Morgen 31 Jan is het zover.
De Volle Super Maan en Totale Maaneclips.

Op woensdag 31 januari 2018 vindt er een Totale Maansverduistering plaats.
Hierbij beweegt de Maan zich door de schaduw van de Aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt en de Maan verkleurt vanwege deze schaduw.
Een Totale Maansverduistering kan erg indrukwekkend zijn. De Maan bevindt zich gedurende een paar uur in de gehele kernschaduw van de Aarde.
Doordat een beetje zonlicht door de dampkring kan komen en het Maanoppervlak kan bereiken verkleurt de Maan en valt er een rode gloed over de Maan.
De Zon, de Maan en de Aarde liggen bij een Totale Maansverduistering op één lijn.
Omdat de Maansverduistering dit jaar erg vroeg valt, namelijk in de maand januari, waardoor de eclips dicht bij de Steenboks- en Kreeftskeerkring valt, is ook de werking ervan duidelijker voelbaar.
Tegelijkertijd is het Volle Maan. Een Super Maan, omdat de Maan dichter bij het Aardoppervlak staat. Tijdens zo’n Super Volle Maan is het ook Springvloed.
De kracht van het magnetisch veld van de Maan werkt nu sterker op de Aarde.
Daarnaast is het de tweede maal deze maand, dat er een Volle Maan is in de maand januari. Dat noemen we Blue Moon.
Het gebeurt vaker, dat er tweemaal een Volle Maan plaats vindt in één maand, maar het is 150 jaar geleden, dat dit samenviel met een Totale Maaneclips.
In 2001 was het trouwens voor het laats, dat er een maaneclips in de maand januari plaats vond.

In Nederland/België is de Totale Maaneclips helaas onzichtbaar.  Neemt niet weg, dat we deze eclips wel duidelijk voelen.
In tegenstelling tot een Zonsverduistering, duurt een Maansverduistering veel langer en kan men er uren van genieten.
Een Maansverduistering kan zonder speciale bril aanschouwd worden. Een Zonsverduistering niet.
De Maansverduistering is zichtbaar in Azië, Westen van Noord-Amerika en Australië.
De eclips duurt 3 uur en 23 minuten, waarvan 1 uur 15 minuten totaal.
Het maximum van de eclips valt om 14.30 uur Nederlandse Tijd.
Astrologisch gezien staat de Maan op 11 graden Leeuw. De Zon staat in het tegenovergestelde teken Waterman eveneens op 11 graden.
Op deze Maaneclips volgt  27 juli 2018 nogmaals een Totale Maaneclips.

De astrologische kaart van de Totale Maaneclips

Zoals hierboven vermeldt staat de Maan in Leeuw en de Zon tegenovergesteld op 11 graden Waterman. Opvallend hierbij is, dat de Node dicht bij deze Maaneclips valt en wel op 14 graden Leeuw.
De Totale eclips is vooral belangrijk voor diegenen, die hun Zon of Maan in het sterrenbeeld Waterman of Leeuw hebben, of een andere belangrijke planeetstand, vooral wanneer deze staat op 11 graden. Ook de sterrenbeelden, die er een vierkant mee vormen, zoals Stier en Schorpioen, voelen deze eclips heel duidelijk.
Sterrenbeelden, die een driehoek of een sextiel met de eclips vormen, zoals de tekens Ram, Tweelingen, Weegschaal en Boogschutter voelen een gunstige werking van de Lunareclips, mits andere planeetstanden dit niet tegenspreken.
Ten tijde van de maximale Maaneclips staat de Ascendant voor Nederland en omringende Europese landen op 10 graden 55 Kreeft en daarbij de Descendant op 10 graden 55 Steenbok.
De Zon staat dicht bij Venus, waarbij Venus op 16 graden Waterman staat en net in huis 9 valt, terwijl de Zon nog in huis 8 [cups 9] staat.
Hetzelfde geldt voor de Maan en de Node. De Maan valt nog in huis 2 [cups 3] en de Node staat in 3.
Voor onze persoonlijke horoscopen is dat verder niet van belang, omdat iedere horoscoop weer anders uitgelegd wordt.
Wat wel meetelt is de stand van de Maan bij de Node. De Node, ook wel Noordelijke Maansknoop genaamd, geeft een dwingende betekenis aan deze Totale Maansverduistering. De Node is de Lotsbestemming, dan wel de Lotsbestemming van dit moment.
Omdat de Maan en de Lotsbestemming tegenover de Zon en Venus staan, is het thema bij deze Maansverduistering eigenliefde versus universele liefde.
Het komende half jaar gaan wij de balans zoeken met betrekking tot dit thema.
Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook mondiaal, in onze betrekkingen met anderen en ook in de liefde.
Ego versus onbaatzuchtige liefde. Eén van de moeilijkste onderwerpen in ons leven.
Niet alleen levert een te veel aan ego ons grote problemen op, ook een tekort aan zelfliefde is schadelijk voor ons.
Deze Totale Maaneclips gaat ons weer leren wat gezonde eigenliefde en ego is.
De mensen om ons heen en de wereld zullen ons spiegelen, waardoor we kunnen leren en groeien.
Dat de Maan in huis 2, cups 3 staat en de Zon in huis 8, cups 9, leert ons om naar onze bezittingen te kijken, de financiële status, onze rijkdom, maar ook andermans geld en rijkdom. Hierbij zal de communicatie en hogere kennis heel belangrijk zijn.
Mondiaal betreft het onze rijkdom tegenover de armoede van het buitenland, ontwikkelingslanden.
Mondiaal betreft het thema dan ook hebzucht versus verwaarlozing.
Met de Node bij de Maan zullen regeringen moreel verplicht worden meer bij te dragen aan de armen en aan ontwikkelingshulp naar het buitenland de arme landen] en in eigen land [vluchtelingenproblematiek].
Voor het zover is, zal er veel te doen zijn over dit onderwerp.
Verder zal er in Nederland en omringende landen een enorme geboortegolf zijn en/of een groei van het aantal inwoners.
Krijgt Nederland en/of ruzie met een vijandig land [vooral verbaal] en zullen grote continenten zoals o.a. Amerika ons steunen. Zij liggen zelf ook onder vuur en zijn kwetsbaar voor aanvallen.
Brexit partner Engeland zal ons eveneens steunen, vooral met betrekking tot handel en economie.
De maatschappelijke status van de Beneluxlanden en een deel van Duitsland is uitstekend.
Er doen zich op economisch vlak enorm mooie kansen voor.
Ook op financieel vlak gaat het goed, maar zullen er wel veel [achterstallige] kosten en uitgaven zijn.
©astromedium annette kok

Google Translate

Tomorrow 31 Jan is the day.
The Full Super Moon and Total Lunar Eclipses.
On Wednesday 31 January 2018 a Total Lunar Eclipse will take place.
The Moon moves through the shadow of the Earth, so that direct sunlight no longer falls on the moon surface and the Moon discolors due to this shadow.
A Total Lunar Eclipse can be very impressive. The Moon is in the entire core shadow of the Earth for a few hours.
Because a little sunlight can get through the atmosphere and reach the Moon’s surface, the Moon changes color and there is a red glow over the Moon.
The Sun, Moon and Earth are aligned with a Total Lunar Eclipse.
Because the Lunar Eclipse is very early this year, namely in the month of January, which means that the eclipse is close to the Capricorn and Tropic of Cancer, its effect can also be felt more clearly.
At the same time it is Full Moon. A Super Moon, because the Moon is closer to the Earth’s surface. During such a Super Full Moon it is also Spring Flood.
The power of the Moon’s magnetic field now works stronger on the Earth.
In addition, it is the second time this month that there is a Full Moon in the month of January. We call that Blue Moon.
It happens more often that a Full Moon takes place twice a month, but it is 150 years ago that this coincided with a Total Lunar Eclipse.
In fact, in 2001 it was for the last time that a lunar eclipse took place in the month of January.

In the Netherlands / Belgium the Total Lunar Eclipse is unfortunately invisible. Does not take away, that we feel this eclipse clearly.
Unlike a Solar Eclipse, a Lunar Eclipse lasts much longer and can be enjoyed for hours.
A Lunar Eclipse can be seen without special glasses. Not a Solar Eclipse.
The Lunar Eclipse is visible in Asia, West of North America and Australia.
The eclipse lasts 3 hours and 23 minutes, of which 1 hour is 15 minutes in total.
The maximum of the eclipse falls at 2.30 pm Dutch Time.
Astrologically, the Moon is at 11 degrees Leo. The Sun is also at 11 degrees in the opposite sign, Aquarius.
On this Lunar Eclipse, July 27, 2018 again follows a Total Lunar Eclipse.

The astrological map of the Total Lunarclips
As mentioned above, the Moon is in Leo and the Sun is opposite to 11 degrees Aquarius. Striking here is that the Node is close to this Lunar eclipse and at 14 degrees Leo.
The Total eclipse is especially important for those who have their Sun or Moon in the constellation Aquarius or Leo, or another important planetary position, especially when it is at 11 degrees. Also the constellations, which form a square with it, such as Taurus and Scorpio, feel this eclipse very clearly.
Constellations, which form a triangle or a sextile with the eclipse, such as the signs Aries, Gemini, Libra and Sagittarius, feel a favorable effect of the Lunareclips, provided that other planetary positions do not contradict this.
At the time of the maximum Lunar eclipse, the Ascendant for the Netherlands and surrounding European countries is at 10 degrees 55 Cancer and the Descendant at 10 degrees 55 Capricorn.
The Sun is close to Venus, where Venus is at 16 degrees Aquarius and just falls into house 9, while the Sun is still in house 8 [cups 9].
The same applies to the Moon and the Node. The Moon is still in house 2 [cups 3] and the Node is in 3.
This is not important for our personal horoscopes, because each horoscope is explained differently.
What counts is the position of the Moon at the Node. The Node, also called Northern Node, gives a compelling meaning to this Total Lunar Eclipse. The Node is the Destination of Destination, or the Destination of Destination of this moment.
Because the Moon and Destiny stand opposite the Sun and Venus, the theme at this Lunar Eclipse is self-love versus universal love.
In the coming six months we will look for the balance with regard to this theme.
Not only on a personal level, but also globally, in our relations with others and also in love.
Ego versus unselfish love. One of the most difficult issues in our lives.
Not only does too much of ego cause us great problems, also a shortage of self-love is harmful to us.
This Total Lunar Eclipse will again teach us what healthy self-love and ego is.
The people around us and the world will mirror us, allowing us to learn and grow.
That the Moon is in house 2, cups 3 and the Sun in house 8, cups 9, teaches us to look at our belongings, the financial status, our wealth, but also other people’s money and wealth. Here communication and higher knowledge will be very important.
Globally, it is our wealth versus the poverty of foreign countries, developing countries.
Globally, the theme is therefore greed versus neglect.
With the Node at the Moon governments will be morally obliged to contribute more to the poor and to development aid abroad to poor countries] and in their own country [refugee problem].
Before that happens, there will be a lot to do on this subject.
Furthermore, there will be a huge birthwave in the Netherlands and surrounding countries and / or a growth in the number of inhabitants.
Gets the Netherlands and / or quarrel with a hostile country [especially verbally] and large continents such as American will support us. They are themselves under fire and are vulnerable to attack.
Brexit partner England will also support us, especially with regard to trade and economy.
The social status of the Benelux countries and part of Germany is excellent.
There are great opportunities in the economic field.
The financial situation is also going well, but there will be a lot of [overdue] costs and expenses.
© astromedium annette kok

lunareclipse1