Voor alle sterrenbeelden en Ascendanten

Aries, het is geen gunstige week om op vakantie te gaan, en al helemaal niet om een actieve vakantie te ondernemen. Voor de studiebollen onder de Rammen geldt hetzelfde; deze week ervaar je pech op dat gebied.
Taurus, omgang met vrienden en collega’s is leuk, maar ook weer niet te vaak en te lang. Dan treden er irritaties op, met alle gevolgen van dien. Neem ook eens tijd voor jezelf, Stier.
Gemini, met mensen waar je nauw mee samenwerkt of leeft, heb je deze week een confrontatie. Het wordt niet de meest romantische week van je leven. Je kan je zelfs even onzeker voelen op liefdesgebied.
Cancer, een griepje of een blessure speelt op. Je hebt geen tijd en zin om bedlegerig te zijn. Je bent zelfs erg actief. Pas er wel voor op, dat jij jezelf niet forceert, Kreeft, want dan ben je verder van huis.
Leo, het wordt je deze week lastig gemaakt. Vooral wanneer jij jezelf aan een grotere groep moet presenteren. Ook sportactiviteiten en creativiteit lukt nu niet. Heb je kinderen of huisdieren, dan gooien zij roet in het eten.
Virgo, je vindt je huis een bende, of je bent op een andere manier ontevreden over huis en haard, de familie, of het gezinsleven. Je probeert hier iets aan te doen, maar je wordt op veel vlakken tegengewerkt.
Libra, je wordt deze week behoorlijk in beslag genomen. Soms voel jij je er verzwakt door. Tijd voor jezelf opeisen is de enige mogelijkheid om niet helemaal al jouw reserves op te gebruiken.
Scorpio, je maakt je zorgen om je financiële situatie, want kosten aan een hobby, sport of je gezin slokken je behoorlijk op. Daar vallen ook huisdieren onder. Terwijl jij juist zoveel plannen hebt.
Sagittarius, je bent ergens boos over. Doordat jij het niet voor je kan houden, ontstaan er allerlei confrontaties met anderen. Vooral het thuisfront krijgt het te verduren. Probeer vooral tactisch te blijven!
Capricornus, je voelt je een beetje vast zitten. Je wil je juist op een positieve manier uiten en presenteren, maar je wordt niet altijd goed begrepen. Sommige Steenbokken ervaren problemen met de computer.
Aquarius, nieuwe mensen ontmoeten is leuk, maar daar horen ook teleurstellingen bij. Niet iedereen is, zoals je op het eerste moment denkt dat hij is. Daar kom je deze week achter. Leen geen geld uit, Waterman!
Pisces, met meerdere planeten in het teken Vissen, voel jij je geweldig. Jammer, dat Mars vierkant staat, want deze planeet gooit roet in het eten op romantisch vlak. Andere gebieden verlopen wel voorspoedig.
©astromedium annette kok

Google Translate

For all constellations and Ascendants

Aries, it is not a good week to go on holiday, especially not to take an active vacation. The same applies to the study balls under the Rams; This week you experience bad luck in that area.
Taurus, contact with friends and colleagues is fun, but not too often and too long. Then there are irritations, with all the consequences. Also take time for yourself, Taurus.
Gemini, with people you work closely with or live with, you have a confrontation this week. It will not be the most romantic week of your life. You can even feel insecure in the area of ​​love.
Cancer, a flu or an injury will play out. You do not have the time and desire to be bedridden. You are even very active. Just make sure that you do not force yourself, Cancer, because then you are further away from home.
Leo, you will be bothered this week. Especially when you have to present yourself to a larger group. Also sports activities and creativity are not successful now. If you have children or pets, they throw a spanner in the works.
Virgo, you find your home a gang, or you are dissatisfied in a different way about home and hearth, the family, or family life. You are trying to do something about this, but you are being thwarted in many ways.
Libra, you will be pretty busy this week. Sometimes you feel weakened by it. Claiming time for yourself is the only possibility to not use all your reserves at all.
Scorpio, you worry about your financial situation, because costs to a hobby, sport or your family will swallow you up considerably. Pets are also covered. While you have just so many plans.
Sagittarius, you’re angry about something. Because you can not keep it to yourself, there are all kinds of confrontations with others. Especially the home front gets it to endure. Try to stay tactical!
Capricorn, you feel a bit stuck. You want to express and present yourself in a positive way, but you are not always well understood. Some ibexes are experiencing problems with the computer.
Aquarius, meeting new people is fun, but there are also disappointments. Not everyone is, as you think he is at the first moment. You will find out this week. Do not spend money, Waterman!
Pisces, with multiple planets in the sign of Pisces, you feel great. It is a pity that Mars is square, because this planet throws a spanner in the food on a romantic level. Other areas are progressing well.
© astromedium annette kok

1538706_455107537955959_563872258_n