17 Jan. de Nieuwe Maan van vandaag heeft alles te maken met de aankomende Volle Maan van 31 Jan.
We beleven vandaag alvast een voorproefje van het traject, dat met de komst van de Volle Maan voor een half jaar wordt ingezet.
De Volle Maan van 31 Jan. zal heel speciaal zijn. Feitelijk is het 150 jaar geleden, dat iets dergelijks zich voordeed, nml de tweede Volle Maan in de maand januari, wat ook wel een Blauwe Maan genoemd wordt, èn een Totale Maaneclips. De Jaarlijkse Maaneclips valt dit jaar al uitzonderlijk vroeg en bovendien is hij Totaal. Hierdoor zal de Maaneclips bijzonder sterk en krachtig uitpakken. Ten eerste valt hij dicht bij de Kreeft en Steenbokskeerkring, waardoor de aantrekkingskracht van de magnetische velden tussen de Maan en de Aarde bijzonder sterk zijn. Zo dicht bij de evenaar zorgt, dat het een Supermoon is. Dan is het ook springtij. Doordat er tegelijkertijd een Totale eclips is, valt het magnetische veld even stil en komt met volle kracht weer terug naar de Aarde. Dit geeft hefiige reacties, die op aarde kan zorgen voor allerlei uitbarstingen, tsunami’s, verschuivingen van tectonische platen, aardbevingen en zo voort. Dit zal zich binnen twee weken na de Volle Maan en de eclips manivesteren.
Gevoelsmatig zijn wij ook onderhevig aan dergelijke krachten, waar we vandaag al een voorproefje van krijgen.
De Nieuwe Maan heeft, zoals ik gister heb uitgelegd, alles te maken met verantwoording nemen. De Volle Maan zal juist het tegenovergestelde vertegenwoordigen, nml waar wij onze verantwoording laten liggen of en dat is ook heel aannemelijk, waar vooral anderen hun verantwoording laten liggen, afhankelijk zijn en waardoor wij juist weer oververantwoordelijk voelen. De eclips heeft dan ook als thema: balans zoeken en vinden in afhankelijkheid [kan ook van anderen zijn] en verantwoordelijkheid.
Zoals gister beloofd hieronder wat de Nieuwe Maan voor de sterrenbeelden betekent en ook voor de Ascendanten:

Ram, je verantwoording nemen voor je status, positie in de maatschappij en de belofte van succes op dat gebied, Lilith [de Zwarte Maan] kan ervoor zorgen dat jij jezelf dat misgund, omdat jij onbewust .het succes afwijst
Stier, je kan sabotterende gedachten hebben omtrent jouw unieke gedachtengoed, studie, spirituele en geestelijke groei.
Tweelingen, jij wijst mogelijk diepere en intieme gevoelens af.
Kreeft, je mag je verantwoordelijkheid nemen voor de liefde in jouw leven en mag je gaan openstellen.
Leeuw, neem de verantwoording over je werk, [personeel], gezondheid en onderken jouw eigen kracht hierin.
Maagd, ontferm je over je gezin, kinderen, huisdieren, de zwakkeren, een hobby of een sport en wees ervan overtuigd dat jij speciale gaven hebt op dat gebied.
Weegschaal, koester je familie, je dierbaren, je thuis en weet dat jij de spil hiervan bent
Schorpioen, je mag je verbale talenten nu oppakken. Jij bent daar uniek in.
Boogschutter, je hebt het in je om meer voorspoed aan te trekken, vooral op financieel gebied. Gun het jezelf.
Steenbok, jij mag jezelf nu in het middelpunt zetten en gaan stralen. Krijg zelfvertrouwen.
Waterman, accepteer dat je uniek bent en van achter de schermen aan een come back kan werken. Je hoeft nu nog niet op te vallen.
Vissen, jij hebt sociale kwaliteiten, waardoor mensen van je houden. Vergroot je netwerk!
Fijne Nieuwe Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

17 Jan. the New Moon of today has everything to do with the upcoming Full Moon of 31 Jan.
Today we already have a foretaste of the route that will be used for half a year with the arrival of the Full Moon.
The Full Moon of 31 Jan. will be very special. Actually it is 150 years ago that something like that occurred, namely the second Full Moon in the month of January, which is also called a Blue Moon, and a Total Lunar Eclipse. The annual Mooneclips falls this year already exceptionally early and in addition he is Total. This will make the Lunatic Clips exceptionally strong and powerful. First, it falls close to the Cancer and Tropic of Capricorn, making the attraction of the magnetic fields between the Moon and the Earth extremely strong. So close to the equator ensures that it is a Supermoon. Then it is also spring tide. Because there is a Total eclipse at the same time, the magnetic field falls for a moment and comes back to Earth with full force. This gives hefty reactions, which on earth can cause all kinds of eruptions, tsunamis, shifts of tectonic plates, earthquakes and so on. This will maneuver within two weeks after the Full Moon and the eclipse.
Intuitively, we are also subject to such forces, which we get a taste of today.
The New Moon has, as I explained yesterday, everything to do with taking responsibility. The Full Moon will represent just the opposite, in which we leave our responsibility, and that is also very plausible, where others, in particular, leave their responsibility, are dependent and through which we feel over-responsible. The eclipse therefore has the following theme: finding balance in dependence [can also be of others] and responsibility.
Like yesterday promised below what the New Moon means for the constellations and also for the Ascendants:
Aries, taking responsibility for your status, position in society and the promise of success in that area, Lilith [the Black Moon] can make you misgun yourself because you unconsciously reject the success.
Taurus, you may have sabotting thoughts about your unique way of thinking, study, spiritual and spiritual growth.
Gemini, you may reject deeper and intimate feelings.
Cancer, you can take responsibility for the love in your life and you can open up.
Leo, take responsibility for your work, [personnel], health and your own strength in this.
Virgo, have mercy on your family, children, pets, the weak, a hobby or a sport and be convinced that you have special gifts in that area.
Libra, cherish your family, your loved ones, your home and know that you are the hub of this
Scorpio, you can now pick up your verbal talents. You are unique in that.
Sagittarius, you have it in you to attract more prosperity, especially in the financial field. Give it yourself.
Capricorn, you can now put yourself in the center and shine. Get self-confidence.
Aquarius, accept that you are unique and can work on a come back from behind the scenes. You do not have to stand out right now.
Pisces, you have social qualities, so people love you. Increase your network!
Fine New Moon!
© astromedium annette kok

15665824_1655280794497759_8539788715022718799_n

Advertentie