Voor de sterrenbeelden en de Ascendanten
Ram, de Nieuwe Maan van 17 jan valt nog net in jouw carrièrehuis. Op de valreep [want het speelt op één van de laatste graden] kan jij hier nog van mee profiteren om meer succes af te dwingen of om promotie te vragen. je kan deze hele week goed benutten door zakelijke gesprekken met de leiding te vragen. wees niet ongeduldig. maar benut gewoon je kansen. Collega’s kunnen jaloers worden.
Stier, jij droomt van verre reizen naar prachtige en vredige oorden. misschien overweeg je zelf om je in het buitenland te gaan vestigen. Je wil je horizon verbreden. Ook op spiritueel, cultureel, intellectueel en geestelijk gebied verlang jij naar nieuwe impulsen. Je leest veel of zoekt dingen op via Google. Informatie, maar ook diversiteit is nu belangrijk voor jou.
Tweelingen, je hebt momenteel wellicht indrukwekkende dromen, of je intuïtie maakt overuren. je bent super gevoelig voor indrukken en prikkels. je wil trouwens de waarheid weten en doet onderzoek. het is de juiste tijd om de onderste steen boven te halen. Dit geldt ook op emotioneel gebied. Therapieën pakken dan ook goed uit. Praten helpt je daarbij ook.
Kreeft, alles over de liefde boeit jou nu enorm. je fantaseert erover of je laat je er helemaal door meevoeren. je bent op dit moment super op je partner gefocust, of je richt je aandacht op mogelijke dates. Je lijkt ze voor het uitzoeken te hebben. naast je dromen en wensen, bekijk je ook alles vanuit een zakelijk oogpunt. je moet er wel iets mee opschieten. Groot gelijk, Kreeft!
Leo,  je maakt allerlei schema’s en plannetjes om je dag zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je personeel hebben, dan maak je een strakke planning en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden. Je bent momenteel een beetje streng, maar dat is niet erg. Je bent ook streng voor jezelf, en al helemaal wat een dieet of fitnessprogramma betreft.
Maagd, indien je een gezin hebt, dan pak je de opvoeding deze week met strenge hand aan. je voert allerlei regeltjes in. je wil dat het thuis allemaal op rolletjes loopt. Dat is een prima streven, Maagd, zolang je het maar niet al te streng aanpakt, want dan werkt het averechts. Gewoon praten en de kids op hun verantwoording wijzen helpt ook al enorm.
Weegschaal, mogelijk ben je veel met familie in de weer, of je hebt het thuis erg druk. Met bijvoorbeeld een verbouwing, verhuizing, renovatie, of je wil je huis opnieuw inrichten. Het kan ook goed zijn, dat je gewoon al vroeg begonnen bent met de grote schoonmaak. Sommige Weegschalen maken nu ruimte voor een kantoor of praktijk aan huis!
Schorpioen, mocht je correspondentie hebben liggen of computerwerk of wat voor schrijfwerk dan ook; ga er dan achteraan, want deze week is daar prima geschikt voor. Je kan nu al jouw zaakjes en projecten aanpakken en afhandelen. Dat geeft rust en ruimte. Let in het verkeer op overtredingen, want je hebt nu zo een boete te pakken. Houd ja vooral aan de regels!
Boogschutter, jouw financiën moeten nodig op orde gebracht worden. kom je daar zelf niet uit, dan kan je daar gewoon hulp en advies bij vragen. Heb je bijvoorbeeld transacties te doen, zoals de verkoop of de aankoop van een huis, zoek dan iemand, die jou goed van dienst kan zijn. Je kan, als je slim bent, voordeel halen uit deze periode en je saldo bijspekken.
Steenbok, jij bent helemaal in je nopjes. Maar liefst 5 planeten staan in jouw sterrenbeeld en maandag valt er ook nog eens een Nieuwe Maan in jouw teken. Daarnaast staat Lilith ook nog eens in Steenbok. Het is helemaal jouw feestje. Je kan al jouw dromen waarmaken. Het is tijd om de wereld te laten zien, wat je in huis hebt!
Waterman, misschien had je iets anders verwacht van deze fase, maar als je eerlijk bent, dan leert het je wel veel. je moet nu je verantwoordelijkheden wel heel serieus nemen en dat doe je. Het is een periode van groei en vooruitgang, mits je de lessen van je voorgaande sterrenbeeld Steenbok goed in je oren knoopt. Sober en gedisciplineerd leven, daar ligt het succes. Dan volgt ook de vrijheid waar jij naar v erlangt.
Vissen, alles staat in het teken van je sociale netwerk. wanneer je weinig vrienden hebt, dan kom je snel in contact met leuke nieuwe mensen. Heb je al een breed netwerk, dan wordt het tijd om weer eens oude vrienden te gaan bezoeken. Bepaalde vriendschappen kunnen jou nu verder helpen. Samen bereik je meer dan alleen. Ook collega’s zijn deze week erg belangrijk voor jou.
©astromedium annette kok

Google Translate

For the constellations and the Ascendants
Aries, the New Moon of 17 Jan is just in your career home. At the last minute [because it plays at one of the last degrees] you can still benefit from this in order to enforce more success or to request promotion. you can make good use of this week by asking business meetings with the management. do not be impatient. just use your opportunities. Colleagues can become jealous.
Taurus, you dream of long trips to beautiful and peaceful places. maybe you consider yourself going abroad to settle. You want to broaden your horizons. You also desire new impulses in the spiritual, cultural, intellectual and spiritual fields. You read a lot or search for things via Google. Information, but also diversity is important to you now.
Gemini, you may have impressive dreams at the moment, or your intuition makes overtime. you are super sensitive to impressions and stimuli. you also want to know the truth and do research. it is the right time to bring the bottom stone up. This also applies to the emotional area. Therapies also work well. Talking also helps you.
Cancer, everything about love fascinates you enormously now. you fantasize about it or you let yourself be carried away by it. at this moment you are super focused on your partner, or you focus your attention on possible dates. You seem to have them for figuring out. Besides your dreams and wishes, you also view everything from a business point of view. you have to get along with it. Big right, Cancer!
Leo, you make all sorts of schemes and plans to make your day as good as possible. If you have staff, you make a tight schedule and speak to them on their responsibilities. You are currently a bit strict, but that is not bad. You are also strict on yourself, and especially about a diet or fitness program.
Virgo, if you have a family, you tackle the upbringing this week with a strict hand. you enter all kinds of rules. you want it all to run smoothly at home. That is an excellent goal, Virgo, as long as you do not take it too seriously, because then it is counter-productive. Just talking and pointing the kids to their responsibility also helps enormously.
Libra, you may be involved with family, or you are very busy at home. With, for example, a renovation, relocation, renovation, or you want to redecorate your home. It may also be good, that you just started the big cleaning early. Some Scales now make room for an office or practice at home!
Scorpio, if you have correspondence or computer work or any type of writing; Then go back, because this week is perfectly suited for that. You can now tackle and deal with your business and projects. That gives peace and space. Pay attention to violations in traffic, because you now have a fine. Yes, keep the rules!
Sagittarius, your finances need to be put in order. If you do not get out of that yourself, you can simply ask for help and advice. For example, if you do transactions such as the sale or purchase of a house, find someone who can serve you well. If you are smart, you can take advantage of this period and refine your balance.
Capricorn, you are completely in your studs. As many as 5 planets are in your constellation and on Monday a New Moon also falls into your sign. In addition, Lilith is also in Capricorn. It’s your party at all. You can fulfill all your dreams. It is time to show the world what you have in store!
Aquarius, perhaps you had expected something different from this phase, but if you are honest, you will learn a lot. you must now take your responsibilities very seriously and you do that. It is a period of growth and progress, provided you tie the lessons of your previous constellation Capricorn into your ears. Sober and disciplined life, that’s where the success lies. Then also follows the freedom you are looking for.
Pisces, everything is about your social network. if you have few friends, you will quickly get in touch with nice new people. If you already have a broad network, it is time to visit old friends again. Certain friendships can help you now. Together you achieve more than alone. Colleagues are also very important to you this week.
©astromedium annette kok

296352_375691052501592_723909977_n