Voor de sterrenbeelden en de Ascendanten:

Aries, het accent ligt bij jou deze week op je werk, maar is het ook belangrijk om de balans te bewaren tussen hard werken en je ontspannen. Ga eens iets vaker de natuur in of boek onverwacht een reisje!
Taurus, alles staat deze week in het teken van plezier maken. Dat kan op verschillende manier. Een onverwacht midweekje ov weekend weg, of samen met je vrienden stappen, maar ook daten met je geliefde hoort hier bij.
Gemini, jij wil je aandacht deze week richten op je liefdesleven. Hierbij vergeet jij je carrière niet. De combinatie werk en romantiek is ook heel goed mogelijk. om de balans te bewaren, moet je sommige uitnodigingen zelfs afslaan.
Cancer, je wil meer aandacht besteden aan je gezondheid. je zit deze week behoorlijk goed in je vel en je beschikt over veel energie. dat wil je zo houden. Je overweegt zelfs om even vakantie te nemen, of gewoon een dagje vrij.
Leo, jouw gezin, of een huisdier, heeft deze week jouw aandacht nodig. Daar haal jij zelf ook veel vreugde uit. Voor sommige Leeuwen is hun hobby nu heel belangrijk voor hen, of een sport. Blijf bij jouw principis, Leeuw!
Virgo, je bent deze week druk bezig met je woning, of het huishouden, of met je familie. Daarnaast is er veel romantiek in je leven. Je kan je geluk bijna niet op. Daarom heb jij er extra veel zin in om het je dierbaren naar de zin te maken.
Libra, de communicatie loopt deze week niet altijd even soepel. Soms lig jij er zelfs even van wakker, terwijl jij juist beter voor jezelf wil gaan zorgen. De week is prima geschikt om aan je conditie te werken.
Scorpio, er is deze week financieel geluk en gezinsgeluk voor jou. Ook op creatief niveau profiteer jij van deze mooie energie. Je bent wellicht iets vaker thuis deze week, maar je beleeft er wel een leuke tijd aan.
Sagittarius, je voelt je goed in je vel steken, maar kan deze week wel gevoelens hebben van teleurstelling of verontwaardiging. Je boosheid is wellicht terecht, maar je schiet er niet veel mee op, want er valt slecht over te praten.
Capricornus, op financieel niveau en ook wat de correspondentie en communicatie betreft ga jij een geweldige week tegemoet. Je kan hier mooi van profiteren. Je doet een goede aankoop of verkkop. Thuis verloopt het rommelig.
Aquarius, je kan deze week niet zo goed uit je woorden komen. Of je wordt niet goed begrepen. Op materieel en financieel gebied zijn er plussen en minnen. Het is wel belangrijk om op deze gebieden structuur aan te brengen.
Pisces, met vier planeten in jouw sterrenbeeld voel jij je helemaal in je element. Je kan nu veel dromen waar maken. Je ligt goed in je omgeving. Je werkt er hard voor en mag nu je kansen pakken. Sommige mensen zijn jaloers op jou. Laat het achter je.
Fijne week!
©astromedium annette kok

Google Translate

For the constellations and the Ascendants:

Aries, the emphasis is on you this week at work, but it is also important to keep the balance between working hard and relaxing. Go into nature a bit more often or book a trip unexpectedly!
Taurus, everything this week is all about making fun. That can be done in different ways. An unexpected midweek weekend away, or together with your friends, but also dating with your loved one is part of this.
Gemini, you want to focus your attention this week on your love life. You do not forget your career. The combination of work and romance is also very possible. to keep the balance, you even have to cancel some invitations.
Cancer, you want to pay more attention to your health. you are pretty good this week and you have a lot of energy. you want to keep it that way. You even consider taking a vacation, or just a day off.
Leo, your family, or a pet, needs your attention this week. There you also get a lot of joy. For some Lions their hobby is now very important for them, or a sport. Stay with your principis, Leo!
Virgo, this week you are busy with your home, or the household, or with your family. In addition, there is a lot of romance in your life. You can hardly lose your luck. That’s why you’re really looking forward to making your loved ones happy.
Libra, communication does not always run smoothly this week. Sometimes you even wake up from it, while you want to take better care of yourself. The week is perfectly suited for working on your condition.
Scorpio, there is financial happiness and family happiness this week for you. You also benefit from this beautiful energy on a creative level. You may be home a bit more often this week, but you will have a good time.
Sagittarius, you feel good about yourself, but this week may have feelings of disappointment or indignation. Your anger may be right, but you do not shoot much, because there is bad to talk about.
Capricornus, on a financial level and also with regard to correspondence and communication you are going to have a great week. You can benefit from this. You make a good purchase or sell. At home it is messy.
Aquarius, you can not get out of your words so well this week. Or you are not well understood. There are pros and cons in the material and financial fields. It is important to apply structure in these areas.
Pisces, with four planets in your constellation you feel completely in your element. You can now make many dreams come true. You are well in your environment. You work hard for it and can now take your chances. Some people are jealous of you. Leave it behind you.
Nice week!
© astromedium annette kok

1522188_455604067906306_710821679_n

Advertentie