in de vroege morgen eerst aligned te staan met de Zwarte Maan.
Op zich is dit een goed teken, want het kan ons mooie inzichten geven. Een boodschap via een droom of onze intuïtie is heel goed mogelijk.
De Maan ondervindt overdag wel hinder van de spanning tussen Venus en Uranus. Het maakt ons meer op onszelf gericht.
In de late avond voelen we de spanning toenemen via de confrontatie tussen de Maan en Pluto. Het vierkant met de Zon en Uranus draagt er aan bij, hoe wij gevoelens ondervinden van manipulatie en onderdrukking.
Het houdt ons bezig, hoe we dit kunnen doorbreken of oplossen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

6 Apr. the Moon is indeed in Sagittarius, and between 20 and 30 degrees favorable to Uranus, but still we can already feel the imminent aligment with Saturn, Mars and Pluto. Especially sensitive souls perceive the unrest.
This weekend the Moon touches Saturn on Saturday morning and stands favorable to Venus, but unfavorable to the Sun and Mercury.
Wrecking things are coming up now, especially on the emotional level. In the area where we feel stuck, things and moments are occurring now, that we examine ourselves, where we feel limited. Or by whom.
In the afternoon and evening, the Moon is together with Mars, causing feelings of anger to even come to the surface. Or we experience a feeling of unbridled ambition. This gives frustrations on a mental level.
Certain things do not get off the ground.
On Sunday morning this tension has been solved, but we are getting ready to face the confrontation with Pluto.
Here the Moon comes to be aligned with the Black Moon in the early morning.
In itself this is a good sign, because it can give us nice insights. A message through a dream or our intuition is very possible.
During the day, the Moon is hindered by the tension between Venus and Uranus. It makes us more focused on ourselves.
In the late evening we feel the tension increase through the confrontation between the Moon and Pluto. The square with the Sun and Uranus contributes to how we experience feelings of manipulation and oppression.
It keeps us busy, how we can break through or solve this.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

6. April der Mond ist tatsächlich im Schütze, und zwischen 20 und 30 Grad günstig für Uranus, aber wir können bereits das bevorstehende Aligment mit Saturn, Mars und Pluto fühlen. Besonders empfindliche Seelen nehmen die Unruhe wahr.
An diesem Wochenende berührt der Mond Saturn am Samstagmorgen und ist günstig für die Venus, aber ungünstig für die Sonne und Merkur.
Vor allem auf der emotionalen Ebene kommt es jetzt zu zerstörerischen Dingen. In dem Bereich, in dem wir uns festgefahren fühlen, geschehen Dinge und Momente, die wir uns selbst untersuchen, wo wir uns eingeschränkt fühlen. Oder von wem.
Am Nachmittag und Abend ist der Mond mit dem Mars verbunden, wodurch Wutgefühle sogar an die Oberfläche kommen. Oder wir erleben ein Gefühl ungezügelten Ehrgeizes. Dies gibt Frustrationen auf einer mentalen Ebene.
Bestimmte Dinge kommen nicht auf den Boden.
Am Sonntagmorgen ist diese Spannung gelöst, aber wir bereiten uns auf die Konfrontation mit Pluto vor.
Hier wird der Mond am frühen Morgen auf den Schwarzen Mond ausgerichtet.
An sich ist das ein gutes Zeichen, denn es kann uns schöne Einblicke geben. Eine Botschaft durch einen Traum oder unsere Intuition ist sehr gut möglich.
Während des Tages wird der Mond durch die Spannung zwischen Venus und Uranus behindert. Es macht uns mehr auf uns selbst konzentriert.
Am späten Abend spüren wir die Spannung durch die Konfrontation zwischen Mond und Pluto. Das Quadrat mit der Sonne und Uranus trägt dazu bei, Gefühle von Manipulation und Unterdrückung zu erfahren.
Es hält uns beschäftigt, wie wir das durchbrechen oder lösen können.
Gutes Wochenende!
© astromedium annette kok