30 Jan. het is één dag voor de Totale Maaneclips, en als het goed is, voelen we de werking ervan vandaag al.
Eclipsen zijn berucht. Ze worden zowel goed als slecht aangeduid. We weten allemaal dat de kracht van de Zon en Maan enorm zijn en dat daar de getijden oorzaak en gevolg van zijn. De natuur reageert op de Zon en Maanstanden. Eclipsen zijn honderdmaal krachtige Volle en Nieuwe Manen.
Het zorgt ook voor veel veranderingen in ons leven, want tijdens een normale Volle of Nieuwe Maan ronden we al iets af in ons leven, of komen we tot bepaalde inzichten.
Een eclips zorgt ervoor, dat de natuur ingrijpt en onderbelichte zaken aan het licht brengt.
Wanneer nu een Maaneclips een belangrijk aspect maakt in de geboortehoroscoop, of exact op een bepaalde graad en teken staat, dan is de invloed van de Maaneclips bepalend voor de volgende fase, waar wij in terecht komen.
Als bijvoorbeeld een Zoneclips belangrijke aspecten maakt in de geboortehoroscoop, of exact op een bepaalde graad en teken staat, dan zal de invloed van de Zoneclips bepalend zijn voor de volgende fase, waar wij in terecht komen.
Effecten van de Maansverduistering liggen op gevoelsvlak, terwijl effecten van de Zonsverduistering meer op zijnsvlak liggen.
Zoneclipsen worden sterker aangerekend dan Maaneclipsen, omdat ze een transformerende uitwerking hebben.
Echter, een Totale Maaneclips is zeer krachtig en werkt door in ons leven en zeker op emotioneel en gevoelsvlak.
Als het ware zijn wij lange tijd blind ergens voor geweest en door de verduistering wordt dit gebied onder onze aandacht gebracht, waarna het volle licht er op mag gaan schijnen.
©astromedium annette kok

Google Translate

30 Jan. it is one day before the Total Lunar Eclipses, and if it is good, we already feel its effect today.
Eclipses are notorious. They are both good and bad. We all know that the power of the Sun and Moon are enormous and that the tides are cause and effect. Nature reacts to the Sun and Moon phases. Eclipses are a hundred times powerful Full and New Moons.
It also causes many changes in our lives, because during a normal Full or New Moon we round off something in our lives, or we come to certain insights.
An eclipse ensures that nature intervenes and exposes underexposed issues.
When a Moon eclipse now makes an important aspect in the birth chart, or exactly on a certain degree and sign, then the influence of the Moon eclipse determines the next phase that we end up in.
If, for example, a Zoneclips makes important aspects in the birth chart, or is exactly on a certain degree and sign, then the influence of the Zoneclips will determine the next phase, which we end up in.
Effects of the Lunar Eclipse lie on the emotional level, while effects of the Solar Eclipse are more on the surface.
Zone clips are more strongly charged than moon clips, because they have a transformative effect.
However, a Total Lunar Eclipse is very powerful and works through in our lives and certainly on an emotional and emotional level.
As it were, we have been blind for a long time and because of the eclipse this area is brought to our attention, after which the full light may shine on it.
©astromedium annette kok

15069078_10153804247776853_466193042272421821_o

Advertentie