Voor alle sterrenbeelden en Ascendanten

Aries, de eerste twee weken van maart zijn geschikt om je zonden te overdenken, nieuwe plannen te maken en je iets terug te trekken uit de hectiek van de maatschappij. Je werkt te hard. Bepaalde gebieden van je leven heb je niet onder controle. De tweede helft van maart treed je meer naar buiten met een nieuw plan, andere aanpak, of zelfs andere outfit.
Taurus, je wil je losmaken van bepaalde processen, mensen of ideeën. Een hobby, een sport, of je gezin wordt nu belangrijk voor je. Je wil wel graag uitgaan en je onder de mensen begeven, maar dat hoeven niet zozeer bekenden te zijn. Je wil eigenlijk nieuwe mensen ontmoeten en andere invloeden beleven. Je interesseert je nu voor andere landen, culturen of religies.
Gemini, je werk slokt jou behoorlijk op, waardoor je op andere gebieden werk laat liggen of zelfs vervreemd raakt van bepaalde mensen. hier wil je verandering in aanbrengen. Je vindt het lastig om “nee” te zeggen, maar daar wordt het langzamerhand wel tijd voor. Oefen gewoon door eerst een time out te vragen, dan kan je er later op terug komen en eerst nadenken of je er eigenlijk wel zin in hebt.
Cancer, je wil je grenzen verleggen, maar je voelt je wellicht beperkt door bijvoorbeeld, financiën, verantwoordelijkheden, je partner, je familie of je gezondheid. Hierdoor kom je niet aan zaken toe, die wel je interesse hebben. Je wil meer onderzoeken, misschien zelfs weer leren. Of je wil gaan reizen; korte en iets langere reizen. Blijf dromen, Cancer, en maak je dromen waar!
Leo, je voelt je gelukkig. Misschien niet met alles, maar je bent tevreden en dankbaar met de kleine dingen in het leven; je familie, je dierbaren, je gezin, huisdieren of zelfs hobby’s. Je zoekt het de laaytste tijd zelfs iets dichter bij huis. Daar kan jij je batterij weer opladen. Van werken word je niet per se gelukkig. Het put je uit, geeft je stress en momenteel geen voldoening.
Virgo, je gaat helemaal op in de liefde. Een bestaande relatie vraagt nu heel veel aandacht van jou. Single Maagden gaan wellicht gebukt onder het gemis aan een relatie, waardoor jij besluit om je volop in het datingproces te storten. De kans om de relatie nieuw leven in te blazen, of om een nieuwe liefde te vinden is erg groot. Pas op, dat jij je hierin niet te veel verliest. Je bent er zelf ook nog.
Libra, het is een perfecte maand om aan je gezondheid te werken. Je kan nu je conditie verbeteren en een nieuwe levensstijl invoeren. je hebt de sterren en planeten mee. De Nieuwe Maan van 17 maart geeft daar nog eens een extra impuls aan. Denk aan jezelf en offer je deze maand niet op. Los verder problemen op met collega’s of personeel. Overweeg ook om te gaan sporten, Libra.
Scorpio, je gezin is nu belangrijk voor jou, maar ook creativiteit, een hobby, huisdieren, kleinkinderen en dergelijke. Het is wel belangrijk om een gezond evenwicht te vinden tussen opgaan in deze zaken en tijd en aandacht te vinden voor sociale zaken. je verwaarloost je vrienden een beetje, of zij verwaarlozen jou. Breng daar verandering in en zoek nieuwe vrienden.
Sagittarius, je huis is nu belangrijk voor je. Misschien trek je nu veel geluk aan en kan jij je huis gaan verbouwen, of opnieuw inrichten, of mogelijk zelfs verhuizen. Het brengt wel veel drukte met zich mee. En mensen over de vloer. Heel gezellig allemaal, maar je werk heeft hier wel onder te lijden. Dat is niet de bedoeling, en je wil je daar ook weer meer voor inzetten.
Capricornus, communicatie wordt de maartmaand heel belangrijk voor jou. Je stelt je zakelijk op, maar hierdoor word je soms verkeerd begrepen of fout beoordeeld. Het is mogelijk, dat de persoonlijke touch ontbreekt. Kijk hoe anderen communiceren, of volg een cursus. Met Mercurius steeds trager lopend, geeft het stress en verwarring. Terwijl het verder zo goed met je gaat.
Aquarius, het is raadzaam om naar het financiële plaatje te kijken. Waar laat jij geld liggen of neem jij niet de verantwoording voor. Waar beïnvloeden anderen jou betreffende geldzaken. Hierdoor kan je materieel niet alles doen wat of hoe je het wil. Breng daar weer balans in, Waterman. Het is verder een hele goede maand om te investeren. Denk hier wel goed bij na, want verleidingen zijn groot.
Pisces, je komt met een hernieuwde versie van jezelf naar buiten. Je laat je minder beïnvloeden door anderen. Zelfs je partner krijgt minder vat op je. Je zoekt vrijheid, persoonlijkheid, individualiteit en gelijkwaardigheid. Bestaande relaties worden daar aan getoetst. Ben je zoekende en verlang je naar een durrzame relatie dan leg je deze normen en waarden langs de lat.
©astromedium annette kok

Google Translate

For all constellations and Ascendants

Aries, the first two weeks of March are suitable to reflect on your sins, to make new plans and to withdraw from the hectic pace of society. You work too hard. You have no control over certain areas of your life. The second half of March you step out more with a new plan, different approach, or even different outfit.
Taurus, you want to separate yourself from certain processes, people or ideas. A hobby, a sport, or your family is now becoming important to you. You want to go out and you go among the people, but that does not have to be known. You actually want to meet new people and experience other influences. You are now interested in other countries, cultures or religions.
Gemini, your work absorbs you properly, so that you leave work in other areas or even become estranged from certain people. you want to change this. You find it difficult to say “no”, but gradually it is time for that. Practice just by first asking a time out, then you can come back to it later and think first if you actually feel like it.
Cancer, you want to push your boundaries, but you may feel limited by, for example, finances, responsibilities, your partner, your family or your health. Because of this you do not get to things that are of interest to you. You want to research more, maybe even learn again. Whether you want to travel; short and slightly longer trips. Keep dreaming, Cancer, and make your dreams come true!
Leo, you feel happy. Maybe not with everything, but you are satisfied and grateful with the little things in life; your family, your loved ones, your family, pets or even hobbies. You are looking even closer to home for the last time. There you can recharge your battery. You do not necessarily become happy from work. It exhausts you, gives you stress and is currently not satisfying.
Virgo, you are completely absorbed in love. An existing relationship now demands a lot of attention from you. Single Virgos may suffer from the lack of a relationship, so you decide to fully engage in the dating process. The chance to revive the relationship, or to find a new love is very big. Beware that you do not lose too much in this. You are still there yourself.
Libra, it is a perfect month to work on your health. You can now improve your fitness and introduce a new lifestyle. you have the stars and planets. The New Moon of March 17 gives an extra boost to that. Think of yourself and do not sacrifice this month. Solve further problems with colleagues or staff. Also consider sports, Libra.
Scorpio, your family is important to you now, but also creativity, a hobby, pets, grandchildren and the like. It is important to find a healthy balance between being absorbed in these matters and time and looking for social affairs. you neglect your friends a little, or they neglect you. Change that and look for new friends.
Sagittarius, your house is important to you now. Maybe you’re attracting a lot of luck now and you can renovate your house, rearrange it, or possibly even move. It does bring a lot of pressure with it. And people across the floor. Very nice, but your work suffers from this. That is not the intention, and you also want to put more effort into that.
Capricornus, communication becomes the month of March very important for you. You set up your business, but because of this you are sometimes misunderstood or misjudged. It is possible that the personal touch is missing. See how others communicate, or follow a course. With Mercury running slower, it gives stress and confusion. While it goes well with you.
Aquarius, it is advisable to look at the financial picture. Where do you leave money or do you not take responsibility. Where do others influence you concerning money matters. This means that your equipment can not do everything you want or how you want it. Balance that, Waterman. It is also a very good month to invest. Think carefully about this, because temptations are great.
Pisces, you come out with a renewed version of yourself. You are less influenced by others. Even your partner will get less of a grip on you. You seek freedom, personality, individuality and equality. Existing relationships are tested against this. Are you searching and longing for a daring relationship then you put these norms and values ​​along the bar.
© astromedium annette kok

1912502_446137795519600_1256568094_n