16 Jan vannacht is het Nieuwe Maan. Vroeg in de ochtend van 17 Jan valt er een  Nieuwe Maan op 26 graden Steenbok, terwijl ook de planeten Mercurius, Venus, Saturnus en Pluto in dit sterrenbeeld staan, evenals Lilith.
Deze Nieuwe Maan valt in het zakelijke en ambitieuze teken Steenbok. In positieve zin geeft het ambitie, daadkracht, verantwoordelijkheid, stiptheid, orde, rust en regelmaat, maar in negatieve zin schieten we door en geeft het kilheid, hardheid, te veel regelgeving, pietluttigheid en gierigheid.
De horoscoop van deze Nieuwe Maan geeft in Nederland en omringende Europese landen de behoefte om alles op het gebied van correspondentie en communicatie op orde te krijgen. Hier vallen ook de regels en wetten zelf onder. Er zal het komende half jaar heel wat afgepraat worden, ook in de regeringen. Terreuraanslagen zullen meer met cybercriminaliteit te maken hebben, evenals bedrog en fraude.
Hier komt nieuws over naar buiten.
Bovendien zullen publieke optredens van bekendheden en staatslieden beter beveiligd moeten worden.
Het vierkant met Uranus duidt in dit geval op beloften die niet worden nagekomen. Mensen die veel beloven, maar een ander opzadelen met de ellende. En dan vooral niet thuis geven.
Nederland zal zich diep teleurgesteld en bedrogen voelen, evenals België.
Op economisch en financieel gebied gaan deze landen juist enorm hun kassen spekken en gaat het geld binnenstromen. De onderhandelingen betreffen vooral afspraken die een militaire of juridische strekking hebben, ofwel erg politiek correct.
Voor ons persoonlijk zal deze Nieuwe Maan ons niet eens tegenvallen. Steenbok met Saturnus en Pluto erin zal streng en zakelijk uitpakken, maar de planeten Mercurius en Venus verzachten het juist en brengen alles meer in proportie. Alhoewel Venus niet thuishoort in Steenbok en zich daar niet op haar gemak voelt, geeft het net het juiste evenwicht naar Mars in Schorpioen, wat anders wel heel decadent uitpakt naast Jupiter in Schorpioen. We zouden makkelijk onder deze Mars/Jupiter conjunctie kunnen bezwijken. Venus reguleert alles weer naar normale proporties en maakt alle betrekkingen meer stabiel.
Deze Nieuwe Maan gaat dan ook over verantwoording nemen. Verantwoording in ons leven voor hetgeen we in kernkwaliteit bezitten [Lilith in Steenbok], maar wat we in eerste instantie afwijzen. Lilith gaat over kwaliteiten en eigenschappen die we vanuit andere incarnaties al hebben opgedaan, maar die we door lastige ervaringen onderdrukken of weggestopt hebben.
We gaan massaal werken aan ons verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij de spiegel onze kant op wordt gedraaid. Wie ben ik en waar neem ik niet mijn verantwoording voor. Welke kwaliteiten en eigenschappen wijs ik in mezelf af.
Morgen omschrijf ik in de Daily welk sterrenbeeld hoogstwaarschijnlijk wat afwijst en op welk gebied.
Alvast fijne Nieuwe Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

16 Jan tonight is the New Moon. Early in the morning of 17 January there is a New Moon on 26 degrees Capricorn, while the planets Mercury, Venus, Saturn and Pluto are also in this constellation, just like Lilith.
This New Moon falls in the business and ambitious sign Capricorn. In a positive sense it gives ambition, decisiveness, responsibility, punctuality, order, peace and regularity, but in a negative sense we shoot through and give it coldness, hardness, too much regulation, fussiness and avarice.
The horoscope of this New Moon gives the need in the Netherlands and surrounding European countries for everything in the area of ​​correspondence and communication in order to get. This also includes the rules and laws themselves. There will be a lot of talks in the coming six months, also in the governments. Terrorist attacks will have more to do with cybercrime, as well as fraud and fraud.
Here news comes out.
Moreover, public appearances by celebrities and statesmen will have to be better protected.
The square with Uranus in this case indicates promises that are not fulfilled. People who promise a lot, but saddle another with the misery. And especially not give home.
The Netherlands will feel deeply disappointed and deceived, just like Belgium.
In the economic and financial field, these countries are going to be thriving their greenhouses and the money will pour in. The negotiations mainly concern agreements that have a military or legal scope, or are very politically correct.
For us personally this New Moon will not even disappoint us. Capricorn with Saturn and Pluto in it will be tough and business-like, but the planets of Mercury and Venus soften it and bring everything more in proportion. Although Venus does not belong in Capricorn and does not feel at ease there, it just gives the right balance to Mars in Scorpio, which otherwise turns out to be very decadent next to Jupiter in Scorpio. We could easily succumb under this Mars / Jupiter conjunction. Venus regulates everything back to normal proportions and makes all relations more stable.
This New Moon is therefore about taking responsibility. Accountability in our lives for what we have in core quality [Lilith in Capricorn], but what we reject in the first instance. Lilith is about qualities and qualities that we have already gained from other incarnations, but that we have suppressed or hidden through difficult experiences.
We are going to work en masse on our sense of responsibility, where the mirror is turned in our direction. Who am I and where do I not accept my responsibility. What qualities and characteristics do I reject in myself.
Tomorrow I will describe in the Daily which constellation is likely to reject something and in which area.
Already fine New Moon!
© astromedium annette kok

023