1 Mrt. Vandaag veel Vissenenergie en de Maan net in het tegenovergestelde teken Maagd. De Maan maakt zich op voor zijn jaarlijkse oppositie met de Zon in Vissen. We voelen nu reeds de werking van de aankomende Volle Maan. Er is wel een mooie driehoek tussen de Maan en Uranus en tussen Saturnus. Eveneens tussen Venus en Jupiter. Dit aspect is exact.

2 Mrt. Een Volle Maan tussen de Zon op 11 graden Vissen en de Maan 11 graden Maagd. In feite wordt er ook een Volle Maan gevormd met Neptunus, want deze planeet staat slechts 2 graden verder. Opvallend is, dat Jupiter zich voorbereid op een Retrogradeperiode. Hierdoor keren we meer naar binnen en zoeken oorzaken van geluk, of het wegblijven ervan. We durven ook naar onszelf te kijken en te onderzoeken, wat er nodig is om onszelf gelukkig te maken. We hebben er de komende maanden tijd voor om daar verandering in te brengen. Het thema van de Volle Maan is: Orde en structuur versus chaos en verwaarlozing. Het hangt van onze persoonlijke horoscoop af, waar we dit dilemma ervaren.
Mondiaal ervaren we het om communicatief vlak. Met Sagittarius net rijzend in Nederland en omringende landen en met de Zon in huis 3 en de Maan in huis 9 ervaren we gevoelens van afgescheidenheid en eenzaamheid. Jupiter in huis 12 maakt melancholisch en we voelen wellicht de drang om ons iets terug te trekken, zaken te overdenken en een beetje in de put te zitten. Het is niet toevallig, dat aan de vooravond van de Volle Maan Qmusic-dj Stephan Bouwman publiekelijk naar buiten komt met zijn worsteling over zijn gevoelens van eenzaamheid en depressie.
En dat iemand in het praatprogramma van Humberto Tan verwoordt hoe het voelt om terug te keren in de maatschappij na een psychose.
Deze dappere mensen breken een lans om deze zaken bespreekbaar te maken, en hen te accepteren in hun proces.
De komende dagen kunnen we onderzoeken, waar wij zelf gevoelens ervaren van afzondering, afgescheidenheid en eenzaamheid. Hoe we zaken bespreekbaar kunnen maken en hoe we de acceptatie, erkenning en respect van onze omgeving kunnen krijgen.

3 en 4 Mrt. Het weekend zindert nog licht na van de intense Volle Maan. De Maan zaterdag oppositie Venus, vierkant Mars, oppositie Cheiron kan voor een flinke huilbui zorgen. We kunnen kampen met gevoelens van spijt, verdriet, verlies of melancholie.
Deze emoties zijn helend en zuiverend. Laat ze vooral toe en doe rustig aan!
Zondag voelen we ons ietwat gereinigd en hebben meer energie en levenslust. Met de Maan in Libra hebben we zin in aangename zaken, zoals uitgaan, een terrasje, restaurant, shoppen of gezellig met vrienden weg. Het wordt een aangename dag, maar houd het wel luchtig, want Saturnus staat negatief.
Happy Full Moon en Weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

1 Mar. Today many Pisces energy and the Moon just in the opposite sign Virgo. The Moon is preparing for its annual opposition with the Sun in Pisces. We already feel the working of the upcoming Full Moon. There is a beautiful triangle between the Moon and Uranus and between Saturn. Also between Venus and Jupiter. This aspect is exact.

2 Mar. A Full Moon between the Sun on 11 degrees of Pisces and the Moon 11 degrees of Virgo. In fact, a Full Moon is formed with Neptune, because this planet is only 2 degrees away. It is striking that Jupiter is preparing for a Retrograde period. As a result, we turn in more and search for causes of happiness, or staying away from them. We also dare to look at ourselves and investigate what is necessary to make ourselves happy. We have the time to change that in the coming months. The theme of the Full Moon is: Order and structure versus chaos and neglect. It depends on our personal horoscope, where we experience this dilemma.
Globally we experience it in a communicative way. With Sagittarius just rising in the Netherlands and surrounding countries and with the Sun in house 3 and the Moon in house 9 we experience feelings of separateness and loneliness. Jupiter in house 12 is melancholy and we may feel the urge to pull something back, think things over and get a bit in the pit. It is no coincidence that on the eve of the Full Moon Qmusic DJ Stephan Bouwman publicly comes out with his struggle over his feelings of loneliness and depression.
And that someone in the talk show of Humberto Tan expresses how it feels to return to society after a psychosis.
These brave people break a lance to discuss these issues, and to accept them in their process.
In the coming days we can investigate where we ourselves experience feelings of isolation, separation and loneliness. How we can discuss matters and how we can get acceptance, recognition and respect from our environment.
3 and 4 Mar. The weekend still shines lightly from the intense Full Moon. The Moon Saturday opposition Venus, square Mars, opposition Chiron can cause a big cry. We can suffer feelings of regret, grief, loss or melancholy.
These emotions are healing and purifying. Let them especially do and take it easy!
On Sunday we feel somewhat cleaned and have more energy and zest for life. With the Moon in Libra we feel like pleasant things, like going out, a terrace, restaurant, shopping or socializing with friends. It will be a pleasant day, but keep it light, because Saturn is negative.
Happy Full Moon and Weekend!
© astromedium annette kok

12510484_967955276608497_7220428498587959718_n

Advertentie